Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/13-01/667
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 03.01.2014
Vremenski rok za zaprimanje rješenja

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje u kojem se vremenskom roku od zaprimanja rješenja Trgovačkog suda o registraciji trgovačko društvo mora javiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave te podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV), odnosno kada može početi s izdavanjem računa.

             
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
             
Prema odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla iznos iz članka 90. stavka 1. Zakona. Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar Europske unije obvezan je od Porezne uprave zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja na propisanom obrascu P-PDV. Porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi prijaviti svaku promjenu ili prestanak obavljanja djelatnosti.
 
Člankom 90. stavkom 1. Zakona propisano je da se malim poreznim obveznikom u smislu Zakona smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna.
 
U vezi izdavanja računa ističemo da je člankom 54. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) propisano da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.
Nadalje, odredbama članka 7. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da pravna ili fizička osoba postaje porezni obveznik s prvim izvana primjetljivim aktivnostima koje su usmjerene na obavljanje gospodarske djelatnosti. Prvim izvana primjetljivim aktivnostima smatraju se osobito pripremne radnje, prva nabava robe, nabava osnovnih sredstava i slično. Porezni obveznik s prvim aktivnostima postaje obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a u skladu s člankom 154. i 186. Pravilnika.
Rok u kojem se porezni obveznik mora javiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave nakon što Trgovački sud izda rješenje o osnivanju nije propisan niti Zakonom niti Pravilnikom. No, odredbama članka 186. stavka 6. Pravilnika propisano je da je trgovački sud ili mjerodavno tijelo obvezno u roku 8 dana od dana upisa u svoj registar izvijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema sjedištu poreznog obveznika o obavljenom upisu poreznog obveznika u taj registar. Obveza prijave upisa poreznog obveznika u smislu Zakona i Pravilnika nije propisana ako se podaci o upisu razmjenjuju s Poreznom upravom putem sustava OIB-a.
 
Slijedom navedenog proizlazi da će porezni obveznik izdavati račune s obračunanim PDV-om od dana upisa u registar obveznika PDV-a.
 
Člankom 79. stavkom 1. točkom 2., odnosno stavkom 12. točkom 2. Zakona propisano je da račun, odnosno pojednostavljeni račun između ostaloga mora sadržavati ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja). Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik ne smije izdati račun ukoliko ne sadrži ili OIB ili PDV identifikacijski broj. Obzirom da se prilikom upisa osnivanja društva u sudski registar novoosnovanom društvu dodjeljuje OIB, porezni obveznik ne smije izdati račun prije dana upisa osnivanja, odnosno prije dana rješenja trgovačkog suda o upisu u trgovački registar.
Nadalje, odredbama članka 154. stavka 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i obavlja transakcije unutar Europske unije obvezan nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja takvih transakcija. Porezna uprava donosi rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja najkasnije 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik koji obavlja isporuku dobara ili usluga na području Europske unije račun za obavljanje takvih isporuka može izdati najranije na dan donošenja rješenja o dodjeli PDV identifikacijskog broja. U slučaju da porezni obveznik ne obavlja transakcije unutar Europske unije, nije obvezan podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.
 
Povratak na prethodnu stranicu