Posebni porezi i trošarine - Posebni porez na motorna vozila
Broj klase:410-01/13-01/4285
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 07.02.2014
Definiranje poreznog tretmana

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi postupanja sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13 i 108/13) i definiranju poreznog tretmana sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje kada za primatelja leasinga nastaje i u kojem iznosu obveza plaćanja posebnog poreza prema leasing društvu, budući da primatelj leasinga u slučaju isteka i raskida ugovora o leasingu nema mogućnost daljnjeg prevaljivanja porezne obveze na novog korisnika prije nego stekne formalno pravno vlasništvo nad predmetom leasinga, koje tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora ima leasing društvo. Posebni porez na motorna vozila pripada skupini neizravnih poreza, trošarina, što znači da ih obveznik obračuna i uplate u ime i za račun korisnika obračunava i uplaćuje u državni proračun i ne snosi ih kao krajnji korisnik, već ih na određeni način prevaljuje i naplaćuje od krajnjeg korisnika. U dopisu se nadalje navodi da sukladno presudi Europskog suda pravde od 1. lipnja 2006., predmet broj C-98/05 primatelj leasinga koji ne stječe formalno pravno vlasništvo nad motornim vozilom, već isto koristi tijekom trajanja leasing ugovora, poseban porez na motorna vozila plaća leasing društvu tijekom razdoblja trajanja ugovora, putem leasing rate, i to u iznosu utvrđenom sukladno amortizacijskim tablicama pada vrijednosti, kao razlika ukupnog iznosa poreza, umanjenog za iznos poreza koji sukladno padu vrijednosti ostaje po isteku dogovorenog razdoblja leasinga. U vezi s navedenim postavljaju se pitanja:

1. Kada za primatelja leasinga nastaje i u kojem iznosu obveza plaćanja posebnog poreza prema leasing društvu?
2. Da li se za izračun porezne obveze primatelja iznos utvrđuje sukladno amortizacijskim tablicama pada vrijednosti sukladno Pravilniku (iznos obveze nije uvijek linearan). Budući da je sukladno sudskoj praksi razlika više naplaćenog iznosa poreza u odnosu na stvarnu obvezu predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), smatraju da je potrebno dodatno pojašnjenje Porezne uprave na koji način se na godišnjoj i mjesečnoj razini utvrđuje iznos porezne obveze primatelja leasinga?
3. Leasing praksa primjenjiva na gotovo 99% ugovora o leasingu je da se isti obračunavaju
uz valutnu klauzulu. Ukoliko bi se iznos posebnog poreza na motorna vozila iskazao kao sastavni dio leasing rate, postavlja se pitanje da li se na naplatu istog može primijeniti valutna klauzula, tj. da li bi razlika obveze utvrđene ovisno o potvrđenom modelu iz prethodnog pitanja također bila oporeziva PDV-om?
 U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
U našem odgovoru KLASA: 410-19/13-01/243, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 26. lipnja 2013. navedeno je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra sukladno članku 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.
 
Nadalje u navedenom odgovoru u vezi s poreznom osnovicom i uključivanjem posebnog poreza na motorna vozila koji se plaća radi uporabe na cestama, ističe se da se u naknadu odnosno poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uračunava posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj i pri isporuci dobara poreznom obvezniku predstavlja prolaznu stavku.
 
U vezi s posebnim porezom na motorna vozila ističe se da obveza obračuna posebnog poreza nastaje, među ostalim, u trenutku kad proizvođač ili trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, osim ako trgovac takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe.

 

Naime, leasing društva ne stječu motorna vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, već s tim ciljem motorno vozilo stječe korisnik leasinga, koji je kao takav upisan u registarske isprave.
 
Stoga leasing društvo plaća posebni porez na motorno vozilo u ime i za račun korisnika leasinga, međutim korisniku leasinga tako plaćeni posebni porez ne zaračunava odmah, nego kroz mjesečne rate leasinga. 
 
U vezi s navedenim ističe se da Porezna uprava ne može utjecati na načine plaćanja ugovorene između ugovornih strana. Također se napominje da gospodarski subjekti sami snose rizik poslovanja, te se na njegovo smanjenje ne može utjecati poreznim propisima.
 
U slučaju kada korisnik leasinga raskine ugovor u leasingu prije isteka ugovorenog roka, leasing društvu ostaje dio posebnog poreza koji je platio u ime i za račun korisnika leasinga, a koji mu korsnik leasing zbog prijevremenog raskida ugovora nije platio.
 
Kod raskida ugovora o leasingu, te ponovnom davanju motornog vozila u leasing novom korisniku ili kod prodaje tog motornog vozila leasing društvo na novog korisnika leasinga odnosno kupca motornog vozila prevaljuje i određeni dio posebnog poreza koji prethodni korisnik leasinga nije u cijelosti platio. Obzirom da posebni porez predstavlja prolaznu stavku, leasing društvo na iznos posebnog poreza koji prevaljuje na novog korisnika leasinga odnosno kupca ne obračunava PDV.
 
 U tom slučaju poreznu osnovicu za obračun PDV-a sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost čini ukupna naknada za motorno vozilo dano u leasing, u koju nije uključen posebni porez na motorno vozilo.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu