Opći porezni zakon - Pravni lijek
Broj klase:410-01/14-01/231
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 11.02.2014
Pravo na umirovljenički odbitak, vraćanje postupka

                    Podneskom nam se obratio porezni obveznik s upitom u kojem u bitnom navodi da je nakon obrade prijave poreza na dohodak za 2010. godinu Porezna uprava donijela rješenje o utvrđenom dohotku i to bez obračunanog osobnog odbitka umirovljenika na koje rješenje je izjavio žalbu. Na isti način je utvrđen i dohodak za 2011. godinu, a do preuzimanja rješenja o utvrđenom dohotku za 2011. godinu nije dobio odgovor na žalbu pa stoga još nije raspolagao s činjenicama da pri obračunu u kojem se utvrđuje dohodak i porez na dohodak zapravo ima pravo na osobni odbitak umirovljenika. Kako su ga službenici uvjerili da nema pravo na osobni odbitak umirovljenika to na privremeno porezno rješenje za 2011. godinu nije izjavio žalbu i platio je porez na dohodak koji mu je neispravno obračunan. Međutim, 19. rujna 2013. godine primio je drugostupanjsko rješenje kojim se žalba na rješenje iz 2010. godine uvažava i predmet vraća na ponovni postupak, a iz obrazloženja rješenja razvidno je da kod utvrđivanja dohotka i poreza na dohodak ima pravo na osobni odbitak umirovljenika, ali rok za žalbu na rješenje iz 2011. godine je istekao. Ista stvar se ponavlja iz godine u godinu. Prilikom obračuna poreza na dohodak za 2012. godinu ponovo u obračunu nije osobni odbitak za umirovljenike, međutim dalje navodi, kako je tada znao za ispravno tumačenje  u svezi obračuna osobnih odbitaka to je na vrijeme izjavio žalbu i žalba je u potpunosti prihvaćena. Sada moli da mu se pomogne i na temelju novog činjeničnog stanja, odnosno novih ispravnih spoznaja u svezi prava na osobni odbitak umirovljenika, omogući vraćanje postupka oporezivanja za 2011. godinu na početno stanje, kako bi mu se omogućio ispravan obračun poreza na dohodak.
   
U nastavku dajemo slijedeće mišljenje.
 
                   Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.
Pravni lijekovi u pravnom sustavu svake države zauzimaju nezaobilazno mjesto pa tako i OPZ sadrži i odredbu članka 159. kojom je propisana dopustivost i podnošenje žalbe, odredbu članka 160. kojom odredbom je propisano pravo na žalbu na porezni akt i odredbu članka 161. kojom odredbom je propisano da se žalba podnosi u roku od trideset dana od dana primitka poreznog akta. Odredbom članka 168. OPZ-a propisan je odustanak od žalbe. 
 
                   Jedini  redoviti pravni lijek protiv odluke o upravnoj stvari je žalba, a pravo na žalbu je iznimno važno postupovno pravo stranke, jer upravo izjavljivanjem žalbe ona često može zaštititi svoja prava i pravne interese pokrećući pred drugostupanjskim tijelom postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada tijela koje je u prvom stupnju odlučivalo o njezinim pravima i obvezama. U žalbenom postupku se nadzire i formalna i materijalna zakonitost prvostupanjskog rješenja, odnosno i pravilnost postupanja i pravilnost primjene materijalnih propisa na temelju kojih je riješena porezno-upravna stvar. Ukoliko stranka (ovdje porezni obveznik) sumnja u zakonitost i pravilnost donesenog rješenja može izjaviti žalbu u zakonom propisanom roku (članak 161. OPZ-a) koju odluku donosi sama stranka. U svezi primjene načela pomoći stranci napominjemo da na temelju ovog načela javnopravno tijelo, u konkretnom slučaju orezna uprava, treba stranku upozoriti na njezina postupovna prava, npr. ukazivanjem na mogućnost dopune zahtjeva, angažiranjem stručnog pomagača, razgledavanjem spisa i sl., ali i na prava koja joj pripadaju na temelju nekog materijalnog prava, a koja su u svezi s upravnom/poreznom stvari o kojoj se u postupku rješava. Ova je pomoć primarno pravne prirode, što znači da se stranku informira, poučava i upozorava na materijalna i postupovna prava te joj se pomaže u obavljanju nekih pravnih radnji kao što je npr. davanje izjave u zapisnik, dostavljanje pismena nadležnom tijelu i sl.
 
                  Iz podataka navedenih u upitu proizlazi da je podnositelj upita bio upoznat sa svojim postupovnim pravima, odnosno znao je da ima pravo na žalbu te da upravo izjavljivanjem žalbe može zaštiti svoja prava i pravne interese što je potvrdio i činjenicom da je izjavio žalbu na rješenje o utvrđivanju dohotka i poreza na dohodak za 2010. godinu. Međutim, nije izjavio žalbu na rješenje o utvrđivanju dohotka i poreza na dohodak za 2011. godinu čime je rješenje postalo pravomoćno budući prvostupanjsko rješenje postaje pravomoćno istekom roka za žalbu, ako stranka žalbu nije izjavila što je ovdje slučaj.
 
                  Pravomoćnost rješenja označava da je postupak rješavanja određene stvari završen te da se ono više ne može osporavati ni žalbom u upravnom postupku ni tužbom u upravnom sporu. Time je upravna stvar u upravnom postupku definitivno riješena. Međutim, iznimno, pod određenim uvjetima, izvanrednim pravnim lijekovima, tj. obnovom postupka te poništavanjem i ukidanjem rješenja, pravomoćno rješenje može se izmijeniti, poništiti ili ukinuti. Razlozi za korištenje izvanrednih pravnih lijekova precizno su propisani zakonom.
 
                 Člankom 123. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09, u nastavku: ZUP), čije se odredbe, sukladno članku 4. OPZ-a primjenjuju supsidijarno, propisani su razlozi i rok za obnovu postupka. Razlozi za obnovu postupka taksativno su nabrojeni te se ovaj izvanredni pravni lijek ne može koristiti izvan navedenih slučajeva.
 
                 Člankom 129. stavkom 1. ZUP-a propisano je da se nezakonito rješenje može poništiti ili ukinuti u cijelosti ili djelomično i nakon isteka roka za žalbu. Stavkom 3. propisano je da u slučaju očite povrede materijalnog propisa, rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se poništiti ili ukinuti ovisno o prirodi upravne stvari i posljedicama koje bi nastale poništenjem ili ukidanjem
rješenja.
 
                  Člankom 131. stavkom 2. ZUP-a propisano je da se nezakonito rješenje može poništiti u roku od dvije godine, a ukinuti u roku od jedne godine od dana dostave rješenja stranci, u kojim slučajevima rješenje mora biti u tom roku otpremljeno iz tijela koje je rješenje donijelo.  
 
                 Ovdje valja primijetiti da razlog za poništavanje ili ukidanje rješenja zbog povrede materijalnog prava nije svaka povreda materijalnog propisa, nego samo očita povreda, odnosno povreda o kojoj nema dvojbe. Je li neka povreda očita ili ne ocjenjuje javnopravno tijelo koje je ovlašteno poništiti ili ukinuti rješenje. Prema formulaciji navedene odredbe ova povreda može biti na štetu stranke, ali i na štetu javnog interesa. Tako se ovim može smatrati npr. slučaj kada je rješenje doneseno uz primjenu pogrešnog materijalnog propisa, ali i kada je primijenjen odgovarajući materijalni propis, ali pogrešno, jer su njegove odredbe nepravilno protumačene.
 
                Slijedom utvrđenoga prema podacima iz upita i primjenom navedenih odredbi zakona odgovara se na pitanje (postavljeni upit smatra se sastavnim dijelom ovoga mišljenja), kako slijedi:
 
                 U svezi pokretanja obnove postupka izražava se mišljenje da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uvjeti za obnovu postupka.
 
                 Međutim, prema podacima iz upita proizlazi da je rješenje o utvrđivanju dohotka i poreza na dohodak za 2011. godinu nezakonito iz razloga što je primijenjen odgovarajući materijalni propis, ali pogrešno jer su njegove odredbe nepravilno protumačene i takvo rješenje se može poništiti ili ukinuti (članak 129. stavak 3. ZUP-a).
 
                  Zaključno, u konkretnom slučaju ukoliko se ocijeni da je predmetno rješenje doista nezakonito porezno tijelo će rješenjem o poništavanju poništiti predmetno rješenje. Nakon poništavanja donijet će novo rješenje prema pravilima materijalnog i postupovnog prava. 

Povratak na prethodnu stranicu