Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/14-01/219
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 18.02.2014
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13) i Tarife upravnih pristojbi, koja je njegov sastavni dio, a vezano za naplaćivanje upravnih pristojbi za spise i radnje koje kao javne ovlasti obavlja dječji vrtić. Dječji vrtić postavlja upit u vezi obveze naplaćivanja upravnih pristojbi na zahtjeve, rješenja, žalbe i ostale akte, budući da su sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) u obvezi izdavati potvrde, mišljenja i rješenja.
  
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) propisano je da su dječji vrtići javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Prema članku 1.a stavku 1. navedenog Zakona, dječji vrtić kao javne ovlasti obavlja slijedeće poslove:
-       upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
-       izdavanja potvrda i mišljenja,
-       upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
 
Stavak 2. članka 1.a istog Zakona propisuje da kada dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
 
Prema članku 1. Zakona o upravnim pristojbama, propisano je plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Člankom 7. stavkom 1. Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona.
 
Upravna pristojba naplaćuje se na zahtjev za izdavanje potvrde (pisani ili usmeni) prema Tarifi br. 1. u iznosu od 20,00 kn te za izdanu potvrdu prema Tarifi br. 4. u iznosu od 20,00 kn temeljem važeće Tarife upravnih pristojbi.
 
Na svakoj potvrdi koja se izdaje bez naplate upravne pristojbe mora se naznačiti na osnovu kojih odredaba Zakona i drugih propisa su oslobođene od plaćanja pristojbi.
 
Tarifa br. 2. propisuje plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kuna za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a za žalbe protiv rješenja je propisana upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna temeljem Tarife br. 3.
 
Slijedom navedenog, dječji vrtići obavljaju određene poslove kao javne ovlasti sukladno odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te su dužni u obavljanju tih poslova postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
 
Zaključno, dječji vrtići naplaćuju upravne pristojbe kada odlučuju o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe te kada obavljaju druge poslove koje obavljaju kao javne ovlasti, ukoliko obavljanje navedenih poslova ima za posljedicu spise i radnje za koje je Zakonom propisano plaćanje upravnih pristojbi.
 
Povratak na prethodnu stranicu