Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/14-01/484
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 19.02.2014
Isplata propisane zatezne kamate temeljem sudske presude

 

​Dopisom od 30. siječnja 2014. zatražili ste mišljenje, vezano uz predstavku odvjetničkog ureda kojom se ukazuje na postupanje Financijske agencije koja pri provedbi sudskih rješenja o ovrsi na dosuđene plaće obračunava zakonsku zateznu kamatu na porez na dohodak i prirez porezu na dohodak  i istu uplaćuje na propisane uplatne račune na koje se uplaćuje navedeni prihod a ne ovrhovoditelju.
 
U nastavku dajemo slijedeće mišljenje.
 
Člankom 15. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak  (Narodne novine,  broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13) propisano je da ako poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće i mirovine iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima plaću ili mirovinu po sudskoj presudi, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju. Također članak 17. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13)  propisano je da se kamate koje se isplaćuju po osnovi plaće ili mirovine isplaćene sa zakašnjenjem, bez sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe smatraju se primitkom od nesamostalnog rada prema članku 14. Zakona i članku 11. Pravilnika o porezu na dohodak u ukupnom iznosu.
 
Prema gore navedenom isplaćene kamate koje se isplaćuju po osnovi plaće ili mirovine temeljem sudske presude ili na temelju izvansudske nagodbe ne podliježu oporezivanju te u cijelosti pripadaju radniku bez dodatnog oporezivanja osim dijela kamata koji se odnose na obvezu doprinosa i koje se uplaćuju na propisane uplatne račune doprinosa. Napominjemo da je o navedenoj problematici Ministarstvo financija, Porezna uprava donijela Uputu Klasa: 411-01/05-01/68, Ur broj: 513-07-21-01/06-2 od 23. ožujka 2006.

 

Povratak na prethodnu stranicu