Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/2869
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 02.01.2014
Primjena Zakona o flskalizaciji u prometu gotovinom na državljane država članica Europske unije

Na upit poreznog obveznika navedenom u dostavnom spisku, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu  gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje: Zakon), u smislu obveze fiskalizacije za državljane država članica Europske unije prilikom prodaje vlastitih proizvoda u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo kako slijedi.

 
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom su:
1.       fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
2.        pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
 
U pogledu obveznika poreza na dohodak možemo istaknuti da u skladu s člankom 2. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13 i 148/13) porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Tako se poreznim obveznikom smatra i nerezident, tj. fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak  koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona.
Prema članku 6. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti prema stavku 3. toga članka, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak iz članka 36. stavka 1., 11. i 12. toga Zakona, odnosno umanjen za osobni odbitak iz članka 36. toga Zakona za fizičke osobe koje su rezidenti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske, sukladno s člankom 36. stavkom 14. toga Zakona.
lstičemo da je predmet fiskalizacije promet gotovinom fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
 
U pogledu obveznika poreza na dobit možemo istaknuti da u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi Porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika  (nerezident).
Primjenom članka 4. Zakona o porezu na dobit i članka 7. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) utvrđuje se porezni status poslovne jedinice nerezidenta, odnosno uvjeti pod kojima poslovna jedinica nerezidenta, je ili nije obveznik poreza na dobit.
Prema članku 4. stavcima 1. i 2.  Zakona o porezu na dobit, poslovna jedinica  nerezidenta iz članka 2. stavka 2. toga Zakona označava stalno mjesto poslovanja putem kojega inozemni poduzetnik nerezident obavlja djelatnost  u Republici Hrvatskoj u cijelosti ili djelomično.  Poslovnom jedinicom inozemnog poduzetnika, nerezidenta, smatra se osobito: 1. sjedište uprave,  2.  podružnica,  3. poslovnica, 4. tvornica, 5. radionica, 6. rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom  ili bilo  koje drugo mjesto iskorištavanja prirodnih bogatstava, 7. gradilište odnosno građevinski ili montažni projekt koji čine stalnu poslovnu jedinicu samo ako traju dulje od šest mjeseci.
Slijedom navedenoga, nerezident postaje obveznik  poreza na dobit u Republici Hrvatskoj ako ima poslovnu jedinicu utvrđenu prema naprijed navedenim odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, međutim uz poštivanje odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
 
Nadalje, prema odredbama članka 77. stavka 5. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 i 148/13) svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja  isporuke dobara  ili usluga za koje postoji pravo na odbitak  PDV-a Ministarstvo financija, Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj time postaju hrvatski obveznici PDV-a.
Strani porezni obveznici zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuju u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.
U vezi  stranih  poreznih  obveznika  skrećemo  pažnju  da  porezni  obveznici  koji imaju  sjedište  u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.
U skladu s navedenim strani porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji kao i porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije, a namjeravaju prigodno prodavati dobra fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj obvezni su zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja te na isporuke dobara u tuzemstvu obračunavati hrvatski PDV.
 
Slijedom navedenog, obveznicima fiskalizacije izdavanja računa smatraju se obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznici poreza na dobit u Republici Hrvatskoj. Strane fizičke i pravne osobe ukoliko se smatraju obveznicima navedenih poreza u Republici Hrvatskoj, smatraju se i obveznicima fiskalizacije izdavanja računa, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije. U suprotnom za iste nema obveze fiskalizacije izdavanja računa. Glede prodaje vlastitih proizvoda u Republici Hrvatskoj fizičkim osoba - građanima strani porezni obveznici dužni su zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja te na isporuke dobara u Republici Hrvatskoj obračunavati hrvatski PDV.
Dodatno ističemo da je temeljem članka 54. stavka 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) stalna poslovna jedinica strane osobe i pravna osoba čiji je osnivač strana osoba dužna izdavati račune, voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema poreznim propisima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 
Povratak na prethodnu stranicu