Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/01
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 21.01.2014
Tumačenje Zakona o financijskom poslovanju i prestečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

​Vezano za Vaš upit od kakvog je učinka predstečajna nagodba sa svojstvom ovršne isprave u odnosu na činjenicu da rješenjem o utvrđenju tražbina nije utvrđeno postojanje protutražbine dužnika, a samim time nije proveden prijeboj, već postoji kao utvrđena samo tražbina vjerovnika, nastavno odgovaramo.
 
U predstečajnom postupku primjenjuju se opća pravila o prijeboju sukladno Zakonu o obveznim odnosima za razliku od stečajnog postupka gdje postoje drugačija ograničenja vezana uz mogućnost prijeboja. Ta opća pravila ističu da je prijeboj takav način prestanka obveznopravnog odnosa, do kojeg dolazi kroz međusobno prebijanje tražbine koje dužnik ima prema vjerovniku, s protutražbinom koju vjerovnik ima prema dužniku. Zakon o obveznim odnosima kao uvjete za prijeboj postavlja zahtjeve da su tražbine pravno postojeće, uzajamne, istovrsne i dospjele.

 

Člankom 77. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), propisano je da će se rješenjem iz članka 60. stavka 7. Zakona izvršiti prijeboj utvrđenih tražbina s dospjelim protutražbinama dužnika, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
 
Dakle, nakon što utvrdi postojanje protutražbina dužnika prema prijavljenim tražbinama vjerovnika, nagodbeno vijeće u rješenju o utvrđenim tražbinama izvršiti će prijeboj s utvrđenim tražbinama vjerovnika.
 
U konkretnom slučaju koji navodite dužnik nije prijavio svoje potraživanje prema vjerovniku u predstečajnoj nagdbi stoga nagodbeno vijeće nije niti moglo rješenjem o utvrđenju tražbina utvrditi postojanje protutražbine dužnika i tako provesti prijeboj.
 
Međutim, budući Zakonom nije propisana nikakva sankcija za dužnika koji ne prijavi svoju protutražbinu prema vjerovniku u postupku predstečajne nagodbe, niti je predviđen učinak sklopljene predstečajne nagodbe na neprijavljene protutražbine dužnika, nakon što bude sklopljena predstečajna nagodba nema prepreke da se izvrši prijeboj sa protutražbinom vjerovnika ako su ispunjene zakonske pretpostavke.
 

Povratak na prethodnu stranicu