Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/08
Urudžbeni broj:513-07-21-06/14-2
Zagreb, 21.01.2014
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)
​Dana 10. siječnja 2014. zaprimili smo upit M.H. iz T.D d.o.o. glede rokova ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava.

 

S tim u vezi odgovaramo kako slijedi;
 
Člankom 12. stavkom 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), propisano je da se u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.
 
Stavkom 2. istog članka određeno je da se iznimno, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 6. Zakona, može ugovoriti u pismenom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze, ako je to objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora, ali ne duži od 60 dana.
 
Prema članku 12.a stavku 1. Zakona, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.
 
Člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13), propisano je da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana. Dakle, novi rokovi ispunjenja ali i posljedice za kašnjenje, primjenjuju se na poslovne transakcije sklopljene nakon 30. lipnja 2013., kada su stupile na snagu izmjene Zakona ili na poslovne transakcije sklopljene ranije kod kojih isporuka robe ili usluga nastupa nakon tog datuma.
 
Slijedom navedenog, vjerovnik ima pravo zaračunati zateznu kamatu ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Na plaćanja koja se izvršavaju kao naknada za poslovne transakcije između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, primjenjuje se članak 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a na ugovore sklopljene prije 30. lipnja 2013. primjenjuju se zatezne kamate iz članka 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine br. 35/05, 41/08, 125/11).

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu