Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/05
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 15.01.2014
Postupak predstečajne nagodbe i obveze po jamstvima

​Dana 9.1.2014. Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je dopis Općine A u kojemu navodi da je društvu A d.o.o.nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe a čiji je Općina A osnivač i 100%-tni vlasnik, izdala jamstva za kreditno zaduženje. U fazi postupka predstečajne nagodbe, Općina A dobila je opomene i otkaze Ugovora o kreditu od banaka - kreditora (banka A i banka B za dugoročno zaduženje i banka C za kratkoročno zaduženje), za naplatu duga po izdanim jamstvima, te izvršila određena plaćanja za banku C.

U vezi s navedenim zatraženo je mišljenje u vezi primjene članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi budući da banke žele naplatiti cjelokupno dugovanje po kreditima Općini A kao jamcu društva A d.o.o.

Navedeno se traži iz razloga što banka A nudi Općini A opciju sklapanja Sporazuma kojim bi se Općina A obvezala preuzeti na sebe otplatu 40% glavnice koja će biti otpisana prema prihvaćenom Planu financijskog restrukturiranja te bi tom slučaju A d.o.o. otplaćivao 60% dugovanja a Općina A 40 % preostalog duga. Ukoliko Općina A ne preuzme otplatu 40% otpisane glavnice, banka A će otkazati Ugovor o kreditu i poslati jamstvo na naplatu Općini A jednokratno u roku 5 dana, za cjelokupni iznos dugovanja utvrđen na dan otkazivanja.

Banka A svoj zahtjev temelji na članku 66. stavku 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji propisuje da predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.

Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo.

Člankom 66. stavkom 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), propisano je da prestečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.

Navedenim člankom zakona izričito je predviđeno odstupanje od načela akcesornosti (posljedica akcesornosti je da je obveza jamca redovito jednaka obvezi glavnog dužnika). Ovo iznimno zakonsko odstupanje opravdava se dobrovoljnim preuzimanjem rizika od strane jamca i jamstvo kao sredstvo osiguranja što štiti vjerovnika od rizika nesposobnosti i nemogućnosti (insolventnosti) glavnog dužnika podmirit obvezu.

Nadalje, točkom II. Jamstva od 19.06.2007.godine koje je Općina A izdala banci A, određeno je da će banka A pozvati Općinu A na izvršenje jamstva zajedno s Izjavom da Korisnik kredita nije izvršio svoju obvezu plaćanja iz Ugovora o kreditu.

Iz navedene odredbe razvidno je da je ugovor o jamstvu sklopljen pod negativnim odgodnim (suspenzivnim) uvjetom, odnosno da se jamac obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu glavnog dužnika tek ako ovaj to ne učini po dospijeću obveze.

Slijedom navedenog, iako predstečajna nagodba sklopljena pred trgovačkim sudom, nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku u smislu smanjenja tražbine, isto ne mijenja pravnu prirodu ugovora o jamstvu i činjenicu da je sklopljen pod negativnim odgodnim (suspenzivnim) uvjetom.

U konkretnom slučaju ovo znači da ukoliko dužnik bude uredno izvršavao svoju obvezu sukladno rokovima iz sklopljene predstečajne nagodbe, banka A nema pravo aktivirati instrumente osiguranja plaćanja i od Općine A tražiti da izvrši plaćanje razlike od 40% otpisane glavnice.

Povratak na prethodnu stranicu