Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/139
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 10.12.2013
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13,112/13)
​Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite potvrdu da li se Zakon o financijskom poslovanju primjenjuje na poslovne transakcije između osoba javnog prava međusobno ili se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima a vezano za primjenu Odjeljka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), odgovaramo kako slijedi;

 
Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi člankom 3. točkom 2. propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“. Poduzetnik jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi predstavlja lex specialis (poseban zakon) u odnosu na Zakon o obveznim odnosima koji se kao lex generalis (opći propis) primjenjuje i dalje u onim pitanjima koje poseban zakona (ZFPPN) nije obuhvatio. U slučaju kada opći i posebni propisi regulira isto područje primijeniti će se poseban propis a ne opći.
Slijedom toga, odredbe Odjeljka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuju se na poslovne transakcija između poduzetnika i između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze. U odnosima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava vjerovnik novčane obveze kao i u odnosima između dvije osobe javnog prava primijenit će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Dakle, u konkretnom slučaju iako se radi o osobi javnog prava, VG Vodoopskrba d.o.o. smatra se poduzetnikom sukladno članku 3. točki 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi budući da obavlja poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda pa će se na poslovne transakcije između VG Vodoopskrbe d.o.o.i Grada Velike Gorice primjenjivati odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
 

Povratak na prethodnu stranicu