Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/3127
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 11.11.2013
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

​Glede Vašeg upita o statusu ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i to na neodređeno vrijeme s rokom plaćanja koji prelazi 60 dana, kao i onih sklopljenih prije 1. listopada 2012. godine, navodimo da je člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ br. 81/13), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana.
 
Dakle, novi rokovi ispunjenja ali i posljedice za kašnjenje, primjenjuju se na poslovne transakcije sklopljene nakon 30.6.2013., kada su stupile na snagu izmjene Zakona ili na poslovne transakcije sklopljene ranije kod kojih isporuka robe ili usluga nastupa nakon tog datuma.
 
Vezano za upit da li se kamate na zakašnjela plaćanja moraju obračunavati za svaki pojedinačni račun u trenutku naplate ili se kamate mogu obračunavati na kraju godine pojedinačno po kupcu za sve račune koji su plaćeni sa zakašnjenjem u toj godini, odgovaramo da Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), regulira ispunjenje novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika, te između poduzetnika i osobe javnog prava gdje je osoba javnog prava dužnik novčane obveze.
 
Prema članku 3. točki 5. Zakona, novčane obveze jesu iznos glavnice koji je trebao biti plaćen u roku predviđenom ugovorom ili zakonom, uključujući poreze i druga obvezna davanja navedena u računu ili drugom odgovarajućem zahtjevu za isplatu,
 
Odredbom članka 11. stavka 4. Zakona, propisano je da rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:
1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
2. dana kada je vjerovnik ispunio svoju obvezu: ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili, ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.
Nadalje, prema članku 12.a stavku 1. Zakona, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.
Sukladno navedenom, dužnik koji zakasni s ispunjenjem glavnice, duguje vjerovniku i zakonske ili ugovorne kamate za kašnjenje s plaćanjem, koje se obračunavaju za svaki pojedinačni račun u trenutku naplate.

Povratak na prethodnu stranicu