Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/125
Urudžbeni broj:513-07-21-06/13-2
Zagreb, 11.11.2013
Odgovor na upit vezano za članak 17. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 144/12, 81/13)

​Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
 
Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su u skladu s ciljem koji se želi postići a to je ponovna uspostava likvidnosti i solventnosti dužnika.
 
Svrha je postupka predstečajne nagodbe omogućiti dužniku, koji je postao nelikvidan i/ili insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.
 
Člankom 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).
 
 
Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.
 
Svi dužnici koji su u postupku predstečajne nagodbe dužni su uredno podmirivati sve obveze nastale nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, jer će u protivnom biti obustavljen postupak predstečajne nagodbe što će u konačnosti dovesti do otvaranja stečajnog postupka, a koji se otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, htjelo izbjeći.
 
Sklopljena predstečajna nagodba ima snagu i pravne učinke ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene.
 
Sklopljena predstečajna nagodba iznova uređuje visinu obveze i rokove ispunjenja prema vjerovnicima iz nagodbe čije su tražbine utvrđene u postupku i ti vjerovnici više ne mogu tražiti ispunjenje svojih tražbina u onoj svoti i opsegu kako su to mogli tražiti prije sklapanja nagodbe, nego isključivo u svoti i rokovima određenim sadržajem predstečajne nagodbe.
 
Vjerovnicima bi trebalo biti u interesu sudjelovanje i postizanje nagodbe u postupku predstečajne nagodbe ako smatraju da je restrukturiranje dužnika moguće, čime bi mogli postići mnogo bolju naplatu svoje tražbine nego što je to za očekivati u stečajnom postupku.
 
Slijedom navedenog, isporučitelj ne može uskratiti uslugu radi neplaćenih obveza nastalih prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe.
 

Povratak na prethodnu stranicu