Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/13-01/3862
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 14.11.2013
Tumačenje članka 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

​Glede Vašeg upita od 4.studenoga 2013., oznaka HUP-Zg-0630-13/I, vezano za tumačenje članka 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/12,81/13,112/13), odgovaramo kako slijedi;
 
Za ugovore među poduzetnicima vrijede opća pravila Zakona o obveznim odnosima, osim ako nije drugačije određeno posebnim odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi jer je za njih ograničena sloboda ugovaranja rokova ispunjenja novčanih obveza.
 
Prema tome, opće pravilo da se plaćanja između ugovaratelja trebaju obaviti u rokovima koje oni sami odrede zamijenjeno je posebnim, tako da je za ugovore među poduzetnicima dopušteno ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.
 
Propisano je,  u članku 11. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao osnovno pravilo da se ugovorom među poduzetnicima može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.
 
Od tog osnovnog pravila postoji mogućnost izuzetaka, jer mogu nastati okolnosti u kojima poduzetnici trebaju dulje rokove plaćanja na primjer kada dodjeljuju poslovni kredit svojim kupcima, pa je u Zakonu određeno da se iznimno kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može ugovoriti u pisanom obliku i dulji rok ispunjenje novčane obveze ali ne dulji od 360 dana.
 
Za mogućnost ugovaranja dužeg roka plaćanja više se ne traži uvjet davanja zadužnice ili drugog sredstva osiguranja sa snagom ovršne isprave, već se mora raditi o kupnji robe na kredit. Takvo ugovaranje mora biti u pisanoj formi i ne smije biti rezultat očite neravnopravnosti na štetu vjerovnika novčane tražbine, u ovom slučaju prodavatelja.
 
U slučaju ako bi dva poduzetnika ugovorila rok plaćanja duži od 60 dana, takvo ugovaranje ne bi bilo ništetno samo po sebi, već samo onda ako bi time suprotno načelu savjesnosti i poštenja, bila prouzročena očigledna neravnopravnost na štetu vjerovnika novčane obveze.

 

No, ugovorna odredba kojom je ugovoren rok plaćanja duži od 360 dana, biti će ništetna uvijek te se s takvom odredbom postupa kao da je nema.
 
Prema tome, strane bi trebale i dalje imati mogućnost da se izričito dogovore o rokovima plaćanja dužim od 60 dana, uz uvjet da takvo produljenje nije nepošteno prema vjerovniku te da rok može iznositi najviše 360 dana kod ugovora o robno trgovačkom kreditu.
 
Nadalje, u Zakonu nije navedeno da se duži rok plaćanja može dogovoriti ukoliko je to opravdano posebnim okolnostima kao što su npr. trgovački običaji i poseban narav predmeta obveze kako navodite u dopisu, već je u stavku 5. i 6. članka 11. Zakona propisano da rok za pregled predmeta obveze ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze osim iznimno ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ako ne postoje okolnosti glede ništetnosti takvog pravila, onda ugovorne strane mogu ugovoriti i pisanom obliku i duži rok za pregled predmeta obveze.
 

Povratak na prethodnu stranicu