OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/4085
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 19.12.2013
Obveza dostavljanja OIB-a

​Zaprimili smo dopis obveznika iz dostavnog spiska u svezi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja po službenoj dužnosti stranim osobama te manjkavosti Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) glede dostave podataka za stranca s prebivalištem u inozemstvu, te obvezu Ministarstva financija, Porezne uprave o dostavljanju podataka o osobnim identifikacijskim brojevima nadležnoj instituciji korisniku OIB-a radi isplate mirovina, u nastavku odgovaramo.
 
U skladu s odredbom članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su:
- hrvatski državljani,
- pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te
- strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
 
Sukladno odredbi članka 3. stavka 10. Pravilnika stranom fizičkom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo.
 
Prema odredbi članka 28. Pravilnika povod za praćenje nastao je ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.
 
Odredbama članka 8. stavak 1. i 4. Zakona propisano je da Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja upisanih podataka, te da se stranoj osobi osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju podataka nadležnih tijela i pravnih osoba o nastalom povodu za praćenje strane osobe na području Republike Hrvatske.
 
Odredbama članka 13. stavka 2. točke 1. i 2. Pravilnika propisano je da iznimno od članka 4. Pravilnika, Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj obveznicima broja koji se upisuju u službene evidencije, a ne radi se o prvom upisu obveznika broja u smislu odredaba Pravilnika, i to ako se radi o stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje prema članku 28. stavak 2. Pravilnika, te u ostalim slučajevima kad određivanje i dodjelu traži obveznik broja.
 
U svezi navedenoga naglašavamo da Ministarstvo financija, Porezna uprava određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj stranim osobama po službenoj dužnosti, a postupak određivanja, dodjeljivanja i dostavljanja osobnoga identifikacijskog broja obveznicima broja sukladno članku 13. stavku 2. točke 1. i 2. Pravilnika detaljno je propisan u poglavlju 2.1. Pravilnika. Navedeno znači da se osoba mora točno identificirati bilo osobno ili putem opunomoćenika kako bi joj se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj.
 
Odredbom članka 5. stavka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka  u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti (dalje: korisnici broja).
 
Prema članku 7. Zakona korisnici broja obvezni su osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Odredbama članka 44. Pravilnika propisano je da je korisnik broja obvezan prilikom upisa obveznika broja u službenu evidenciju zatražiti od obveznika broja podatak o njegovom osobnom identifikacijskom broju, a u slučaju ako obveznik broja izjavi da mu osobni identifikacijski broj nije određen i dodijeljen, korisnik broja, u predmetnom slučaju korisnik OIB-a,  uputit će obveznika da zatraži određivanje i dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja na način propisan odredbama članka 13. stavka 2. točke 2. Pravilnika, a upis u službenu evidenciju korisnika OIB-a izvršit će se onda kada Ministarstvo financija, Porezna uprava odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj.
 
Između ostaloga, Ministarstvo financija, Porezna uprava je svim korisnicima omogućila da temeljem članka 47. i 48. Pravilnika za zatečene osobe izvrše upis osobnoga identifikacijskog broja u službene evidencije.
 
S obzirom na tvrdnju navedenu u dopisu da je temeljem odredbi Zakona i Pravilnika omogućeno nadležnoj instituciji, korisniku OIB-a kako mogućnost saznanja osobnoga identifikacijskog broja korisnika mirovine, tako i iniciranje njegovog određivanja i dodjeljivanja, napominjemo da je sukladno prethodno citiranim propisima Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućila nadležnoj instituciji, korisniku OIB-a saznanje i pribavljanje podatka o osobnim identifikacijskim brojevima osoba upisanih u svoje službene evidencije, a što se tiče iniciranja dodjele osobnoga identifikacijskog broja naglašavamo da Ministarstvo financija, Porezne uprave može izvršiti određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, ali tek po dostavi potpune dokumentacije propisane u poglavlju 2.1. Pravilnika.
 
S obzirom da se traži očitovanje o problemu obustave isplate mirovina korisnicima koji nisu dostavili svoj osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija, Porezna uprava nije nadležna za isto, te smatramo da je upit potrebno uputiti instituciji nadležnoj za isplatu mirovina.
 
Zaključno ponavljamo da je postupak određivanja, dodjeljivanja i dostavljanja osobnoga identifikacijskog broja obveznicima broja, te dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju korisnicima broja propisan odredbama Zakona i Pravilnika. Na kraju još samo navodimo da  odredbom članka 16. Zakona propisano je da ako Zakonom nije drugačije propisano, glede utvrđenih postupaka na odgovarajući način primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu