OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/3589
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 21.11.2013
Određivanje i dodjela OIB-a fizičkoj osobi za potrebe izvršenja povrata sredstava na račun stranke u inozemnoj banci

​Zaprimili smo dopis odvjetnika KB, obveznika iz dostavnog spiska, vezanog za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja fizičkoj osobi radi izvršenja transakcije povrata sredstava na račun stranke u inozemnoj banci. U dopisu odvjetnik navodi da je ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, proglašen ništavim, te stoga fond treba izvršiti povrat sredstava koja su bila uplaćena na ime kupoprodajne cijene stana. Sredstva s osnove povrata bila bi uplaćena izravno na račun stranke u inozemstvu, te ista neće otvarati račun u banci u Republici Hrvatskoj. Stoga se postavlja pitanje da li za potrebe navedene transakcije stranka u postupku treba zatražiti određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.  U nastavku odgovaramo u smislu odredbi Zakona i  Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju.
 
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj.
  Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
  Odredbom članka 13. Zakona propisano je da ako obvezniku broja nije određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija, Porezna uprava odredit će ga naknadno u skladu s odredbama Zakona.
Odredbom članka 5. stavka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka  u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti (dalje: korisnici broja).
Prema odredbi članka 5. stavka 3. Zakona propisano je da službena evidencija podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i o imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja.
Nadalje, odredbom članka 7. Zakona propisano je da su korisnici broja obvezni osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
S obzirom da odvjetnik u dopisu navodi kako je općenitu uputu o postupku te potrebnoj dokumentaciji za određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja već dobio u odgovoru na upit postavljenom na e-mail oib@porezna-uprava.hr, smatramo da u tom dijelu nema potrebe da ponavljamo i citiramo iste zakonske odredbe.
 Nadalje, fond kao korisnik broja obvezan je koristiti osobni identifikacijski broj u svojim službenim evidencijama sukladno naprijed citiranim odredbama Zakona. 
 Slijedom navedenoga, a vezano za pitanje da li se fizičkoj osobi treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj za potrebe izvršenja opisane transakcije, ovisi isključivo o tome da li fond osobu upisuje u svoje službene evidencije ili ne.
 Zaključno navodimo, osobni identifikacijski broj odredit će se i dodijeliti fizičkoj osobi odnosno stranci u postupku ukoliko fond kao korisnik broja istu upisuje u svoje službene evidencije, odnosno ukoliko stranku u predmetnom postupku ne upisuje u službenu evidenciju neće joj se odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.
Molimo da navedeni odgovor proslijedite obvezniku iz dostavnog spiska.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu