OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/3128
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 06.11.2013
Određivanje i dodjela OIB-a podružnici sindikata
​Na zaprimljeni upit pravne osobe AA d.o.o., obveznika iz dostavnog spiska o određivanju i dodjeli OIB-a novoosnovanoj podružnici sindikata pod nazivom AB d.o.o., upisanu u knjigu broj 1 kod nadležne institucije, koja je ovlaštena samostalnom raspolaganju financijskim sredstvima, voditi vlastito knjigovodstvo, sastavljati završne račune, imati svoj žiro – račun i drugo, u nastavku odgovaramo.

 
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj.
Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (dalje: obveznici broja).  

Prema odredbama članka 3. stavka 9. Pravilnika propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva, strane podružnice i ostale pravne osobe.

Osnivanje sindikata i udruga poslodavaca propisano je odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13). Navedenim Zakonom također je propisano da se statutom udruge određuje ima li udruga podružnice ili druge oblike unutarnjeg organiziranja te koja ovlaštenja podružnice ili drugi oblici unutarnjeg organiziranja imaju u pravnom prometu, te da podružnica ili drugi oblik unutarnjeg organiziranja stječe ovlaštenja u pravnom prometu danom utvrđenim odlukom o njezinom osnivanju u skladu sa statutom udruge.
Vezano za dio pitanja da li se novoosnovanoj podružnici sindikata AB d.o.o. treba odrediti i dodijeliti OIB skrećemo pozornost na činjenicu da se određivanje i dodjeljivanje OIB-a temelji na pravnoj osobnosti, što sukladno naprijed citiranim odredbama Zakona i Pravilnika o OIB-u znači da će se OIB odrediti i dodijeliti u predmetnom slučaju navedenoj podružnici samo u slučaju ako se radi o pravnoj osobi sa sjedištem na području Republike Hrvatske.
Prethodno citiranom odredbom Zakona o radu propisano je da se statutom udruge propisuje osnivanje te ovlaštenja osnovane podružnice. Slijedom navedenog, ako je statutom sindikata propisano da novoosnovana podružnica sindikata AB d.o.o. ima status pravne osobe, posebne ovlasti u pravnom i platnom prometu, samostalno raspolaže financijskim sredstvima, te samostalno ili kod ovlaštene osobe vodi knjigovodstvo i završne račune, smatramo da se navedenoj podružnici treba odrediti i dodijeliti novi OIB kao pravnoj osobi.
Molimo da navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita pravnoj osobi obvezniku iz dostavnog spiska.

 
Povratak na prethodnu stranicu