OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/4133
Urudžbeni broj:513-07-21-02/13-2
Zagreb, 23.12.2013
Određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj državi

​Na zaprimljeni zahtjev obveznika iz dostavnog spiska kojim se traži određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (dalje: OIB) stranoj državi, u nastavku odgovaramo.
 
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavku 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske. 
Nadalje, prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.
U skladu s odredbama članka 14. stavka 1. i 2. Pravilnika obveznik broja podnosi zahtjev osobnom predajom obrasca Zahtjev prema mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika, te uz Zahtjev obveznik broja predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu. Nadležna ispostava Porezne uprave nakon provjere podataka upisanih u Zahtjevu, određuje i dodjeljuje OIB. 
Prema odredbi članka 14. stavak 8. Pravilnika propisano je da ako Zahtjev podnosi strana pravna osoba kod koje je nastao povod za praćenje, uz Zahtjev obavezno prilaže akt o osnivanju (odnosno izvadak iz nadležnog sudskog registra) koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Traženje prijevoda službenih isprava strane pravne osobe na hrvatski jezik je nužno budući da se strana pravna osoba mora nedvojbeno identificirati kako bi joj se odredio i dodijelio OIB kao stalna, ali i obvezna oznaka osobe u cijelom pravnom sustavu Republike Hrvatske.
 
S obzirom da u većini slučajeva strana osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja samostalno radnje u hrvatskom pravnom sustavu, nego te radnje u njezino ime poduzimaju druge opunomoćene osobe, Zahtjev u ime strane osobe može podnijeti opunomoćenik pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a.
 
Sukladno citiranim odredbama Zakona i Pravilnika o OIB-u i s obzirom da je država specifični pravno - ustrojbeni oblik, molimo da dostavite popunjen zahtjev pod točkom 2., te dokumentaciju koja potvrđuje navedene podatke, kako bi Ministarstvo financija – Porezna uprava izvršila određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj državi.
 

Povratak na prethodnu stranicu