OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/3246
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 12.11.2013
Obavljanje platnog prometa te određivanje i dodjela OIB-a stambenim zgradama

​Na zaprimljeni dopis stambene zgrade koji se odnosi na određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja stambenim zgradama za potrebe obavljanja poslova platnog prometa, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su:
- hrvatski državljani,
- pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te
- strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
Sukladno odredbama članka 3. stavka 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 123/13, dalje: Pravilnik) pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona smatraju se tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.
S obzirom na navedeno, stambene zgrade ne smatraju se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, a samim time niti obveznicima osobnoga identifikacijskog broja, te im osobni identifikacijski broj ne može biti određen i dodijeljen.
Odredbama članka 6. Zakona propisano je da su obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:
1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,
2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te
3. u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa.
Vezano za dio upita, kako da zgrada funkcionira u sustavu platnog prometa u kojem je obavezno koristiti osobni identifikacijski broj, skrećemo pozornost na činjenicu da je prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) propisano da suvlasnici zgrade poslove upravljanja zgradom prenose na upravitelja, a međusobne odnose uređuju ugovorom, a ako je tako ugovoreno, upravitelj upravlja i novčanim sredstvima prikupljenim plaćanjem pričuve.
S obzirom na navedeno, poslove upravljanja zgradom kao i poslove upravljanja novčanim sredstvima suvlasnici zgrade moraju prenijeti na upravitelja, a svoje odnose urediti ugovorom u skladu sa zakonskim odredbama.
Slijedom navedenog, budući da se stambenim zgradama ne može odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj jer za isto nisu ispunjene zakonske pretpostavke, mišljenja smo da se upravitelj zgrade u obavljanju poslova platnog prometa za zgradu treba koristiti svojim osobnim identifikacijskim brojem koji mu je dodijeljen kao fizičkoj odnosno pravnoj osobi.
Molimo da navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita, obvezniku iz dostavnog spiska.
 
Povratak na prethodnu stranicu