Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/14-01/405
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-01
Zagreb, 04.02.2014
Obračun, plaćanje i izvješćivanje o doprinosu za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći odnosno propisanoj osnovici, uputa o postupanju
​Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13 i 148/13) propisana je obveza podnošenja podataka o isplaćenom dohotku i uplaćenom porezu na dohodak i to:

-člankom 31. stavkom 4. za dohodak od osiguranja,
-člankom 46. stavcima 4. i 5. za dohodak od nesamostalnog rada,
-člankom 48. stavkom 4. za drugi dohodak,
-člankom 50. stavkom 6. za dohodak od imovinskih prava,
-člankom 51. stavkom 7. za dohodak od kapitala, a
-člankom 60. stavkom 5. isto je propisano i za neoporezive primitke.

Također, člankom 253. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09,18/11, 22/12, 144/12 i 148/13) propisano je da način i rokove izvješćivanja o obračunanim doprinosima te oblik i sadržaj izvješća ministar financija uređuje istim propisom kojim uređuje način i rokove izvješćivanja te oblik i sadržaj izvješća o nastaloj obvezi poreza na dohodak,sukladno propisima o porezu na dohodak.
 
Oblik, sadržaj, rokove i način  dostavljanja istih, sukladno članku 64. točki 18. Zakona o porez na dohodak propisuje ministar financija provedbenim propisima, odnosno Pravilnikom o porezu na dohodak, uz suglasnost ministra rada i mirovinskog sustava što je i učinjeno   izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 79/13 i 160/13) koje su stupile na snagu 1.siječnja 2014. godine.

 Kako su navedene izmjene i dopune Pravilnike o porezu na dohodak stupile na snagu istodobno kada i izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, broj 153/13) kojom je od 1. siječnja 2014. godine uvedena  obveza osiguranja za slučaj nezaposlenosti za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju u propisanom Izvješću o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) nije predviđeno izvješćivanje o ovoj vrsti obveznog osiguranja za skupinu osiguranika koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit.  

 Temeljem navedenoga, sukladno članku 12. stavku 1. točci 3. Zakona o Poreznoj Upravi (Narodne novine, broj 143/13) Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, do donošenja provedbenih propisa, zbog ujednačene, pravilne, pravodobne i učinkovite primjene propisa donosi slijedeću uputu o postupanju:

- osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta i trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit dužni su, kao obvezno osigurane osobe za slučaj nezaposlenosti obračunavati i obustaviti iznos doprinosa za zapošljavanje po stopi propisanoj člankom 16. stavkom 1. Zakona o doprinosima, prema osnovici propisanoj člankom 82. Zakona o doprinosa te obračunanu obvezu prikazati na Obrascu JOPPD i to na strani A Obrasca JOPPD pod novo polje VI.4.3. a na strani B Obrasca JOPPD pod polje 12.5. u rokovima propisanim člancima 83. i  84. Zakona o doprinosima.
- Obračunani iznos doprinosa osiguranici su dužni uplatiti u korist računa broj HR1210010051863000160 - Državni proračun Republike Hrvatske, uz obveznu naznaku modela „HR68“ te u polje „poziv na broj primatelja“ upisuju kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa ( 4 znamenke uključujući kontrolni broj ), kao podatak drugi OIB te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojem se vrši uplata ( 5 znamenaka)
vrsta prihoda 8788 (doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći) - OIB – oznaka Obrasca JOPPD. 
   

 Ukoliko su osiguranici u razdoblju od 1. siječnja 2014. pa do otvaranja uplatnog računa 8788 uplatili obračunani iznos doprinosa za zapošljavanje za svoje osobno osiguranje na uplatni račun 8753 (doprinos za zapošljavanje temeljem radnog odnosa) ili na neki drugi uplatni račun dužni su podnijeti pisani zahtjev za preknjiženje sredstava nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obveznika doprinosa, a ukoliko su podnijeli Obrazac JOPPD za svoje osobno osiguranje koji se odnosi na mjesec siječanj 2014. i nadalje a nisu prikazali obvezu predmetnog doprinosa dužni su podnijeti ispravak Obrasca JOPPD s ispravnim zaduženje.
 
Povratak na prethodnu stranicu