Porez na dodanu vrijednost - Prijave PDV-a
Broj klase:410-01/14-01/267
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-1
Zagreb, 30.01.2014
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
1. Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a

  

Člankom 85. stavkom 7. Zakona i člankom 173. stavkom 6. Pravilnika, propisano je da obveznik PDV-a, mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na Obrascu PDV-K i to putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna). Napominjemo da je s danom pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska postala punopravna država članica Europske unije te je Zakon usklađen s odredbama Direktiva na području oporezivanja PDV-om, a osobito s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. Stoga se odredbe Zakona i Pravilnika primjenjuju od 1. srpnja 2013. međutim do tada je na snazi bio Zakon o PDV-u (Narodne novine broj 47/95 do 136/12, u daljnjem tekstu: stari Zakon) i Pravilnik o PDV-u  (Narodne novine broj 149/09 do 146/13, u daljnjem tekstu: stari Pravilnik) kojima je također bila propisana obveza podnošenja konačnog obračuna PDV-a na Obrascu PDV-K. Obzirom da se konačni obračun PDV-a podnosi za kalendarsku godinu, za 2013. potrebno je podnijeti objedinjeni obračun PDV-a po Zakonu koji je bio na snazi do 30. lipnja 2013. i po Zakonu koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. neovisno što obrasci nisu u potpunosti jednaki.
 
Tijekom kalendarske godine porezni obveznici su PDV obračunavali i plaćali u mjesečnim obračunskim razdobljima, a iznimno porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu za koju se radi konačni obračun bila manja od 800.000,00 kuna mogli su plaćati PDV u tromjesečnim obračunskim razdobljima. Za obveze PDV-a po obračunskim razdobljima podnose se prijave na Obrascu PDV. Obveza za PDV koja se iskazuje u prijavama po obračunskim razdobljima nije predujam nego stvarno nastali PDV. Neovisno o tome što se u prijavama po obračunskim razdobljima obračunava i plaća stvarno nastali PDV, porezni obveznici dužni su sastaviti i Poreznoj upravi predati i konačni obračun PDV-a za razdoblje oporezivanja. U članku 84. stavku 1. Zakona, propisana je kalendarska godina kao razdoblje oporezivanja, a ako je obveznik poslovao samo tijekom dijela godine, tada je razdoblje oporezivanja razdoblje poslovanja.
 
Prema odredbama članka 6. stavka 1. Zakona porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. To znači da je porezni obveznik i svaka osoba koja na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. Zakona. Na tog poreznog obveznika se primjenjuju odredbe Zakona i Pravilnika osim ako nije drugačije propisano.
 
Ako je prema članku 75. Zakona PDV obvezan platiti porezni obveznik koji u tuzemstvu nema sjedište, ali ima sjedište u drugoj državi članici, taj porezni obveznik može imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV dok porezni obveznik koji nema sjedište na području Europske unije mora imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV, ako Republika Hrvatska nije sklopila sporazume o međusobnoj pomoći koji su po opsegu slični onima koji su propisani Direktivom Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. godine o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84, 31. 3. 2010.) i Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. godine o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12. 10. 2010.).
 
Porezni zastupnik obvezan je podnositi za poreznog obveznika kojeg zastupa prijavu PDV-a na Obrascu PDV Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja, a konačni obračun PDV-a do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na Obrascu PDV-K. U slučaju prestanka poslovanja stranog poreznog obveznika u tuzemstvu porezni zastupnik obvezan je u roku od dva mjeseca od dana prestanka poslovanja poreznog obveznika predati konačni obračun PDV-a na Obrascu PDV-K.
 
Stupanjem Zakona na snagu 1. srpnja 2013. došlo je do niza promjena u oporezivanju PDV-om. Osim poreznih obveznika koji obavljaju isporuke dobara i usluga, odnosno poreznih obveznika koji djeluju kao takvi, obrasce su obvezne podnositi i osobe koje nisu porezni obveznici, ali su registrirane za potrebe PDV-a. To može biti mali porezni obveznik, porezni obveznik koji obavlja isključivo isporuke oslobođene PDV-a te pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prešla prag stjecanja dobara iz druge države članice ili obavlja, odnosno prima usluge iz druge države članice.
 
Ove osobe obvezne su plaćati PDV na stjecanje dobara i primljene usluge iz druge države članice Europske unije pa su stoga obvezne podnositi PDV obrasce, ali samo za ona obračunska razdoblja u kojem se dogodio oporezivi događaj. Međutim u ovom slučaju ne postoji obveza podnošenja PDV-K obrasca. Stoga osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a već su samo registrirane za potrebe PDV-a ne podnose konačni obračun PDV-a (Obrazac PDV-K).
 
Konačni obračun PDV-a podnose svi porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a na Obrascu PDV-K i to do kraja veljače tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno do 28. veljače 2014. za 2013. godinu, neovisno o tome jesu li porezni obveznici koji PDV plaćaju prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge (obveznici poreza na dobit i neprofitne pravne osobe odnosno proračunski korisnici) ili porezni obveznici koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama za isporučena dobra i obavljene usluge (obveznici poreza na dohodak).
 
Prema odredbi članka 85. stavka 7. Zakona i članka 173. stavka 7. Pravilnika, porezni obveznici koji prestaju s poslovanjem (likvidiraju trgovačko društvo, zatvaraju obrt i slično) obvezni su u roku od dva mjeseca od dana prestanka poslovanja predati konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K. Rok od dva mjeseca određen je i za obveznike koji PDV plaćaju po izdanim računima kao i za obveznike koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama. U slučaju prestanka poslovanja poreznog obveznika iz članka 4. stavka 3. Pravilnika u tuzemstvu porezni zastupnik obvezan je u roku od dva mjeseca od dana prestanka poslovanja poreznog obveznika predati konačni obračun PDV-a na Obrascu PDV-K.
 
Porezni obveznici kod kojih se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine neovisno o tome PDV-K trebaju predati za kalendarsku godinu temeljem odredbi članka 84. stavka 1. Zakona kojim je propisano da je razdoblje oporezivanja kalendarska godina.
 
2. Popunjavanje obrasca PDV-K
 
Konačni obračun PDV-a podnosi se na Obrascu PDV-K koji se sastavlja na način propisan odredbama članaka 178. do 181. Pravilnika. U Obrazac PDV-K unose se kumulativni podaci iz obračunskih razdoblja, koji su iskazivani u poreznim prijavama za obračunska razdoblja u 2013. godini na Obrascu PDV.
 
Podaci po točkama u pojedinom rednom broju i ukupno, mogu se razlikovati od podatka koji su prijavljeni u obračunskim razdobljima za 2013. godinu za ispravke koji će biti učinjeni u postupku sastavljanja konačnog obračuna, međutim razlike ne bi trebale biti velike.
 
Ovom uputom dan je prikaz podataka i redni brojevi na kojima se iskazuju podaci u Obrascu PDV-K, a koji su se od 1. srpnja 2013. iskazivali na Obrascu PDV prema odredbama Pravilnika kao i podaci koji su se do 30. lipnja 2013. iskazivali na pojedinom rednom broju Obrasca PDV.
 
I. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci o obavljenim transakcijama u 2013. godini koje ne podliježu oporezivanju te transakcijama koje su oslobođene PDV-a kako slijedi:
 
I.1. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 7 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga u tuzemstvu kod kojih dolazi do prijenosa porezne obveze na poreznog obveznika primatelja isporuke, odnosno za koje je porezni obveznik primatelj isporuke obvezan platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 3. Zakona.
Stoga će porezni obveznik na ovom rednom broju iskazati obavljene isporuke koje je zaračunao drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a bez obračunanog PDV-a obzirom da se primjenjuje prijenos porezne obveze. To se odnosi na:
 
a) građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge,
b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,
c) isporuka nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe,
d) prijenos emisijskih jedinica stakleničkih plinova sukladno propisima kojima se uređuje sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.
 
I.2. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 8 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara iz članka 13. stavka 3. i 4. Zakona koja preveze ili otpremi porezni obveznik isporučitelj ili druga osoba za njegov račun iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu u kojoj je nastala obveza za obračun PDV-a ako je porezni obveznik koji isporučuje dobra prešao prag isporuke koji je propisala ta država članica ili je odustao od praga isporuke u toj državi članici.
 
I.3. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 9 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama dobara unutar Europske unije iz članka 41. stavka 1. Zakona, odnosno podaci o oslobođenim isporukama dobara poreznim obveznicima registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije.
 
Ovdje se također upisuju podaci o isporukama u okviru trostranog posla iz članka 10. Zakona u slučaju kad je porezni obveznik prvi isporučitelj u trostranom poslu, zatim isporuke iz članka 7. stavka 5. Zakona, odnosno premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koje obavi porezni obveznik, a što se smatra isporukom dobara u druge države članice Europske unije.
Također na ovom rednom broju upisuju se i vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u okviru carinskih postupaka 42 i 63 odnosno vrijednost oslobođene isporuke dobara u druge države članice, koja su iz trećeg područja ili treće zemlje uvezena u Republiku Hrvatsku uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a. 
 
I.4. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 10 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 17. stavka 1. Zakona za koje je primatelj iz druge države članice Europske unije obvezan obračunati i platiti PDV u svojoj državi članici u skladu s člankom 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. To su primjerice posredničke usluge, usluge prijevoza dobara, promidžbene usluge, usluge odvjetnika i konzultantske usluge, usluge na pokretnoj materijalnoj imovini, usluge ustupanja informacija i istraživanja tržišta, kada se obavljaju poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a i obvezna je platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze u državi članici u kojoj ima sjedište ili prebivalište odnosno stalnu poslovnu jedinicu.
 
I.5. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 11 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 17. stavka 1. Zakona za koje je primatelj dobara obvezan obračunati i platiti PDV u skladu s člankom 194. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Također ovdje se upisuju i podaci o obavljenim uslugama iz članka 19. do 25. Zakona. Ovdje se upisuju isporuke koje se ne upisuju u Zbirnu prijavu obzirom da se radi o isporukama poreznim obveznicima u treću zemlju, odnosno o isporukama za koje mjesto oporezivanja nije u tuzemstvu, međutim primatelj usluge primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja usluge.
 
I.6. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 12 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 13. stavka 10. Zakona odnosno o isporukama dobara koja se sastavljaju ili postavljaju, koje su obavljene u drugoj državi članici u kojoj nastaje obveza za obračun PDV-a.
 
I.7. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama novih prijevoznih sredstava u druge države članice Europske unije u smislu članka 41. stavka 1. točke b) Zakona čije stjecanje je oporezivo u drugoj državi članici neovisno o tome tko je primatelj tih prijevoznih sredstava. 
 
I.8. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 14 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza prema člancima 39., 40. i 114. Zakona. Popis isporuka koje se upisuju u ovaj redni broj nisu se mnogo promijenile u odnosu na razdoblje do 30. lipnja 2013.
 
Nadalje ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom I.2.2.2. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno iz stupca 9 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) o isporukama dobara koje su bile oslobođene PDV-a prema odredbama članka 11.b staroga Zakona za čiju nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema članku 20. stavku 11. staroga Zakona kao što su primjerice prijevozna sredstava namijenjena za osobni prijevoz. Također se iskazuju podaci koji su se upisivali pod točkom I.2.2.3. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno iz stupca 10 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), koji se odnose na isporuke dobara i usluga koje su prema odredbama članka 11. i 11.a staroga Zakona bile oslobođene plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.
 
Kao što je već navedeno ovdje se, između ostalog, upisuju podaci o isporukama dobara i obavljenim uslugama od javnog interesa kao što su univerzalne poštanske usluge i s tim povezane isporuke pratećih dobara, bolnička i medicinska njega i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode, obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima, isporuke ljudskih organa, krvi i majčinog mlijeka, zatim usluge što ih obavljaju dentalni tehničari te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine.
 
Nadalje, ovdje se upisuju podaci o uslugama što ih za svoje članove obavljaju udruženja osoba koja obavljaju djelatnosti oslobođene PDV-a ili za koje nisu porezni obveznici, zatim o uslugama i isporukama dobara povezanih sa socijalnom skrbi, uslugama i isporukama dobara povezanih sa zaštitom djece i mladeži, podaci o obrazovanju djece i mladeži, školskom ili sveučilišnom obrazovanju, stručnom osposobljavanju i prekvalifikaciji, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve, zatim nastava što ju privatno održavaju nastavnici i koja obuhvaća osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, ustupanje osoblja vjerskih ili filozofskih institucija u naprijed navedene svrhe, usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe čiji su ciljevi političke, sindikalne, vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi, obavljaju svojim članovima u njihovom zajedničkom interesu u zamjenu za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih osoba, usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju, usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi, usluge i isporuke dobara koje obavljaju pravne osobe čije su djelatnosti oslobođene PDV-a u vezi s događanjima organiziranima za prikupljanje sredstava isključivo u njihovu korist, usluge prijevoza bolesnih ili ozlijeđenih osoba u vozilima posebno izrađenima za tu svrhu koje obavljaju ovlaštene osobe te djelatnosti javnog radija i televizije, osim komercijalnih djelatnosti.
 
Na ovom rednom broju upisuju se i podaci o drugim isporukama odnosno transakcijama oslobođenim plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza i to o osiguravajućim i reosiguravajućim uslugama i financijskim transakcijama kao što su odobravanje i ugovaranje kredita te upravljanje kreditom, ugovaranje kreditnih garancija i drugi poslovi u vezi s njima, transakcijama u vezi sa štednim i tekućim računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim vrijednosnim papirima, osim naplate duga, transakcijama u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, zatim podaci o transakcijama u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima (ali ne i upravljanjem i čuvanjem) te uslugama upravljanja posebnim investicijskim fondovima.
 
Ovdje se upisuju i podaci o isporuci poštanskih maraka, državnih i drugih sličnih biljega, priređivanju lutrijskih igara, igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima, najmu stambenih prostorija te isporukama dobara koja se koriste isključivo za oslobođene isporuke za čiju nabavu nije bio moguć odbitak pretporeza.
 
Na ovom rednom broju podatke upisuju porezni obveznici koji uz oporezive isporuke dobara i usluga obavljaju i isporuke oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza obzirom da porezni obveznici koji obavljaju isključivo isporuke oslobođene PDV-a nisu obvezni podnositi Obrazac PDV-K, međutim obvezni su podnositi PDV obrasce za ona obračunska razdoblja kada su stekli dobra ili primili usluge iz druge države članice Europske unije.
 
I.9. Iskazuju se podaci iz stupca 15 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenom izvozu dobara u treće zemlje, te obavljene usluge prijevoza i sve druge otpremne usluge u vezi s izvozom dobara, koje su prema odredbama članka 45. stavka 1. Zakona oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza.
 
Nadalje ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom I.2.2.1. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz stupca 8 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), kao što su podaci o obavljenom izvozu dobara i oplemenjenih dobara, te obavljenim uslugama prijevoza i svim drugim otpremnim uslugama u svezi s izvozom dobara, koje su prema odredbama članka 13. stavka 1. točke 1. i članka 14. staroga Zakona, bile oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza. Ovdje se upisuju podaci temeljem članka 90. stavka 5. staroga Pravilnika o isporuci dobara nakon obavljene dorade ili oplemenjivanja dobara u postupku unutarnje proizvodnje, inozemnom naručitelju u inozemstvo.
 
Izvoznim isporukama smatraju se isporuke za koje postoje carinske deklaracije o obavljenom izvoznom carinjenju.
 
I.10. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 16 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama iz članaka 43., 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53., 54. i 56. Zakona koje su oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza. Na ovom rednom broju upisuje se i podaci o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz članka 14. Zakona. Ovdje se upisuju određene usluge posredovanja koje su oslobođene PDV-a, isporuke u slobodnu zonu ili u porezno skladište. Također se upisuju isporuke izjednačene s izvozom kao što su isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma, isporuke dobara i obavljanje usluga tijelima Europske unije, međunarodnim tijelima koja kao takve priznaje Republika Hrvatska i članovima takvih tijela, isporuke dobara ili obavljanje usluga na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica Sjevernoatlantskog saveza ili civilnog osoblja koje ih prati te za potrebe oružanih snaga bilo koje države članice Sjevernoatlantskog saveza, osim same države članice odredišta, za potrebe tih snaga ili njihovog civilnog osoblja i slično.
 
Ovdje se, između ostalog, upisuju podaci o obavljenim uslugama i isporukama goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu, za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru kao i isporuke goriva i dobara za opskrbu ratnih brodova pod oznakom 8906 10 00 iz Kombinirane nomenklature (KN), koji plove iz područja Republike Hrvatske prema lukama i sidrištima izvan Republike Hrvatske. Nadalje ovdje se upisuju i obavljene usluge te isporuke goriva i dobara za opskrbu letjelica kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama pri čemu se smatra da zrakoplovne tvrtke obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama ako se više od 50% njihovog ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza odnosi na usluge međunarodnog prijevoza ili ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu.
 
Napominjemo da se prema odredbama članka 13.b staroga Zakona ovdje ne upisuju isporuke goriva za plovila koja plove na otvorenom moru obavljene do 30. lipnja 2013. obzirom da nisu bile oslobođene PDV-a, već se iskazuju kao isporuke oporezive PDV-om po stopi 25%.
 
Nadalje ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom I.1. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz stupca 7 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), kao što su podaci o svim obavljenim isporukama dobara i usluga koje nisu podlijegale oporezivanju na temelju odredbi članka 5. i članka 8. stavka 7. staroga Zakona.
 
Ovdje se upisuju podaci o obavljenim uslugama iz članka 5. stavka 4. staroga Zakona, kojima je mjesto oporezivanja bilo tamo gdje su stvarno obavljene, ako ih je domaći poduzetnik obavio u inozemstvu, primjerice umjetničke, znanstvene, nastavne, športske, zabavne i druge slične usluge i njihovo organiziranje, pomoćne usluge u prijevozu, kao što su utovar, istovar, uskladištenje ili druge usluge u svezi s tim uslugama ili s uslugama prijevoza, usluge na pokretnim fizičkim dobrima, usluge stručnog mišljenja, procjene i ocjene tih dobara. Ovdje se iskazuju podaci o uslugama u vezi s nekretninom, ako je nekretnina u inozemstvu, usluge prijevoza za dionicu puta u inozemstvu te sve usluge posredovanja u prometu dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u inozemstvu prema odredbama staroga Zakona.
 
Uz navedeno upisuju se podaci o uslugama koje je tuzemni porezni obveznik obavio inozemnom poreznom obvezniku iz članka 5. stavka 6. staroga Zakona koje su se oporezivale prema sjedištu primatelja usluge, ako je to sjedište u inozemstvu (prijenos, ustupanja i korištenje autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava, promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama, usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja, usluge obrade podataka, ustupanje informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu, bankarske i financijske usluge te usluge osiguranja uključujući reosiguranje osim usluge iznajmljivanja sefova, zatim usluge ustupanja osoblja, iznajmljivanje pokretnih dobara osim prijevoznih sredstava, odustajanje od obavljanja poslovne djelatnosti, omogućavanje pristupa do sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava te obavljanje drugih usluga koje su s time izravno povezane, telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja, elektronički obavljene usluge te sve usluge posredovanja u svezi s navedenim uslugama.
 
Na ovom rednom broju upisuju se i podaci o prijenosu gospodarske cjeline ili pogona koja ne podliježe oporezivanju PDV-om, ako je primatelj, odnosno stjecatelj gospodarske cjeline ili pogona mogao u cijelosti odbiti pretporez što je bilo propisano člankom 8. stavkom 7. staroga Zakona. Međutim napominjemo da se prema odredbama članka 7. stavka 9. Zakona prijenos gospodarske cjeline od 1. srpnja 2013. ne smatra isporukom pa se stoga ne upisuje u Obrazac PDV-K.
 
Nadalje, ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom I.2.2.4. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz stupca 11 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), o isporukama dobara i usluga koje su bile oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza. Tu se upisuju podaci iz članka 13. stavka 1. točke 2. i članka 13.a staroga Zakona o isporukama koje su bile obavljene u slobodne zone, slobodna i carinska skladišta te isporukama unutar slobodnih zona, slobodnih i carinskih skladišta, podaci o isporukama dobara i obavljenim uslugama diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i oružanim snagama drugih država članica NATO saveza ili civilnog osoblja u pratnji za opskrbu njihovih menza i kantina pri sudjelovanju u zajedničkim vojnim akcijama te podaci o isporukama dobara i usluga koje su obavljene temeljem međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku (u skladu s člankom 102. staroga Pravilnika). Ovdje se iskazuju i usluge provoza kroz carinsko područje Republike Hrvatske uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge te podaci koji se odnose na isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom koje bile oslobođene PDV-a prema odredbama članka 13.b staroga Zakona.
 
Ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke koje su bile do 31. prosinca 2012. oporezive po stopi 0%, (isporuke mlijeka, kruha, knjiga, lijekova, ortopedskih pomagala, znanstvenih časopisa, usluge javnog prikazivanja filmova), međutim ovo bi se trebalo iskazivati samo u slučaju da je takve isporuke obavio porezni obveznik koji PDV plaća prema naplaćenim računima pod uvjetom da takve račune nije naplatio do kraja 2012.
 
Podaci o isporukama dobara koje se ne smatraju isporukama dobara uz naknadu primjerice povremeno davanje poklona vrijednosti do 160,00 kuna, odnosno 80,00 kuna prema starom Zakonu ne upisuju se.
 
Napominjemo da se isporuka nekretnina koja ne podliježu oporezivanju PDV-om već je oporeziva prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ne upisuju u Obrazac PDV-K.
 
II. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci o ukupno obavljenim oporezivim transakcijama (poreznim osnovicama) i iznosima PDV-a za 2013. godinu kako slijedi:
 
II.1. Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona, te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi 5%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 17, odnosno 18 Knjige izdanih (izlaznih) računa za isporuke iz članka 4. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima.
 
Ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom II.1. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci o vrijednosti oporezivih isporuka dobara i usluga i iznosu PDV-a obračunanom po stopi od 5% i 10% po svim izdanim računima, uključujući i izuzimanje dobara i usluga u neposlovne svrhe prema članku 3. stavku 5. i članku 4. stavku 4. staroga Zakona. Nadalje iskazuju se podaci o nezaračunanim isporukama dobara i usluga koje su bile oporezive po stopi 5% i 10%. Ovdje se iskazuju podaci o uslugama smještaja ili smještaja s doručkom, polu ili punog pansiona u komercijalnim ugostiteljskim i uslugama agencijske provizije za navedene usluge, isporuci novina i časopisa koji izlaze dnevno i periodično, osim onih koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase i služe oglašavanju, isporuci jestivih ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječje hrane i prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, posebnim propisima, isporuci vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži te bijeloga šećera od trske i šećerne repe za razdoblje prvih šest mjeseci 2013. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj stupaca 13, odnosno 14 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) za redovne isporuke i za predujmove iz staroga Zakona.
 
Upisuju se i podaci o PDV-u za primljene predujmove. Predujmovi podliježu oporezivanju PDV-om iako se nije dogodila isporuka. Primatelj predujma obvezan je izdati račun za primljeni predujam, a na iznos predujma primijenit će preračunanu stopu od 4,7619%, odnosno 9,0909%. Ako se radi o poreznim obveznicima koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama ovdje se upisuju podaci o naplaćenim računima. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju zbroj stupaca 17, odnosno 18 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) te se upisuju i nezaračunane isporuke za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.
 
Podaci o isporukama dobara koje se ne smatraju isporukama dobara uz naknadu primjerice povremeno davanje poklona vrijednosti do 160,00 kuna, odnosno 80,00 kuna prema starom Zakonu ne upisuju se.
 
U ovoj točki se iskazuje i porezna obveza za manjkove dobara koja se oporezuju po stopi 5% iznad porezno dopustivih, odnosno 10% iznad porezno dopustivih za prvih šest mjeseci 2013.
 
II.2. Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona, te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi 10%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 19, odnosno 20 Knjige izdanih (izlaznih) računa za isporuke iz članka 4. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima.
Podaci o isporukama dobara koje se ne smatraju isporukama dobara uz naknadu primjerice povremeno davanje poklona vrijednosti do 160,00 kuna, odnosno 80,00 kuna prema starom Zakonu ne upisuju se.
 
II.3. Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona, te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi 25%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama, kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje podliježu posebnom postupku oporezivanja marže, zatim podaci o posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija, podaci o posebnom postupku za prodaju putem javne dražbe, te podaci o posebnom postupku oporezivanja investicijskog zlata ako je porezni obveznik primijenio redovni postupak oporezivanja. U posebnim postupcima kao porezna osnovica upisuje se samo ostvarena razlika u cijeni. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 21, odnosno 22 Knjige izdanih (izlaznih) računa za isporuke, zatim zbroj iznosa iz stupaca 10 odnosno 11 iz Evidencije o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marža (Obrazac PDV-MI), kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima po preračunanoj stopi PDV-a 20%. Predujmovi podliježu oporezivanju PDV-om iako se nije dogodila isporuka. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a na vlastitu potrošnju na 30% odnosno 100% iznosa troška amortizacije za osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih koji obračunavaju i plaćaju poduzetnici koji su koristili pravo na odbitak pretporeza pri nabavi tih dobara nabavljenih do 31.12.2009. godine. Porezni obveznik podatke o takvom izračunu vlastite potrošnje osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.
 
Ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom II.2. i II.3. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci koji se odnose na isporučena dobra i obavljene usluge na koje se primjenjivala stopa PDV-a od 22% ili 23%, odnosno 25%. U ovoj točki iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Ovdje se upisuju podaci o PDV-u za primljene predujmove do 30. lipnja 2013. Porezni obveznik upisuje podatke o obvezama po primljenim predujmovima za koje je bio dužan ispostaviti račun i preračunanom stopom od 18,0328% i 18,6992%, odnosno 20% izračunati osnovicu i PDV. Ako se radi o poreznim obveznicima koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama ovdje se upisuju podaci o naplaćenim računima. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za razdoblje prvih šest mjeseci 2013. zbroj iznosa iz stupaca 15, odnosno 16 te stupca 17 odnosno 18 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke i Knjige izdanih računa za predujmove te se upisuju i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.
 
U ovoj točki se iskazuje i porezna obveza za manjkove dobara koja su se oporezivala po stopi 22%, 23% i 25% iznad porezno dopustivih. U ovoj točki upisuju se podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa PDV-a od 22%, 23% i 25%.
 
Na ovom rednom broju iskazuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 4. staroga Zakona kao i isporukama iz članka  8. stavka 1. staroga Pravilnika.
 
Ovdje se upisuju podaci o PDV-u za primljene predujmove. Predujmovi podliježu oporezivanju PDV-om iako se nije dogodila isporuka. Porezni obveznik upisuje podatke o obvezama po primljenim predujmovima za koje je dužan ispostaviti račun i preračunanom stopom od 20% (opća stopa 25%) izračunati osnovicu i PDV.
 
Podaci o isporukama dobara koje se ne smatraju isporukama dobara uz naknadu primjerice povremeno davanje poklona vrijednosti do 160,00 kuna, odnosno 80,00 kuna prema starom Zakonu ne upisuju se.
 
II.4. Pod ovom točkom iskazuje se vrijednost primljenih isporuka u tuzemstvu i pripadajućeg PDV-a kod kojih je došlo do prijenosa porezne obveze na primatelja isporuke, pa je primatelj obvezan prema članku 75. stavku 3. Zakona obračunati i platiti PDV.
 
II.5. Upisuje se vrijednost stečenih dobara unutar Europske unije iz članka 4. stavka 1. točke 2., članka 7. stavaka 3. i 4. i članka 9. stavka 4. Zakona i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 5%. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je porezni obveznik iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla.
 
II.6. Ovdje se upisuje vrijednost stečenih dobara unutar Europske unije iz članka 4. stavka 1. točke 2., članka 7. stavaka 3. i 4. i članka 9. stavka 4. Zakona i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 10%. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je porezni obveznik iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla.
 
II.7. Upisuje se vrijednost stečenih dobara unutar Europske unije iz članka 4. stavka 1. točke 2., članka 7. stavaka 3. i 4. i članka 9. stavka 4. Zakona i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 25%. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je porezni obveznik iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla.
 
II.8. Upisuje se vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 5% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona.
 
II.9. Upisuje se vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 10% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona.
 
II.10. Upisuje se vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 25% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona.
 
II.11. Ovdje se upisuje vrijednost isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 10% u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona.
 
II.12. Upisuje se vrijednost primljene isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 25% u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona.
 
II.13. Upisuju se podaci o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 45. stavak 2. Zakona). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.
 
Ovdje se iskazuju i podaci koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom II.4. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci o naknadnom oslobođenju izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 13. stavak 1. točka 4. staroga Zakona) koji se iskazuju s negativnim predznakom, obzirom da se smanjuje porezna obveza za vraćeni PDV putnicima koji nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj.
 
Podaci se uzimaju iz evidencije PDV-F i to iznosi koji su isplaćeni do 31. prosinca 2013. godine. Iznosi koji će biti isplaćeni u 2014. godini po obrascima PDV-P ispostavljenim u 2013. godini iskazati će se u obračunskom razdoblju 2014. godine u kojem će biti isplaćeni.
 
 II.14. Ovdje se upisuju podaci o vrijednosti uvezenih dobara i obračunanom PDV-u pri uvozu u smislu članka 76. stavka 8. Zakona. Međutim, napominjemo da ne ovom rednom broju ne smije biti upisanih podataka obzirom da u vezi ovih odredbi nije donesen Pravilnik za primjenu plaćanja PDV-a pri uvozu kao obračunske kategorije.
 
III. Na ovom rednom broju iskazuje se vrijednost primljenih isporuka i obračunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga, koji je iskazan po prijavama za obračunska razdoblja, uvećan za iznos pretporeza po računima za primljene isporuke dobara i obavljene usluge u 2013. godini za koje su računi s oznakom R-1 primljeni, a računi s oznakom R-2 plaćeni u 2014. godini, do dana podnošenja konačnog obračuna. Navedeno se odnosi na porezne obveznike koji PDV plaćaju prema izdanim računima, dok oni koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama mogu pretporez odbiti samo na temelju plaćenih računa. Ovdje se iskazuju ukupni podaci o pravu na pretporez i to temeljem primljenih računa za isporučena dobra ili obavljene usluge koje su zaračunali tuzemni porezni obveznici, PDV plaćen pri uvozu, PDV za usluge koje je obavio porezni obveznik iz druge države članice ili treće zemlje, a za koje je tuzemni porezni obveznik PDV obračunao kao prijenos porezne obveze, zatim PDV za usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona u tuzemstvu za koje je porezni obveznik obračunao PDV temeljem prijenosa porezne obveze kao i ispravci pretporeza.
 
Ovdje se upisuju podaci o primljenim uslugama za koje je tuzemni porezni obveznik platio PDV temeljem članka 19. stavka 2. staroga Zakona.
 
 III.1. Ovdje se upisuju podaci o pretporezu po stopi 5%, 10% i 25% sadržanom u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su izdani računi prema člancima 79. i 80. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez, odnosno upisuju se podaci iz članka 58. stavka 1. Zakona. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju zbroj stupaca 6, 7 i 8 (osnovica) i zbroj stupaca 11, 13 i 15 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u Obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 6, 7 i 8 Knjige primljenih (ulaznih) računa. Ovdje se upisuju i podaci o naknadnim ispravcima pretporeza neovisno o stopi PDV-a.
 
Ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.1. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz stupca 7 (osnovica) i 12 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA) za redovne isporuke i Knjige primljenih (ulaznih) računa za predujmove, odnosno upisuju se podaci o poreznoj osnovici i iznosu pretporeza obračunanog po stopi 5% i 10% u primljenim računima za koje su isporučitelji do 30. lipnja 2013. ispostavili račune sukladno članku 15. stavku 3. staroga Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. To su primjerice iznosi koje je zaračunao hotel agenciji za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u komercijalnim ugostiteljskim objektima i usluge agencijske provizije za navedene usluge, kao i iznosi zaračunani za primljenu isporuku novina i časopisa koji izlaze dnevno i periodično, osim onih koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase i služe oglašavanju, za jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži i bijeli šećer od trske i šećerne repe.
 
U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV-K iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 7 tadašnje Knjige primljenih (ulaznih) računa. To je slučaj kad se radi o poreznim obveznicima koji su obavljali oporezive isporuke za koje imaju pravo na odbitak ulaznog pretporeza i oslobođene isporuke iz članka 11. i 11.a staroga Zakona za koje nije dopušten odbitak pretporeza.
 
Ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.2. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci o vrijednosti primljenih isporuka i iznosu pretporeza zaračunanog po stopi od 22% i 23% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavku 3. staroga Zakona, po kojima se mogao odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 8 (osnovica) i stupca 14 (pretporez) tadašnje Knjige primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke i za predujmove. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada na ovom rednom broju iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8 Knjige primljenih (ulaznih) računa. 
 
Ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.3. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci o vrijednosti primljenih isporuka i iznosu pretporeza zaračunanog po stopi od 25% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavku 3. staroga Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 9 (osnovica) i stupca 16 (pretporez) tadašnje Knjige primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke i Knjige primljenih (ulaznih) računa za predujmove. 
 
 
 III.2. Ovdje se upisuju podaci o vrijednosti primljene isporuke i pretporezu što ga je porezni obveznik primatelj isporuke obračunao temeljem članka 75. stavka 3. Zakona, odnosno koji može odbiti.
 
 III.3. Upisuju se podaci iz članka 58. stavka 3. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti stečenih dobara unutar Europske unije i iznosu PDV-a što ga je porezni obveznik primatelj obračunao na takvo stjecanje dobara, odnosno koji može odbiti kao pretporez. 
 
 III.4. Upisuju se podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica, kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona, odnosno koji može odbiti kao pretporez.
 
 III.5. Upisuju se podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a obračunanog u okviru trostranih poslova iz članka 10. stavka 4. Zakona, odnosno koji može odbiti kao pretporez.
 
Ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.5. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz evidencija o poslovanju s inozemnim poduzetnicima o obračunu i uplati PDV-a na propisani uplatni račun. Iskazuju se podaci o plaćenom PDV-u na usluge oporezive po stopi 10% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, na koje se prema odredbi članka 19. stavka 2. staroga Zakona PDV plaćao u tuzemstvu. Može se raditi samo o uslugama vezanim uz smještaj turista i uslugama agencijske provizije (članak 10a. stavak 2. točka a) Zakona). Obveza plaćanja PDV-a prema članku 19. stavku 2. staroga Zakona ne iskazuje se u Obrascu PDV-K, već se plaćeni PDV iskazuje samo kao pretporez na ovom rednom broju.
 
U ovoj točki bit će iskazani kumulativni podaci o vrijednosti usluga i PDV-u koji je na te usluge plaćen do 30. lipnja 2013. I podaci o PDV-u koji je obračunan temeljem prijenosa porezne obveze od 1. srpnja 2013. za koje porezni obveznik ima pravo na pretporez.
 
Obzirom da se od 01. srpnja 2013. ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. ovdje se upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.6. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz evidencija o poslovanju s inozemnim poduzetnicima, o obračunu i uplati PDV-a na propisani uplatni račun, odnosno iskazuju se podaci o plaćenom PDV-u na usluge koje su bile oporezive po stopi 22% i 23% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, na koje se prema odredbi članka 19. stavka 2. staroga Zakona PDV plaćao u tuzemstvu. Podaci koji se ovdje upisuju odnose se na usluge oporezivane po stopi od 22% i 23% za koje je iznos PDV-a plaćen i ispunjeni su uvjeti za odbitak pretporeza. Ovdje se upisuju podaci o naknadnim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa PDV-a od 22% i 23%.
 
Ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.7. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci iz evidencija o poslovanju s inozemnim poduzetnicima, o obračunu i uplati PDV-a na propisani uplatni račun, odnosno iskazuju se podaci o plaćenom PDV-u na usluge oporezive po stopi 25% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, na koje se prema odredbi članka 19. stavka 2. staroga Zakona PDV plaćao u tuzemstvu. To su usluge iz članka 5. stavka 4. staroga Zakona koje su obavljene u Republici Hrvatskoj, za koje je tuzemni porezni obveznik bio obvezan na njihovu vrijednost obračunati i uplatiti PDV, te usluge iz članka 5. stavka 6. staroga Zakona koje je domaćem poreznom obvezniku obavio porezni obveznik sa sjedištem u inozemstvu, a koje se prema odredbama o mjestu oporezivanja oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja. Obveza plaćanja PDV-a prema članku 19. stavku 2. staroga Zakona ne iskazuje se u Obrascu PDV-K, već se plaćeni PDV iskazuje samo kao pretporez na ovom rednom broju. U ovoj točki biti će kumulativni podaci o vrijednosti usluga i PDV-u koji je na te usluge plaćen do 31. prosinca 2013. godine i kao pretporez iskazan u obračunskim razdobljima za 2013. godinu.
 
Napominjemo da će porezni obveznik u dijelu III.5. iskazati PDV koji je platio za usluge koje mu je obavio po starome Zakonu inozemni porezni obveznik i obračunani PDV temeljem prijenosa porezne obveze za isporuke dobara i obavljene usluge koje mu je obavio porezni obveznik bez sjedišta u Republici Hrvatskoj iz druge države članice i iz treće zemlje.
 
 III.6. Iskazuju se podaci o vrijednosti uvezenih dobara i obračunanom iznosu PDV-a po svim stopama, koji porezni obveznik može odbiti u skladu s člankom 58. stavkom 2. Zakona.
 
Ovdje se iskazuju i podaci o pretporezu koji se odnose na isporuke prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.4. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno ukupni podaci o vrijednosti uvoza i o PDV-u plaćenom pri uvozu dobara do 31. prosinca 2013. godine, koji se moraju temeljiti na uvoznim carinskim deklaracijama i ispravama o uplati PDV-a. Pri primitku prijave PDV-a, uplata PDV-a pri uvozu obvezno se provjerava putem informacijskih sustava Carinske i Porezne uprave.
 
III.7. Upisuju se podaci o ispravcima odbitka pretporeza iz članka 63., 64. i 65. Zakona. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz prijavu PDV-a priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu PDV-a u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus (+).
 
Ovdje se iskazuju i podaci o ispravcima pretporeza prema odredbama staroga Zakona i Pravilnika koji su bili na snazi do 30. lipnja 2013. te se ovdje upisuju podaci koji su se upisivali pod točkom III.8. Obrasca PDV koji je tada bio na snazi, odnosno podaci o ispravcima pretporeza koji je odbijen pri nabavi dugotrajne imovine, odnosno opreme i nekretnina, a u 2013. godini došlo je do prenamjene navedenih kupljenih gospodarskih dobara odnosno do izmjene uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza kada je u skladu s člankom 20. stavkom 5. staroga Zakona i člankom 142. do 144. staroga Pravilnika bilo obvezno napraviti ispravak pretporeza. Na ovom rednom broju iskazuju se i podaci o izmjeni motornog vozila iz kategorije N1 u kategoriju M1 prema članku 133. stavku 16. staroga Pravilnika i obrnuto, obzirom da porezni obveznik mora ispraviti pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti. 
Napominjemo da se promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza smatra i promjena postotka kojim se utvrđuje pravo na pretporez.
 
Pretporez se ispravlja u sljedećim slučajevima:
 
1. kada porezni obveznik gospodarska dobra unutar propisanog roka (10 godina za nekretnine i 5 godina za ostala gospodarska dobra) prestaje koristiti za obavljanje oporezivih isporuka te ih počne koristiti za obavljanje isporuka oslobođenih PDV-a bez prava na odbitak pretporeza prema člancima 39., 40. i 114. Zakona, odnosno prema odredbama članaka 11. i 11.a staroga Zakona (u daljnjem tekstu: oslobođenih isporuka),
 
2. kada porezni obveznik prestaje s obavljanjem oslobođenih isporuka iz članka navedenih u točki 1. i počinje s tim gospodarskim dobrima obavljati oporezive isporuke,
 
3. kada porezni obveznik mijenja način oporezivanja te prelazi na oporezivanje prema članku 90. stavku 1. Zakona, odnosno kada postaje mali porezni obveznik i obrnuto kad mali porezni obveznik prelazi na redovno oporezivanje,
 
4. u slučaju kada dolazi do promjene postotka iz članka 62. Zakona utvrđenog za odbitak pretporeza za gospodarska dobra koja se koriste za obavljanje oporezivih isporuka koji utvrđuju porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara i usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i isporuke dobara i usluga po kojima je isključen odbitak pretporeza.
 
Postupak ispravka pretporeza utvrđuje se pojedinačno za svako gospodarsko dobro za koje u slučaju da su se promijenili uvjeti mjerodavni za odbitak pretporeza nije istekao propisani rok od 5 godina odnosno od 10 godina u odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno. Ispravak se zbog pojednostavljenja ne provodi ako pretporez koji bi se trebao ispraviti po dobru dugotrajne imovine ne prelazi 1.000,00 kuna, odnosno ispravak pretporeza iz članka 62. Zakona  se ne provodi ako razlika pretporeza ne prelazi 500,00 kuna kako je to propisano odredbom članka 142. Pravilnika.
 
Prema odredbi članka 180. točke 7. Pravilnika, porezni obveznik mora posebno izračunati iznos ispravka pretporeza za svako pojedinačno gospodarsko dobro i taj obračun priložiti uz poreznu prijavu koju podnosi Poreznoj upravi. Iz obračuna mora biti vidljiv ukupan iznos pretporeza, iskorišteno odnosno (neiskorišteno) pravo na povrat pretporeza i iznos smanjenja odnosno povećanja prava na pretporez. U prijavi PDV-a ispravak pretporeza bit će naveden u jednom iznosu. Ako porezni obveznik prema priloženom obračunu iskaže obvezu poreza koju je obvezan namiriti državnom proračunu na rednom broju III.7. obrasca PDV odnosno PDV-K biti će iskazan podatak o iznosu ispravka pretporeza s predznakom minus (-). Na taj način će za obračunsko razdoblje za koje podnosi poreznu prijavu iskazati ukupno manje pravo na pretporez i namiriti će svoju obvezu prema državnom proračunu. Kad porezni obveznik ima pravo na povrat dijela pretporeza odnosno kad od države potražuje dio pretporeza tada u obrascu porezne prijave iznos ispravka iskazuje s predznakom plus (+).
 
Napominjemo da se ispravak odbitka pretporeza provodi odjednom za cijelo preostalo razdoblje ispravka pri isporuci gospodarskog dobra sukladno članku 65. Zakona.
 
Prema odredbama članka 62. Zakona kad porezni obveznik koristi primljena ili uvezena dobra i usluge koje su mu obavljene djelomično i za isporuke dobara i obavljanje usluga koje isključuju odbitak pretporeza, tada se može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza.
 
Sukladno odredbama članka 137. stavka 1. Pravilnika porezni obveznik koji koristi dobra i usluge u okviru svoje gospodarske djelatnosti za isporuke dobara i obavljanje usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i za isporuke dobara i usluga po kojima je isključen odbitak pretporeza u tom slučaju iznose pretporeza treba podijeliti na dio koji se može odbiti i na dio koje se ne može odbiti. Podjela pretporeza utvrđuje se ako poduzetnik ne može iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije.
 
Odredbama članka 62. stavka 4. Zakona propisano je da se dio pretporeza koji se može odbiti utvrđuje na godišnjoj razini kao postotak ukupnih isporuka i zaokružuje se naviše do sljedećeg cijelog broja.
 
Porezni obveznik kod kojeg je došlo do promjene postotka utvrđenog za pravo na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj su se dobra počela koristiti i ako za ta dobra nije isteklo razdoblje za koje se mora obaviti ispravak pretporeza (5 godina odnosno 10 godina) ispravak pretporeza obavlja godišnje za jednu petinu ili jednu desetinu razlike pretporeza koja je nastala zbog promjene navedenog postotka u odnosu na početnu godinu korištenja. Taj ispravak iskazuje se pod točkom III.7. na obrascu PDV-K.
 
Ako je porezni obveznik gospodarsko dobro (dobro dugotrajne imovine) nabavio 2011. godine i imao pravo na odbitak pretporeza u iznosu 100%, a utvrdio je za 2013. godinu da je došlo do promjene postotka utvrđenog za pravo na odbitak pretporeza i da iznosi 40% u tom je slučaju porezni obveznik obvezan napraviti ispravak pretporeza.
 
Primjerice u godini nabave 2011. iskorišteno pravo odbitka pretporeza iznosi 100% odnosno 5.000 kuna. Obzirom da u 2013 godini porezni obveznik obavlja i isporuke oslobođene PDV-a za 2013. godinu pravo odbitka pretporeza iznosi 40% odnosno 2.000 kuna (5.000x40%=2.000). Razlika prava na odbitak pretporeza je 3.000 kuna. Porezni obveznik ispravlja pretporez za 1/5 odnosno 600 kuna (5.000-2.000= 3.000/5=600).
 
Obzirom da se promijenio postotak utvrđen za pravo na odbitak pretporeza u korist isporuka oslobođenih PDV-a porezni obveznik obvezan je ispraviti pretporez u odnosu na iskorišteni pretporez u godini nabave gospodarskih dobara (dugotrajne imovine) i povećati svoju poreznu obvezu za 2013. godinu za 600 kuna te će pod točkom III.7. na Obrascu PDV-K upisati iznos od 600 kuna s predznakom minus (-). Povećanja odnosno smanjenja pretporeza koja su nastala temeljem ispravka pretporeza predstavljaju poslovne prihode odnosno rashode poduzetnika u poreznom razdoblju. Ispravak pretporeza ne utječe na visinu troška nabave odnosno proizvodnje dugotrajne imovine u popisu dugotrajne imovine poduzetnika. Ako iznos pretporeza po dobru dugotrajne imovine koji je potrebno ispraviti ne prelazi 1.000,00 kuna odnosno ako razlika za ispravak u odnosu na početnu godinu korištenja koja je nastala zbog promjene postotka utvrđenog za odbitak pretporeza ne prelazi 500,00 kuna postupak ispravka pretporeza se ne provodi.
 
Porezni obveznik koji je dobro dugotrajne imovine nabavio 2011. godine ispravak pretporeza zbog promjene uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza odnosno promjene postotka prava na odbitak pretporeza obavlja za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu, ako se radi o dobru koje nije nekretnina.
 
Podjela pretporeza
 
U slučaju da porezni obveznik koji ujedno obavlja oporezive isporuke i isporuke oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza te koristi dobra i usluge u okviru svoje gospodarske djelatnosti za isporuke dobara i obavljanje usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i za isporuke dobara i usluga po kojima je isključen odbitak pretporeza, treba iznose pretporeza podijeliti na dio koji se može odbiti i na dio koje se ne može odbiti sukladno članku 62. stavku 1. Zakona. Porezni obveznik mora utvrditi koje primljene isporuke dobara i usluga koristi za obavljanje isporuka za koje može odbiti pretporez, koje za obavljanje isporuka za koje ne može odbiti pretporez, a koje ne može pripisati isključivo jednim ili drugim. Porezni obveznik će podjelu ulaznog pretporeza provesti samo po ulaznim računima koji se odnose na nabavu dobara i usluga koja se koriste ujedno za obavljanje oporezivih i oslobođenih isporuka. Stoga će porezni obveznik po ulaznim računima koji se odnose isključivo na oporezive isporuke imati pravo odbitka pretporeza u ukupnom iznosu, po ulaznim računima koji se odnose isključivo na oslobođene isporuke neće uopće imati pravo na odbitak pretporeza dok će po ulaznim računima koji se odnose na oporezive i oslobođene isporuke obaviti podjelu pretporeza i imati pravo na odbitak pretporeza u iznosu koji se utvrđuje temeljem postotka izračunanog na godišnjoj razini.
 
Sukladno članku 62. stavku 2. i 3. Zakona iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se kao razmjerni dio na sljedeći način:
 
a) u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona,
b) u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u brojnik i transakcija za koje nije dopušten odbitak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom isporuka dobara ili usluga iz članka 33. stavka 1. Zakona.
 
Dio pretporeza koji se može odbiti utvrđuje se na godišnjoj razini kao postotak ukupnih isporuka i zaokružuje se naviše do sljedećeg cijelog broja te se primjerice izračunati postotak od 1,4% zaokružuje na ukupno 2% prava na odbitak pretporeza.
 
Kod navedenog izračuna ne uzimaju se u obzir sljedeći iznosi:
a) iznos prometa koji se odnosi na isporuke gospodarskih dobara koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti,
b) iznos prometa koji se odnosi na povremene isporuke nekretnina,
c) iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u članku 40. stavku 1. točkama b) do g) Zakona.
 
Povremenom isporukom nekretnine smatra se isporuka nekretnine u kojoj je porezni obveznik obavljao djelatnost ili isporuka nekretnina nije uobičajena djelatnost koju porezni obveznik obavlja. Porezni obveznik u izračun neće uključiti financijske transakcije obavljene u 2013. godini, ako se radi o financijskim transakcijama koje se obavljaju samo povremeno. 
 
Porezni obveznik koji obavlja oporezive i oslobođene isporuke podjelu pretporeza obavlja na temelju naprijed navedenog izračuna postotka prava na odbitak pretporeza. Kako bi izračunao navedeni postotak porezni obveznik u brojniku navodi ukupnu vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, za koje je dopušten odbitak pretporeza. To znači da porezni obveznik u brojniku uz isporuke na koje se plaća PDV uključuje i isporuke koje su oslobođene plaćanja PDV-a, odnosno na koje se ne zaračunava PDV ali za koje nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, kao što su izvozne isporuke dobara, isporuke u slobodnu zonu, isporuke dobara i usluga obavljene diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i oružanim snagama drugih država članica NATO saveza ili civilnom osoblju koje ih prati te isporuke dobara i usluga u vezi s međunarodnim prijevozom. U brojnik se uključuju i isporuke koje su se oporezivale po stopi 0% kao i obavljene usluge za koje je mjesto oporezivanja bilo u inozemstvu što je bilo propisano odredbom članka 5. stavka 4. staroga Zakona ako su te usluge obavljene u inozemstvu i članka 5. stavka 6. staroga Zakona (osim oslobođenih bankarskih i financijskih usluga te osiguravajućih usluga) ako primatelj tih usluga ima sjedište u inozemstvu. Također se u brojnik uključuju isporuke dobara i obavljene usluge iz članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 4. staroga Zakona te članka 8. stavka 1. staroga Pravilnika koje se smatraju isporukama dobara i uslugama obavljenim uz naknadu. Također se upisuju i isporuke dobara i obavljene usluge iz stavaka 7. i 8. Zakona koje se također smatraju isporukama uz naknadu obzirom da su obavljene u neposlovne svrhe.
 
Porezni obveznik koji uz redovni postupak oporezivanja provodi i posebni postupak oporezivanja marže ili posebni postupak oporezivanja putničkih agencija u brojnik uključuje samo  oporezivi iznos marže odnosno poreznu osnovicu za oporezivanje prema posebnom postupku oporezivanja.
 
U brojnik se ne uključuju prolazne stavke iz članka 33. stavka 3. Zakona niti isporuke dobara koje se ne smatraju isporukama uz naknadu, odnosno povremeno davanje poklona u vrijednosti do 160,00 kuna, odnosno 80,00 kuna prema starom Zakonu ili davanje uzoraka u razumnim količinama. Također se u brojnik ne uključuju isporuke nekretnina izgrađenih, plaćenih ili isporučenih prije 01. siječnja 1998. godine kao ni isporuke zemljišta obzirom da one nisu predmet oporezivanja PDV-om.
 
Porezni obveznik u nazivnik uključuje ukupnu vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, uključenih u brojnik i isporuka za koje nije dopušten odbitak pretporeza propisanih člankom 39. i 40. Zakona, odnosno članka 11. i 11.a staroga Zakona za prvih šest mjeseci 2013. Stoga porezni obveznik koji obavlja financijske usluge ili druge usluge za koje je isključeno pravo na odbitak pretporeza u nazivnik uključuje transakcije u vezi s osiguranjem i reosiguranjem, kreditne usluge i pozajmice, odnosno iznos obračunanih kamata u poreznom razdoblju po odobrenim kreditima, pozajmicama i drugim financijskim uslugama oslobođenim PDV-a, naknade za ugovaranje kreditnih garancija, naknade vezane uz štedne, tekuće i žiro-račune, plaćanja, transfere, dugove, čekove i druge instrumente plaćanja klijenata, transakcije u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja te naknade za usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima kao i naknade za druge financijske usluge oslobođene PDV-a. Uz navedene transakcije u nazivnik se uključuju i sve druge transakcije koje se smatraju transakcijama za koje je isključeno pravo na odbitak pretporeza. Porezni obveznik u nazivnik će uključiti prodaju državnih biljega i poštanskih maraka, prihode ostvarene trgovanjem u vezi sa stranom valutom, te prihode ostvarene od transakcija u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima. Kad se radi o prihodima ostvarenim trgovanjem u vezi sa stranom valutom porezni obveznik u nazivnik uključuje ukupne neto pozitivne rezultate (tečajne razlike) ostvarene takvim transakcijama kroz razdoblje oporezivanja te se u nazivnik ne uključuju ukupni dobiveni negativni rezultati. Porezni obveznik isti princip primjenjuje kod transakcija sa dionicama, udjelima u trgovačkim društvima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima.
 
Prihodi od tečajnih razlika nastali pri svođenju bilance na srednji tečaj HNB-a ne predstavljaju isporuke i ne uključuju se u nazivnik. Također se u nazivnik ne uključuju dividende i drugi prihodi od držanja dionica i udjela u trgovačkim društvima kao ni prihodi nastali promjenom tečaja od deponiranih stranih valuta na deviznom računu kod poslovne banke. Za izračun postotka prava na odbitak pretporeza ne uključuju se u nazivnik prihodi od kamata po a-vista i oročenim depozitima i drugi slični prihodi, koji nisu prihodi od gospodarske aktivnosti.
 
Porezni obveznik za izračun razmjernog dijela odnosno postotka prava na odbitak pretporeza u brojniku treba navesti vrijednost isporuka za koje je dopušten odbitak pretporeza (npr. najam poslovnog prostora), a u nazivniku vrijednost isporuka navedenih u brojniku i vrijednost isporuka za koje nije dopušten odbitak pretporeza, u što je uključen i iznos obračuna ukupno mjesečno doznačenih sredstava iz državnog proračuna (npr. školarine, iznosi za pokriće troškova, redovni prihodi od nadležnog ministarstva).
 
Porezni obveznik kod izračuna navedenog dijela odbitka pretporeza ne uzima u obzir vrijednost isporuka koje se odnose na prodaju gospodarskih dobara (vlastite dugotrajne imovine) kojima je obavljao gospodarsku djelatnost, vrijednost isporuka koje se odnose na povremene isporuke nekretnina kao i vrijednost isporuka koje se odnose na povremene financijske transakcije obzirom da bi te povremene isporuke koje su obično veće vrijednosti mogle narušiti stvarno stanje odnosno mogle bi dovesti do prava na odbitak pretporeza koji ne bi proizlazio iz stvarnog oporezivog prometa od redovnog obavljanja djelatnosti.
 
Primjer:
 
Porezni obveznik ostvario je u 2013. godini isporuke u vrijednosti od 135.000 kuna bez PDV-a za koje je dopušten odbitak pretporeza i isporuke u vrijednosti od 53.000 kuna za koje nije dopušten odbitak pretporeza. Također je dao pozajmicu za koju je obračunao 2.000 kuna kamata što predstavlja povremenu financijsku transakciju. Ukupni pretporez po ulaznim računima iznosi 40.000 kuna, od toga se 20.000 kuna može pripisati oporezivim isporukama, 15.000 kuna oslobođenim isporukama, a 5.000 kuna odnosi se na ulazni pretporez koji se ne može isključivo pripisati ni oporezivim ni oslobođenim isporukama.
 
(135.000 / (135.000 + 53.000)) x 100 = (135.000 / 188.000) x 100 = 71,81%
 
5.000 x 72% = 3.600
 
Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u sljedećem iznosu:
20.000 kuna pretporeza koji se može pripisati oporezivim isporukama i
3.600 kuna pretporeza koji se ne može pripisati isključivo oporezivim ili oslobođenim isporukama.
Iznos od 15.000 kuna porezni obveznik uopće ne može odbiti jer se odnosi na oslobođene isporuke za koje nema pravo na odbitak pretporeza.
 
Ako je porezni obveznik na temelju privremeno izračunanog postotka prava na odbitak pretporeza u 2013. godini odbijao pretporez u iznosu 70% pretporeza koji se ne može pripisati isključivo oporezivim ili oslobođenim isporukama (5.000x70%=3.500) odnosno 3.500 kuna, a zatim je za 2013. utvrdio stvarno pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 72% (5.000x72%=3.600) uvećati će iznos pretporeza za 100 kuna na rednom broju III.1. Obrasca PDV-K.
 
Porezni obveznik koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti obavlja isporuke dobara i usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i isporuke po kojima je isključen odbitak pretporeza i utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98% pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza.
 
Porezni obveznik koji je tijekom 2013. godine obavljao oporezive i oslobođene isporuke podjelu pretporeza je u toj godini obavljao temeljem privremenog izračuna odnosno na temelju isporuka prethodne godine s tim da ako su ti iznosi bili zanemarivi ili ih nije bilo porezni obveznik je sam privremeno mogao utvrditi dio pretporeza koji je mogao odbiti pod uvjetom da se s tim suglasila nadležna ispostava Porezne uprave. Odbitak pretporeza koji je porezni obveznik obavljao tijekom 2013. godine na temelju isporuka za 2012. godinu odnosno privremeno izračunanog postotka obvezan je uskladiti u konačnom obračunu PDV-a pod točkom III. u obrascu PDV-K za 2013. godinu ovisno o tome radi li se o odbitku pretporeza za dobra nabavljena u tuzemstvu, pri uvozu ili iz druge države članice, odnosno uslugama koje su mu obavili strani porezni obveznici.
 
Ako je porezni obveznik po ulaznom računu za nabave zaprimljenom u 2012. godini na kojem je iskazan PDV u iznosu od 10.000 kuna primjenom privremeno izračunanog postotka za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza od 15% odbio pretporez u iznosu 1.500 kuna (10.000x15%=1.500), a za 2013. godinu utvrdi stvarno pravo na odbitak pretporeza od 10% (10.000x10%=1.000) obvezan je provesti usklađenje i povećati svoju poreznu obvezu za 500 kuna.
 
Ispravak pretporeza obvezene su obaviti i ustanove, tijela s javnim ovlastima i druge pravne osobe u kulturi koje su i nakon 30. lipnja 2013. upisane u registar obveznika PDV-a obzirom da i dalje obavljaju neke oporezive isporuke. Te su osobe do 30. lipnja 2013. mogle optirati za oporezivanje usluga iz članka 39. stavka 1. točke n), a od 1. srpnja 2013. te isporuke su oslobođene PDV-a te se stoga mijenja postotak prava na odbitak pretporeza. Međutim obzirom na posebnost situacije te činjenicu da su se do 30. lipnja 2013. navedene usluge smatrale oporezivim kod osoba koja su optirale za oporezivanje postotak prava na odbitak pretporeza izračunat će se na temelju isporuka obavljenih u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. Taj postotak porezni obveznik koristit će u 2014. godini za odbitak pretporeza za račune koji mu služe za  obavljanje oporezive i oslobođene djelatnosti. Porezni obveznik će tako odbijeni pretporez uskladiti sa stvarnim stanjem, odnosno postotkom koji može biti viši ili niži, a koji će izračunati pri podnošenju konačnog obračuna PDV-a za 2014.
 
Za razliku od gospodarskih dobara nabavljenih u 2012. godini ili ranijim razdobljima za gospodarska dobra nabavljena od 1. siječnja 2013. godine u 2013. godini ne radi se o ispravku pretporeza zbog promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje već samo o usklađivanju odbitka pretporeza odbijenog na temelju privremeno izračunanog postotka prava na odbitak pretporeza. Porezni obveznik je za gospodarska dobra pretporez za 2013. godinu također odbijao na temelju privremeno utvrđenog postotka prava na odbitak pretporeza i nakon što je za 2013. godinu utvrdio stvarni postotak prava na odbitak pretporeza obvezan je izvršiti usklađenje sa stvarnim iznosom koji ima pravo odbiti kao pretporez te ovisno o situaciji umanjiti ili uvećati svoju poreznu obvezu u konačnom obračunu PDV-a na Obrascu PDV-K.
 
Međutim iako se ne radi o ispravku pretporeza zbog promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje gospodarskih dobara iz ranijih razdoblja već o novonabavljenim gospodarskim dobrima za koja se vrši usklađivanje privremenog i stvarnog postotka odnosno iznosa prava na odbitak pretporeza, zbog pojednostavljenja i u tom slučaju iznos odbitka pretporeza koji se usklađuje u konačnom obračunu PDV-a ne utječe na visinu troška nabave odnosno proizvodnje dugotrajne imovine u popisu dugotrajne imovine poduzetnika te se razlika koja nastane zbog usklađivanja postotka provodi kao povećanje odnosno smanjenje troškova odnosno prihoda obzirom da se radi o pretporezu za koji će porezni obveznik umanjiti ili uvećati svoju poreznu obvezu odjednom po konačnom obračunu PDV-a.
 
Porezni obveznik čije je obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, može za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine primijeniti postotak koji je privremeno primjenjivao za 2013. godinu. Porezni obveznik čije je obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju mora za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine primijeniti novoutvrđeni postotak izračunan na temelju isporuka za 2013. godinu.
 
IV. Pod ovom točkom u Obrascu PDV-K iskazuje se podatak o obvezi PDV-a u obračunskom razdoblju za uplatu ili za povrat. Ako je PDV po obavljenim isporukama pod II. veći od iznosa pretporeza u primljenim isporukama iz točke III. ovoga obrasca iskazuje se obveza za uplatu i obrnuto, ako je iznos pretporeza pod III. veći od iznosa obveze pod II. iskazuje se pravo na povrat PDV-a.
 
V. Pod ovom točkom u Obrascu PDV-K iskazuju se podaci o uplaćenom PDV-u do dana podnošenja konačnog obračuna.  
 
VI. Pod ovom točkom u Obrascu PDV-K iskazuju se podaci o ukupnoj razlici PDV-a za uplatu odnosno povrat po konačnom obračunu.
 
VII. Pod ovom točkom u Obrascu PDV-K, pod točkom VII. upisuje se postotak prava na odbitak pretporeza izračunanog na temelju isporuka prethodne kalendarske godine.
 
VIII. U Obrascu PDV-K pod ovom točkom iskazuju se ostali podaci o promjenama značajnim za utvrđivanje konačne obveze PDV-a. O ovim promjenama u Obrazac se unose samo vrijednosni podaci (neto vrijednost). Ovdje se iskazuju i podaci o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, te podaci o PDV-u na iznos vlastite potrošnje na 30% odnosno 100% iznosa troška amortizacije za osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz nabavljene do 31. prosinca 2009. godina.
 
Ostale napomene:
 
Iznos koji bude iskazan na rednom broju VI. kao razlika za uplatu ili za povrat PDV-a po konačnom obračunu, iskazuje se na rednom broju V. prijave za prvo obračunsko razdoblje koje slijedi nakon podnošenja konačnog obračuna, ako se iskazana razlika ne uplati ili se ostavlja za predujam.
 
Razlika za uplatu ili povrat po zadnjem obračunskom razdoblju za 2013. godinu, iskazana na rednom broju VI. obrasca PDV, koja nije uplaćena ili nije dan nalog za povrat, mora se uključiti u prvo obračunsko razdoblje ili u godišnji obračun.
U slučajevima u kojima će se steći uvjeti za odbitak pretporeza nakon roka za podnošenje konačnog obračuna po isporukama za 2013. godinu, pretporez će se odbiti u obračunskom razdoblju u kojem su stečeni uvjeti za odbitak pretporeza.
 
 
3. Razlike po konačnom obračunu PDV-a
 
U idealnim slučajevima podaci u konačnom obračunu biti će zbroj podataka iz prijava po obračunskim razdobljima. Međutim, konačni obračun je propisan zbog vjerojatnosti da je tijekom godine došlo do određenih propusta koje u konačnom obračunu PDV-a treba ispraviti.
 
Razlike koje se mogu pojaviti u konačnom obračunu bit će ispravci, više ili manje prijavljene porezne obveze tijekom godine, nastale zbog raznih razloga, kao što su manjkavosti u ispravama koje prate isporuke dobara i obavljanje usluga, neusklađene evidencije i slično, kao i razlike koje će se pojaviti po provedenom godišnjem popisu imovine. Razlike će se pojaviti kod poreznog obveznika koji obavljaju oporezive isporuke i isporuke oslobođene plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza zbog promjene postotka prava na odbitak pretporeza.
 
Ako se u roku za predaju konačnog obračuna utvrde propusti u prijavama PDV-a za obračunska razdoblja,, ispravak se obavlja u konačnom obračunu, a ne putem ispravka prijave za neko obračunsko razdoblje.
 
Ako porezni obveznik račun za prosinac 2013. primi u siječnju nakon roka za podnošenje Obrasca PDV za siječanj 2014. taj račun iskazat će u obrascu za veljaču 2014., a ne u Obrascu PDV-K za 2013. Ako je dobro iz druge države članice isporučeno u prosincu, a račun je primljen 20. siječnja 2014. porezna obveza za stjecanje dobara nastala je u siječnju (15. siječnja) pa je porezni obveznik obvezan taj iznos iskazati u prijavi PDV-a za siječanj 2014. neovisno o datumu izdavanja računa.
 
Ako se po isteku roka za predaju konačnog obračuna za 2013. godinu utvrde razlike koje se odnose na poslovanje 2013. godine ispravak će se provesti u obračunskom razdoblju u kojemu se razlike utvrde, a ne ispravkom konačnog obračuna.
 
Ako se po isteku kalendarske godine 2013. godine, a u roku za podnošenje konačnog obračuna, naknadno smanjuje ili povećava porezna obveza zbog smanjenja ili povećanja porezne osnovice (naknadni popusti ili nemogućnost naplate - članak 33. stavak 7. Zakona), te promjene se iskazuju u razdoblju u kojemu su se stekli uvjeti za smanjenje odnosno povećanje porezne obveze, a ne u konačnom obračunu. U tom slučaju radi se o novoj poreznoj obvezi koja se samo temelji na ranijim isporukama, ali se naknadno utvrđuje.
 
3.1.1. Oporezivanje manjka
 
Oporezivanje manjka temelji se na odredbi članka 4. stavka 1. točke 1. i članka 7. stavka 3. Zakona te članka 26. stavka 2. Pravilnika.
 
Člankom 26. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se kod poreznog obveznika manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju izuzimanjem dobara u neposlovne svrhe i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile. Manjkovima uslijed više sile u smislu Pravilnika, razumijevaju se manjkovi (štete) od elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i dr.), ratnih razaranja i provalnih krađa, do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.
 
Prema odredbi članka 26. stavka 3. Pravilnika tehnološki manjak nastao u procesu proizvodnje smatra se porezno priznatim manjkom do visine utvrđene normativima prema vrsti djelatnosti odnosno do visine utvrđene zakonima o posebnim porezima odnosno trošarinama za proizvode koji podliježu plaćanju tih poreza. Normativi mogu biti utvrđeni od strane poduzetnika ili strukovne grupacije, a ako ih nema utvrđuje ih Porezna uprava procjenom na temelju međuovisnosti između prihoda i rashoda (primitaka i izdataka) putem normativa utroška materijala, energije, rada i drugih proizvodnih čimbenika.
 
Porezno priznatim manjkom, sukladno odredbi članka 26. stavka 4. Pravilnika, smatra se i manjak dobara nastao zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, loma i kvara iznad visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje.
 
 
3.1.2. Porezna osnovica kod manjkova
 
Porezna osnovica za manjkove utvrđuje se na način koji je propisan za izuzimanja dobara odnosno za isporuke u neposlovne svrhe, u članku 33. stavku 4. Zakona kojim je propisano da je porezna osnovica za isporuke iz članka 7. stavka 3. Zakona nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, tada je porezna osnovica visina troškova utvrđenih u trenutku isporuke.
 

 

Međutim, ako se za nastali manjak tereti odgovorna osoba u tom slučaju porezna osnovica je tržišna vrijednost tih dobara obzirom da je člankom 33. stavkom 9. Zakona propisano da se u slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva, poreznom osnovicom smatra tržišna vrijednost ako je naknada niža ili viša od tržišne vrijednosti, a primatelj isporuke nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.

 

 
Tržišnom vrijednosti smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke.
 
Ako se rashoduje dugotrajna materijalna imovina, koja nije za uporabu, i ne stavlja se u promet nego se uništava ili deponira na otpad, radi se o porezno priznatom manjku u smislu odredbe članka 26. stavka 4. i 5. Pravilnika, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje.
 
Ako se rashodovana dugotrajna oprema prodaje kao takva ili kao otpadni materijal, radi se o isporuci dobara koja podliježu oporezivanju.
4. Nastanak porezne obveze kod manjkova
 
Prema odredbi članka 30. stavka 1. Zakona oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene pa stoga obveza obračuna PDV-a za isporuke dobara iz članka 7. stavaka 3. Zakona nastaje kada je nastao oporezivi događaj. U tom slučaju porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojemu su izuzeta dobra.
 
Međutim, za manjak koji je utvrđen po inventuri najčešće nije moguće odrediti u kojemu je razdoblju nastao. Ono što je poznato je da je nastao tijekom obračunskog razdoblja, a najkasnije do 31. prosinca obračunske godine. Prema tome i porezna obveza nastaje najkasnije u posljednjem obračunskom razdoblju obračunske godine.
 
Porezni obveznici kojima su podaci o manjkovima poznati do roka za podnošenje zadnje prijave za 2013. godinu, tj. do 20. siječnja 2014. godine, uključit će poreznu obvezu po manjkovima utvrđenim za 2013. godinu u tu prijavu. Obveznici koji do 20. siječnja neće imati podatke o manjkovima i drugim razlikama, poreznu obvezu po manjkovima i drugim razlikama uključit će u konačni obračun PDV-a, što znači da i obveza plaćanja dospijeva do kraja veljače 2014.
 
Ako se tijekom izrade konačnog obračuna PDV-a utvrdi da je propušteno obračunati i platiti PDV po određenoj isporuci ili obavljenoj usluzi, za koje je moguće utvrditi u kojem obračunskom razdoblju je nastala porezna obveza, tada je porezni obveznik dužan obračunati i platiti i zateznu kamatu u smislu odredbe članka 116. stavka 1. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13), članka 3. Zakona o kamatama (Narodne novine broj 94/04) i članka 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08 i 125/11) po stopi od 12% i to za razdoblje od roka u kojemu je obveza trebala biti plaćena do dana kada je obveza plaćena.
 
U slučajevima koji imaju naznake da je zlouporabljen institut konačnog obračuna, na način da je svjesno iskazan nizak promet u obračunskim razdobljima, potrebno je provesti nadzor i postupiti u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem. 
Povratak na prethodnu stranicu