OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/4363
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 29.01.2014
Osobni identifikacijski broj obrta i slobodnih zanimanja

​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska, o tome kada je i temeljem kojeg propisa obrtnik, odnosno djelatnosti slobodnih zanimanja koje fizička osoba obavlja kao profesionalnu djelatnost dobilo svoj osobni identifikacijski broj koji je različit od osobnoga identifikacijskog broja pojedinca ili više obrtnika u zajedničkom obrtu odnosno više zdravstvenih radnika u grupnoj privatnoj praksi, u nastavku odgovaramo.
 
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj.
 
Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su:
- hrvatski državljani,
- pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te
- strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
 
Sukladno odredbama članka 3. stavka 9. Pravilnika pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona smatraju se tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.
 
U smislu odredbe članka 2. Zakona o obrtu (Narodne novine 143/2013) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu s člankom 8. istog Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
 
Sukladno prethodno navedenom obrt nema pravnu osobnost, već je djelatnost koju obavlja fizička osoba građanin. Obrtu se iz navedenog razloga ne određuje poseban osobni identifikacijski broj, već obrtnici u obavljanju djelatnosti obrta koriste osobni identifikacijski broj koji im je dodijeljen kao fizičkim osobama. Također naglašavamo da u vezi s navedenim nije bilo izmjene zakonskih propisa kojima je definirana djelatnost obrta, te i dalje ne postoji osnova za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja obrtima.
 
Odredbama članka 18. stavka 2. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH – 120/13, 125/13 i 148/13, dalje: Zakon o porezu na dohodak)  propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, a djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti.
 
Između ostaloga, u predmetnom slučaju privatna praksa kojom se obavlja djelatnost medicinske biokemije podrazumijeva obavljanje samostalne djelatnosti zdravstvenih djelatnika fizičkih osoba te kao takva predmetna grupna privatna praksa nema pravnu osobnost te joj nije moguće odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj kao pravnoj osobi. Osobe koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja u obavljanju svoje djelatnosti također koriste osobni identifikacijski broj koji im je određen i dodijeljen kao fizičkim osobama.
 
Nadalje, budući da u navedenom slučaju više osoba zajednički obavlja samostalnu djelatnost, obvezni su sukladno članku 34. stavku 6. Zakona o porezu na dohodak imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je prvenstveno odgovoran za vođenje poslovnih knjiga, plaćanje poreznih i drugih obveza, podnošenje prijava i izvješća i izvršavanje drugih propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava. Stoga, u slučaju kada više osoba zajednički obavlja samostalnu djelatnost u obavljanju svoje djelatnosti koristit će osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke djelatnosti.
 
Dakle, ni u jednom dijelu nije došlo do izmjene propisa kojima su definirani obrtnici te djelatnosti slobodnih zanimanja koje fizičke osobe obavljaju kao profesionalnu djelatnost definirane odredbama članka 18. Zakona o porezu na dohodak, te stoga istima nije, niti ne može biti određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj različit od osobnoga identifikacijskog broja fizičke osobe.
 
Molimo da navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 

Povratak na prethodnu stranicu