Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/13-01/762
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 23.12.2013
Povećanje stope PDV-a sa 10% na 13% od 1. siječnja 2014.

​Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 148/13), između ostalog, propisano je da se od 1. siječnja 2014. godine porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) plaća po stopi 13% na isporuke dobara i usluga koje će do 31. prosinca 2013. godine biti oporezive stopom 10%.

 
Prema odredbama članka 30. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene.
 
PDV se sukladno odredbama članka 37. stavka 1. Zakona obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog događaja. 

 

Prema odredbama članka 38. stavka 3. Zakona PDV se od 1. siječnja 2014. godine obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

 

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,
b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima,
c) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,
d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla,
e) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,
f) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži,
g) bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku,
h) ulaznice za koncerte.
 
Iz navedenih zakonski odredbi razvidno je da se na isporuke dobara i usluga, mora primjenjivati stopa PDV-a koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog događaja, odnosno u trenutku obavljanja isporuke dobara ili usluge. Prema tome, na sve isporuke dobara i usluge iz članka 38. stavka 3. Zakona koje će se obavljati nakon 31. prosinca 2013. godine primjenjivat će se stopa PDV-a 13%, što znači da u svim računima koji će biti izdani s datumom 1. siječnja 2014. godine za takve isporuke dobara, odnosno usluga mora biti obračunana stopa PDV-a 13%.

 

Povratak na prethodnu stranicu