Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/13-01/730
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 06.12.2013
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za program Marco Polo II

​Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za program Marco Polo II koji se financira iz sredstava Europske unije. Prema navodima u upitu u okviru toga programa ugovoren je projekt „Go rail – Go green“ koji zajednički provode hrvatska društva „A“ d.o.o. (u vlasništvu“B“ Carga) i „C“ (kontejnerski terminal iz Rijeke) te strano društvo“D“. Obzirom da se radi o projektu koji se sufinancira iz sredstava Europske unije, zatraženo je očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom obavljanja isporuka dobara i usluga između partnera, odnosno postavljeno je pitanje jesu li partneri na projektu prilikom ispostavljanja računa drugim partnerima na projektu obvezni obračunati PDV. Također, postavljeno je pitanje jesu li obveznici PDV-a koji partnerima na projektu (društvu „A“ d.o.o.; „C“ te „D“) obavljaju isporuke dobara i usluga obvezni prilikom ispostavljanja računa obračunati PDV.

U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH), oslobođene su plaćanja PDV-a.
 
Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 10/07) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točka b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
 
U skladu s navedenim, ako se u konkretnom slučaju radi o projektu koji se financira iz sredstava programa Zajednice na koji se mogu primijeniti odredbe o poreznom oslobođenju iz članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice tada se postupak oslobođenja od plaćanja PDV-a ostvaruje na način propisan odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika.
 
Napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika ostvaruje pod uvjetom da u tim programima navedene odredbe o poreznom oslobođenju.
 
Što se tiče obračunavanja PDV-a prilikom ispostavljanja računa između partnera na projektu, napominjemo da sukladno članku 198. stavku 2. Pravilnika društva koja su partneri na projektu te su kao takvi navedeni u ugovoru nisu obvezni prilikom ispostavljanja računa drugim partnerima na projektu obračunati PDV, ako posjeduju ovjereni preslik stranica ugovora koji je svojim pečatom ovjerio korisnik projekta, a iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, partnerima na projektu, nazivu projekta, broju ugovora, iznosu i namjeni potpore – financijske pomoći.
 
U vezi pitanja jesu li obveznici PDV-a koji partnerima na projektu obavljaju isporuke dobara i usluga obvezni prilikom ispostavljanja računa obračunati PDV, napominjemo da tuzemni isporučitelji dobara i usluga nisu obvezni prilikom ispostavljanja računa obračunati PDV ako su ispunjeni uvjeti iz članka 198. stavka 2. Pravilnika, odnosno ako partneri na projektu kojima se obavlja isporuka posjeduju ovjereni preslik stranica ugovora koji je svojim pečatom ovjerio korisnik projekta, a iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, partnerima na projektu, nazivu projekta, broju ugovora, iznosu i namjeni potpore – financijske pomoći.

 

Povratak na prethodnu stranicu