Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/13-01/260
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-4
Zagreb, 23.12.2013
Oslobođenje od plaćanja PDV-a

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi tumačenja članka 39. stavka 1. točke n) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno postavljeno je pitanje jesu li usluge koje obavlja podnositelj upita iz dostavnog popisa oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da podnositelj upita iz dostavnog popisa ostvaruje prihode od ugovorenih projekata na tržištu koji se sastoje od izrada studija procjene očekivanih utjecaja budućih događaja (primjerice gradnja ceste ili drugih radova) na kulturnu baštinu te da na temelju provedenih probnih i sustavnih arheoloških istraživanja sastavljaju stručna izvješća sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (Narodne novine broj 102/10) koja se dostavljaju Konzervatorskim odjelima Ministarstvu kulture na čijem su području arheološka nalazišta, a predstavljaju dio hrvatske kulturne baštine. Podnositelj upita iz dostavnog popisa prema navodima u upitu ostvaruje prihode po osnovi znanstveno-istraživačkih projekata za koje dobiva sredstva od Ministarstva kulture, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava i slično koja se provode na arheološkim nalazištima. Nadalje, u upitu se navodi da je podnositelj upita iz dostavnog popisa proračunski korisnik te da za plaće, naknade zaposlenima i materijalne troškove dobiva sredstva iz državnog proračuna te je s tim u vezi postavljeno pitanje radi li se u ovom slučaju o isporuci koja je prema članku 39. Zakona oslobođena PDV-a ili o prihodima po osnovi nepoduzetničke djelatnosti koji ne predstavljaju naknadu za isporuku.

 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Odredbama članka 39. stavka 1. točke n) Zakona i članka 64. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 i 85/13-ispravak) propisano je da su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi oslobođene plaćanja PDV-a kada ih obavljaju muzeji, galerije, arhive, knjižnice, kazališta, orkestri i druge glazbeno-scenske te konzervatorske i restauratorske ustanove, ustanove za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.
 
Člankom 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, od broja 69/99 do 136/12) propisano je da su kulturna dobra, između ostalih, i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost, te su od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.
 
Člankom 3. Pravilnika o arheološkim istraživanjima (Narodne novine, broj 102/10), kojim se propisuju uvjeti za obavljanje arheoloških istraživanja na području Republike Hrvatske, definiran je pojam istraživanja koji obuhvaća arheološka iskopavanja kao sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor; arheološke preglede terena i nedestruktivne metode.
 

U skladu s navedenim, u slučaju da podnositelj upita iz dostavnog popisa obavlja uslugu arheoloških istraživanja s ciljem otkrivanja i ispitivanja arheoloških nalazišta takva usluga je oslobođena plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavku 1. točki n) Zakona, obzirom da se radi o kulturnim dobrima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Napominjemo da ostale usluge koje nisu propisane navedenim odredbama Zakona koje se odnose na porezno oslobođenje, oporezuju PDV-om, sukladno članku 4. stavku 1. točkama 1. i 3. Zakona.

U vezi novčanih sredstava za plaće, naknade zaposlenima i materijalne troškove koja se podnositelju upita iz dostavnog popisa doznačuju iz državnog proračuna, napominjemo da takva sredstva predstavljaju redovan prihod te se u smislu PDV-a smatraju naknadom za oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu