Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/13-01/405
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-03
Zagreb, 11.12.2013
Porez na dodanu vrijednost u graditeljstvu
​NAPOMENA: „Obavještavamo vas da je 1. siječnja 2014. godine na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 160/13) kojim je izmijenjen članak 152. koji propisuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu posebice u dijelu građevinskih usluga.“
 
Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) obzirom da je isti građevinska tvrtka koja se bavi rekonstrukcijom građevina, uslugom projektiranja, izvođenjem i održavanjem elektroinstalacija kao i drugih radova u vezi s građevinskim objektima. Sukladno odredbama članka 75. stavka 3. točke a) i članka 79. stavka 7. Zakona, u vezi prijenosa porezne obveze, porezni obveznik navodi kako isti nema pozitivan učinak na njegovo poslovanje. Pri tome navodi konkretan slučaj u kojem je izdan račun za avans 30.04.2013. godine s uključenim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), te račun za izvršene radove 16.07.2013. godine bez PDV-a, odnosno s prijenosom porezne obveze. Smatraju da su zbog novih odredaba članka 75. stavka 3. točke a) i članka 79. stavka 7. Zakona koje se odnose na prijenos porezne obveze došli u situaciju da im investitor ne prihvaća izdavanje storno računa za avans (s PDV-om) uslijed čega su isti morali izdati u srpnju dok su istovremeno imali veliki pretporez koji su potraživali od države. Navode da primaju račune za kupnju materijala od dobavljača, te plaćaju račune s PDV-om, akumuliraju pretporez iz nabave dobara dok u konačnici naplaćuju manje od investitora te slijedom navedenog postavljaju pitanje mogu li kao tvrtka koja se bavi graditeljstvom izdavati račune s uključenim PDV-om, dakle bez prijenosa porezne obveze, kao što su činili do 30. lipnja 2013. godine.         
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan je prema članku 75. stavku 3. Zakona odnosno prema članku 151. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) platiti PDV kada mu porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obavi građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja tih građevina. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se na osobu koja je prešla prag stjecanja ili je od njega odustala te na osobu kojoj su usluge obavili porezni obveznici koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili ako obavlja usluge poreznim obveznicima koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a. U tom slučaju PDV je obvezan obračunati porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge.        
Za prijenos porezne obveze nužno je postojanje određenog građevinskog projekta u okviru kojeg se predmetne usluge obavljaju. Kod građevinskih usluga bitno je da se ne radi samo o isporuci dobara bez obavljene usluge. 
   
Prema odredbama članka 78. stavka 1. Zakona i članka 159. Pravilnika propisano je da se za primljene predujmove, odnosno uplate koje su izvršene prije isporuke dobra ili obavljene usluge mora izdati račun u smislu članka 79. stavka 1. Zakona. U članku 159. stavku 2. Pravilnika navodi se da se pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam.
 
U slučaju kada je datum ispostavljanja računa odnosno situacije različit od datuma ovjere nadzornog inženjera, napominjemo da se radi jednostavnije primjene zakonskih odredbi za radove u graditeljskoj djelatnosti koji su izvedeni do 30. lipnja 2013. godine, a nadzor je ovjerio situacije nakon 1. srpnja 2013. godine primjenjuju odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na snazi do 30. lipnja 2013. godine. Prema tome, isporučitelj je obvezan za navedene radove obračunati PDV u računu sukladno članku 79. stavku 1. Zakona.
            
U vezi računa za primljene predujmove do 30. lipnja 2013. godine koji se odnose na građevinske usluge za koje će se ispostaviti račun odnosno situacija za izvedene radove nakon 1. srpnja 2013. godine, napominjemo da se u ovom slučaju prilikom izdavanja računa za izvedene građevinske radove može primijeniti prijenos porezne obveze ako porezni obveznik stornira račun za predujam. Također, na računima za primljene predujmove za građevinske usluge dane nakon 1. srpnja 2013. godine isporučitelj građevinskih usluga odnosno primatelj predujma neće obračunati PDV.
 
Sukladno navedenom, izvođač radova porezni obveznik iz dostavnog popisa obvezan je za obavljene građevinske usluge iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 151. Pravilnika izdati investitoru radova račune bez PDV-a odnosno prema članku 79. stavku 7. Zakona u računima mora navesti „prijenos porezne obveze“ te nema zakonsku mogućnost obračunati PDV na navedene građevinske usluge kao što je to trebao do 1. srpnja 2013. godine.        
 
Napominjemo da naručitelji i primatelji građevinskih usluga koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, odnosno ne obavljaju oporezive isporuke, ne mogu primijeniti postupak prijenosa porezne obveze.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu