OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/14-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 09.01.2014
Radničko vijeće kao obveznik osobnoga identifikacijskog broja

​Na zaprimljeni upit o obveznicima osobnoga identifikacijskog broja te da li se svojstvo obveznika osobnoga identifikacijskog broja može priznati radničkom vijeću koje je utemeljeno i postupa sukladno odredbama Zakona o radu, u nastavku odgovaramo u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju.
 
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj.
 
Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (dalje: obveznici broja).  
 
Prema odredbama članka 3. stavka 9. Pravilnika propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva, strane podružnice i ostale pravne osobe.
 
Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju podataka nadležnog tijela o upisu novoosnovane pravne osobe u službenu evidenciju.
 
Zakonom o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) propisano je da radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanju u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima. Navedenim Zakonom također je propisan način ustroja i djelovanje radničkog vijeća. 
 
Slijedom navedenoga, a vezano za pitanje da li se svojstvo obveznika osobnoga identifikacijskog broja može priznati radničkom vijeću, skrećemo pozornost na činjenicu da se određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja pravnim osobama temeljem odredbi Zakona i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju temelji na pravnoj osobnosti. Stjecanje pravne osobnosti pravnih osoba propisano je raznim zakonskim i podzakonskim aktima koje donose razne institucije ovisno o vrsti pravne osobe.
 
S obzirom da odredbama Zakona i Pravilnika o OIB-u, te Zakona o radu nije propisano da radničko vijeće ima status pravne osobe, smatramo da radničko vijeće nema pravnu osobnost te se ne smatra obveznikom osobnoga identifikacijskog broja.

 
Povratak na prethodnu stranicu