Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/312
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-21
Zagreb, 10.01.2014
Zakup nekretnina- registar obveznika PDV-a
​Zprimili smo upit u vezi ubrajanja u iznos 230.000,00 kuna davanja u zakup nekretnina koje su predviđene za obavljanje turističke djelatnosti – kampa, a što obavljaju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) u vezi s čime su dostavljeni i primjerci javnih natječaja za davanje u zakup nekretnine. Također postavljeno je i pitanje kako postupiti ako je tijelo za obavljeni najam poslovnog prostora u siječnju izdalo račun u prosincu 2013., a 1. siječnja 2014. upisano je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
U našem odgovoru KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/13-13 od 6. prosinca 2013. navedene su neke od djelatnosti čije se isporuke ubrajaju ili ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan člankom 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH). 
 
S tim u vezi navedene su djelatnosti čije se isporuke ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan člankom 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), pa se u navedeni iznos ubrajaju najam poslovnog prostora kao i iznajmljivanje „društvenih domova“ i sličnih objekata. 
 
Također kao djelatnosti koje se ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna, navedeno je između ostalog iznajmljivanje otvorenog prostora na sajmištu, zakup poljoprivrednog zemljišta neovisno o tome radi li se o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu tijela obzirom da se radi o korištenju općih ili drugih dobra za koje je određeno da su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te zakup javnih površina za postavu kioska, štandova, montažnih objekata koji su u naravi isti kioscima, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, ugostiteljskih terasa obzirom da se radi o površini koja je javno dobro.
 
Iz priloženog javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine proizlazi da se nekretnine daju u zakup u stvarnom i pravnom stanju u kakvom se nalaze, te da je ukupna površina nekretnina definirana geometarskom izmjerom i omeđena je žicom postojećeg kampa i kao takva je predmet natječaja. Također u natječaju se navodi da građevinska dozvola za postojeće objekte nije ishođena.
 
Temeljem navedenog zaključujemo da se u konkretnom slučaju ne radi o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta ili javne površine, nego kampa. Davanje u zakup nekretnine (kampa) sa postojećom infrastrukturom (objekti za koje nije ishođena građevinska dozvola) po svojoj biti predstavlja davanje u najam poslovnog prostora što je oporeziva djelatnost koja se ubraja u iznos 230.000,00 kuna.
 
Također ističe se da se davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta ne ubraja u iznos 230.000,00 kuna neovisno o tome hoće li se na njemu podizati nasadi ili će se koristiti u druge svrhe, obzirom da je poljoprivredno zemljište od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
U slučaju ako je tijelo upisano u registar obveznika PDV-a 1. siječnja 2014. godine, a za obavljenu uslugu najma poslovnog prostora u siječnju 2014. godine izdalo je račun u prosincu 2013. godine napominjemo da tijelo u prosincu izdalo račun za predujam obzirom da isporuka još nije obavljena.
 
Naime, obveza obračuna PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj, odnosno kada je obavljena isporuka dobara ili usluga.
 
Usluga najma poslovnog prostora obavljena je u siječnju što znači da i obveza obračuna PDV-a nastaje u siječnju. Stoga je potrebno u konkretnom slučaju stornirati račun za predujam i izdati novi račun sa obračunatim PDV-om, obzirom da tijelo u trenutku izdavanja računa za predujam nije bilo upisano u registar obveznika PDV-a.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu