Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/13-01/662
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 20.12.2013
Troškovi arbitraže

​U svom dopisu navodite da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) djeluje Stalno arbitražno sudište kao institucija za arbitražno rješavanje sporova ali bez pravne osobnosti. S tim u vezi navodite da se svi troškovi koje stranke plaćaju u postupcima arbitraže pred sudištem uplaćuju na račun HGK, te se s tog računa obavljaju i isplate troškova i honorara arbitrima. Obzirom na navedeno, a radi pravilne primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH,148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), postavljeno je pitanje da li arbitri, te članovi predsjedništva u dijelu primitaka koje ostvare obavljajući te dužnosti podliježu obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti sukladno članku 6. stavku 1. Zakona.
 
Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.
 
Samostalnost, koja je jedan od osnovnih uvjeta da bi se fizička ili pravna osoba smatrala poreznim obveznikom, ne postoji u slučaju zaposlenika i drugih osoba koje su povezane s poslodavcem ugovorom o radu ili drugim ugovorom kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca glede radnih uvjeta, naknada i obveza poslodavca, a koji ima obilježja nesamostalnosti.
 
Prema tome, poreznim obveznicima ne smatraju se fizičke i pravne osobe u dijelu primitaka koje ostvare kao članovi predstavničkih tijela državne vlasti, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba, suci porotnici, stečajni upravitelji i arbitražni suci. 
 
Stoga, ove osobe u dijelu u kojem obavljaju navedene poslove ne smatraju se poreznim obveznicima i nisu obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu