Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/772
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 22.01.2014
Prodaja dobra putem distributera

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da društvo iz Njemačke, putem distributera prodaje dobra konkretno laboratorijski materijal – reagens za određene pretrage u medicinske svrhe. Uz navedeni laboratorijski materijal potrebno je imati i analizator na kojem se provode određene pretrage pri čemu je glavni proizvod laboratorijski materijal, a pomoćni proizvod je analizator. Društvo iz Njemačke želi zadržati analizatore u svojem vlasništvu, te ih dati hrvatskim distributerima u operativni leasing po ugovorenoj cijeni, pod uvjetom da ih hrvatski distributeri dalje ustupaju bolnicama na korištenje. Korištenje analizatora na taj način moguće je samo s onim bolnicama koje nabavljaju laboratorijski materijal od hrvatskih distributera, nakon što zaključe ugovore o javnoj nabavi s bolnicama. U slučaju prestanka nabave laboratorijskog materijala, analizator se odmah vraća njemačkom društvu ili distributeru. Analizatori bi se davali na korištenje bolnicama temeljem ugovora o korištenju između hrvatskih distributera i bolnica ili temeljem ugovora o prodaji dobara s time da bi se vrijednost korištenja zaračunavala bolnicama zajedno sa računom kojim se zaračunava laboratorijski materijal. Također u upitu se ističe da se radi o transakcijama u poduzetničkoj sferi koje se obavljaju u komercijalne svrhe pri čemu ne postoji povezanosti između navedenih strana. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje koja je od sljedećih mogućnosti primjenjivija s aspekta poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV):

a) mogu li distributeri dati nepovezanim osobama – bolnicama, isključivo u poduzetničke svrhe, analizator na korištenje bez naknade pri čemu bi se radilo o dvije isporuke jedna bi bila isporuka laboratorijskog materijala, a druga bi bila isporuka bez naknade temeljem ugovora o korištenju analizatora,
b) mogu li distributeri napraviti jednu isporuku prodaju laboratorijskog materijala i naknadu za korištenje analizatora.
U upitu se napominje da je u obje situacije cijena identična. 
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148713 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Isporukom dobara uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez u smislu članka 7. stavka 3. Zakona.
 
Prema navedenom predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Stoga načelno u slučaju ako porezni obveznik u poslovne svrhe obavlja isporuku bez naknade drugom poreznom obvezniku ne postoji obveza obračuna PDV-a. U vezi s navedenim skrećemo pažnju da se tržišna vrijednost u slučaju ako je naknada niža ili viša od tržišne vrijednosti utvrđuje za isporuke dobara i obavljanje usluga osobama koje ne mogu odbiti pretporez, a koje su u obiteljskim i drugim bliskim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva.
 
Prema tome ako se osnovna sredstva jednog obveznika daju na korištenje drugom poreznom obvezniku, te ako je to korištenje u neposrednoj vezi s obavljenom isporukom laboratorijskog materijala, smatramo da se radi o pomoćnoj usluzi u okviru glavne isporuke dobara. Ako poduzetnik kojemu su osnovna sredstva dana na korištenje njima raspolaže gospodarski ograničeno, odnosno samo za namjene navedene u ugovoru smatra se da je ta isporuka dijelom glavne isporuke (prodaje laboratorijskog materijala). Kod takvih isporuka važna je funkcionalna povezanost pomoćne isporuke sa glavnom isporukom, odnosno isporukom robe ili vlastitih proizvoda, pa se u tom slučaju smatra da je pomoćna usluga sadržana u glavnoj i ne izdvaja ju se od glavne isporuke, te se na nju PDV ne zaračunava izdvojeno. 
 
Stoga u konkretnom slučaju, a uzimajući u obzir činjenicu da je cijena ista, smatramo da je pomoćna isporuka (davanje na korištenje analizatora) sadržana u glavnoj isporuci (prodaja laboratorijskog materijala), stoga nije potrebno pomoćnu isporuku izdvajati od glavne i na nju izdvojeno zaračunavati PDV.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu