Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/13-01/2612
Urudžbeni broj:15-07-21-01/13-2
Zagreb, 11.11.2013
Plaćanje PDV-a u postupku predstečajne nagodbe

​Porezni obveznik „A“, obratio nam se podneskom u kojemu traži mišljenje je li ispravno da društvo napravi presjek poreza na dodanu vrijednost za mjesec lipanj 2013. godine te podmiri obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 13. lipnja 2013. do 30. lipnja 2013. dok će se preostala obveza rješavati unutar postupka predstečajne nagodbe, koji je otvoren nad društvom 12. lipnja 2013., nastavno odgovaramo.
 
Odredbom članka 84. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine broj 73/13, 99/13 Rješenje USRH; u daljnjem tekstu Zakon), određeno je da su obračunska razdoblja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Odnosno prema članku 84. stavku 3. Zakona za poreznog obveznika čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnom razdoblju oporezivanja manja od 800.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Porezni obveznik čija obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju može se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz stavka 2. toga članka.
 
Uvidom u informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da je društvo „A“ d.o.o. mjesečni obvezniku poreza na dodanu vrijednost.
Članak 85. stavak 6. Zakona, propisuje da porezni obveznik prijavu PDV-a iz stavka 1. toga članka mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu na propisanom obrascu do 20-tog dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja iz članka 84. stavaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona.
Prema članku 76. stavku 1. Zakona, obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje, porezni obveznik mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja iz članka 84. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.
Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, PDV za mjesec lipanj 2013. trebalo je platiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, dakle 31.srpnja 2013. i nije moguće razdvojiti obračunsko razdoblje u smislu podnošenja  PDV obrasca.

Danom otvaranja postupka predstečajne nagodbe u evidencijama Porezne uprave, obrazac PDV-a za mjesec lipanj 2013. još nije bio zadužen budući da mu je datum valute 31. srpnja 2013., stoga se uzima da se radi o obvezi koja je nastala nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
 
Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je obvezan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.
 
Člankom 17. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13),  propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.
 

Povratak na prethodnu stranicu