Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/3734
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 07.11.2013
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

​Nastavno na Vaš zahtjev za tumačenje članka 3. točke 1. i 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), a vezano za primjenu članka 12.a  tog Zakona, odgovaramo kako slijedi;
 
Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi člankom 3. točkom 2. propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“.
 

Trgovačka društva u 100%-tnom vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave koja se bave isporukom vode a obavljaju poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, iako se radi o osobama javnog prava, smatraju se poduzetnikom sukladno članku 3. točki 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te se na njih primjenjuju odredbe navedenog Zakona koje vrijede za poduzetnika.

 
U poslovnim transakcijama osobe javnog prava najčešće se pojavljuju u ulozi dužnika novčane obveze, a u specifičnim situacijama kada osobe javnog prava kao trgovačka društva obavljaju gospodarske aktivnosti industrijske ili komercijalne prirode nuđenjem roba i usluga na tržištu, tada sukladno članku 3. točki 1. Zakona imaju položaj poduzetnika te se na njih primjenjuje kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem propisana stavcima 2. i 3. članka 12.a Zakona, što znači da se i osobe javnog prava u slučajevima kada u poslovnim transakcijama obavljaju isporuke dobara smatraju poduzetnicima i plaćaju istu kamatu kao i ostali poduzetnici. 
 
S obzirom da su zatezne kamate kod poslovnih transakcija koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu, sadržane sada u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, zatezne kamate prema Zakonu o obveznim odnosima odnose se samo na preostale slučajeve.
 
 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. U slučaju kada opći i posebni propisi regulira isto područje primijeniti će se poseban propis. Zato odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju novčane obveze valja povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primijeniti poseban zakon.
Dakle, na plaćanja koja se izvršavaju kao naknada za poslovne transakcije između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, primjenjuje se članak 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao posebni Zakon, a na sve ostale odnose primjenjuju se zatezne kamate iz članka 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne Novine br. 35/05, 41/08, 125/11).
 

Povratak na prethodnu stranicu