Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/143
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 18.12.2013
Naplata neisplaćene plaće

​Dana 17. prosinca 2013. zaprimili smo upit „A“ kako naplatiti neisplaćene plaće od poslodavca “B“, iz Karlovca nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe, odgovaramo kako slijedi.
 
Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovito poslovanje. Plaćanja koja su nužna za redovito poslovanje izričito su navedena u stavku 2. Zakona, a to su plaćanja za:
 
1. prioritetne tražbine - odnosno - tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškovi poslovanja (električna energija, voda i dr.),
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovito poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti
    obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne
    nagodbe.
 
Plaće koje se odnose na razdoblje nakon pokretanja postupka zaštićene su kao nužno plaćanje.

Isplatama nužnim za redovno poslovanje predstečajnog dužnika ne smatraju se svi primici na koje radnici imaju pravo nakon pokretanja postupka, već samo plaće.

 
Naime, u članku 17. stavku 2. točci 2. Zakona izrijekom je propisano da se plaće radnika koje se odnose na razdoblje od otvaranja predstečajnog postupka smatraju plaćanjima koja su nužna za redovno poslovanje poduzetnika predstečajnog dužnika ali je njihov obuhvat uži, uključuje samo plaće, ali ne i druge novčane primitke radnika (naknade, nagrade, potpore, božićnice, otpremnine i dr.). Naime, da je obuhvat tih tražbina isti i da se razlikuju samo prema razdoblju na koje se odnose, naziv bi im bio identičan.
 
Nadalje, člankom 69. stavkom 2. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka dužnik smije plaćati obveze nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe. Naime, tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajen nagodbe do dana njezina odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe. Drugim riječima, redovno poslovanje koje je odobrio povjerenik predstečajne nagodbe za vrijeme trajanja postupka ima prednost pred tražbinama koje su predmet nagodbe.
 
Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i osnovna načela zakona u smislu kojih treba tumačiti naprijed navedene odredbe, nema zapreke da se isplaćuje plaća radnicima za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, odnosno za vrijeme trajanja postupka dozvoljeno je vršiti plaćanja po članku 17. Zakona.
 
Radnici mogu pokrenuti ovršni postupak radi naplate plaće tek nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe ili nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe ako do sklapanja nagodbe ne dođe.
 
Stoga upućujemo podnositelja podneska da se obrati povjereniku predstečajne nagodbe s obzirom na to da povjerenik ima dužnost nadzirati predmetna plaćanja i podnijeti nagodbenom vijeću prijavu ako dužnik postupa suprotno tim pravilima.
 
Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja.
 

Povratak na prethodnu stranicu