Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:412-03/13-01/06
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 16.12.2013
Sudske pristojbe

U svezi s pitanjem kako postupiti u predmetima prisilne naplate sudskih pristojbi u slučaju kada je poreznom obvezniku rješenjem Financijske agencije otvoren postupak predstečajne nagodbe, nastavno odgovaramo.

Člankom 17. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za: 1. prioritetne tražbine, 2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, 3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.) 4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje, 5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima, 6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima, 7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).
 
Nadalje, člankom 70. stavkom 2. Zakona propisano je da za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.
 
S obzirom da ispostave ne smiju provoditi postupak ovrhe radi naplate neplaćene sudske pristojbe za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, slijedom toga, u slučaju kada ispostava zaprimi osnovu za plaćanje (rješenje o pristojbi) na teret dužnika nakon donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe istu neće izvršavati sve dok se ne objavi sklopljena predstečajna nagodba odnosno nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe ako do sklapanja nagodbe ne dođe.
Povratak na prethodnu stranicu