Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/71
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 18.11.2013
Tumačenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12,144/12, 81/13, 112/13)

Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite tumačenje postoji li dužnost vjerovnika prijaviti prioritetne tražbine koje su do pokretanja postupka predstečajne nagodbe već utvrđene na listi Financijske agencije za prisilnu naplatu ili je te tražbine temeljem navedene ili neke druge odredbe zakona FINA dužna po službenoj dužnosti uključiti u redoslijed naplate, odgovaramo kako slijedi;

Članak 1. točka 13. Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12,144/12, 81/13, 112/13; u daljnjem tekstu Zakon), propisuje da su prioritetne tražbine tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Za prioritetne tražbine vrijedi poseban režim. Člankom 51. stavkom 8. Zakona propisano je da vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.  A prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na prioritetne tražbine, pa će ih oni bez obzira na predstečajnu nagodbu, moći u cijelosti namiriti.
Odredbom članka 70. stavka 4. Zakona određeno je da Financijska agencija s danom objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe prestaje izvršavati i osnove za plaćanje koje se odnose na prioritetne tražbine.
Znači da se osnove za plaćanje prioritetnih tražbina koje se nalaze u Očevidniku redoslijeda plaćanja prestaju izvršavati u vremenu od objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe (odnosno dana donošenja rješenja o privremenoj mjeri iz članka 48. stavka 3.), pa do dana sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave postupka.
Nakon ovih radnji kojima završava postupak predstečajne nagodbe, radnici mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako nisu namireni za vrijeme trajanja postupka prema stavku 9. članku 70. Zakona.
 
Radnici kao vjerovnici prioritetnih tražbina, s obzirom na to da nemaju status predstečajnih vjerovnika i ne prijavljuju svoje tražbine, time ne gube svoju tražbinu i mogu je i dalje prisilno ostvarivati, ali ne za vrijeme trajanja postupka.
 
Sukladno navedenom, neosnovani su navodi g. Andrije Lončara iz Zagreba, Vardarska 50, da je temeljem odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ostao bez prava na podmirenje prioritetne tražbine jer ne posjeduje Internet.
 
Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su u skladu s ciljem koji se želi postići a to je ponovna uspostava likvidnosti i solventnosti dužnika. Svrha je postupka predstečajne nagodbe omogućiti dužniku, koji je postao nelikvidan i/ili insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.
 
U postupku predstečajne nagodbe koristi se institut javnog priopćenja. Javno priopćenje je poseban način dostave u upravnom postupku koji je utvrđen kao jedini mogući način dostave pismena većem broju osoba a upravni postupak ili neke radnje postupka treba provesti najčešće hitno i u javnom interesu.
 
Institut javnog priopćenja omogućava praćenje tijeka postupka svim sudionicima u postupku, kao i ostaloj javnosti. Vjerovnici, dužnik ali i sve druge zainteresirane stranke, mogu pratiti aktivnosti u postupku, bez potrebe da fizički dolaze do mjesta gdje se vodi predmet i gdje se nalazi predmet spisa. Svi sudionici u postupku predstečajne nagodbe nalaze se u istom pravnom položaju vezano za propisanu mogućnost praćenja postupka.
Povratak na prethodnu stranicu