Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/136
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 11.12.2013
Tumačenje članka 11. stavka 2. Zakona o financijskom poslovanju

Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje je li moguće sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, da ugovor o robno trgovačkom kreditu bude sklopljen između dva poduzetnika- trgovačkog društva koje je dobavljač ili proizvođač određene robe/proizvoda i između trgovačkog društva-trgovca koji prodaje proizvode u svojim prodajnim centrima na veliko i malo pravnim i fizičkim osobama a vezano za primjenu članka 11. stavka 2. Zakona, odgovaramo kako slijedi.

 

Ugovor o robno trgovačkom krediti u hrvatskom zakonodavstvu predstavlja tzv. inominantni, odnosno neimenovani ugovor. To je ugovor čiji sadržaj i postupak sklapanja nisu posebno propisani zakonom.
 
Ugovorom o robno trgovačkom kreditu može se smatrati svaki ugovor u kojemu je odobrena odgoda plaćanja, odnosno svaki ugovor u kojemu je odobren rok ispunjenja novčane obveze koji se ne podudara s trenutkom ispunjenja obveze druge ugovorne strane.
 
Dakle, svaki ugovor kojim prodavatelj odnosno dobavljač, odobrava kupcu neki dulji rok plaćanja od 60 dana, sadržajno predstavlja ugovor o robnom kreditu jer prodavatelj na takav način (odobravanjem roka plaćanja do 360 dana) kupca zapravo kreditira, ali u robi (ili pruženoj usluzi), a ne novčano.
 
Elementi koje mora sadržavati ugovor o robno trgovačkom kreditu za odgode plaćanja preko 60 dana da bi bio u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su pisani oblik, jasno izražena volju stranaka da sklapaju ugovor o robno trgovačkom kreditu, takvo ugovaranje ne smije biti rezultat očite neravnopravnosti na štetu vjerovnika novčane tražbine u ovom slučaju prodavatelja i rok ispunjenje novčane obveze ne smije biti dulji od 360 dana. Pri tome nije bitno kako je ugovor između stranaka nazvan već je potrebno promatrati njegov sadržaj te na temelju sadržaja procijeniti ima li ugovorni odnos među poduzetnicima karakter robnog kredita.
 
Za mogućnost ugovaranja dužeg roka plaćanja više se ne traži uvjet davanja zadužnice ili drugog sredstva osiguranja sa snagom ovršne isprave, već se mora raditi o kupnji robe na kredit.
 
U konkretnom slučaju koji navodite ako bi dva poduzetnika (dobavljač i prodavatelj) ugovorila rok plaćanja dulji od 60 dana, takvo ugovaranje ne bi bilo ništetno samo po sebi, već samo onda ako bi time suprotno načelu savjesnosti i poštenja, bila prouzročena očigledna neravnopravnost na štetu vjerovnika novčane obveze. No, ugovorna odredba kojom je ugovoren rok plaćanja duži od 360 dana, biti će ništetna uvijek te se s takvom odredbom postupa kao da je nema.
 
Zakonodavac je člankom 14. Zakona pod nazivom „Ništetnost pojedinih odredbi ugovora“ unaprijed skrenuo pozornost ugovarateljima kako bi izbjegli sklapanje ništetnih klauzula te olakšao sudovima utvrđivanje ništetnosti ne samo prema općim odredbama Zakona o obveznim odnosima nego i prema posebnim slučajevima ništetnosti.
 
U odnosu na početak računanja roka plaćanja, u članku 11. stavku 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, propisano je kada točno počinje teći rok za ispunjenje novčane obveze, kako ne bi bilo spora o točnom vremenu dospijeća tražbine. Tako je određeno da rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:
1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu:
– ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili,
– ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.
 
Sukladno svemu navedenom, mišljenja smo da je poduzetnicima omogućeno da se izričito dogovore o rokovima plaćanja dužim od 60 dana, zaključivanjem ugovora o robno trgovačkom kreditu, uz uvjet da takvo produljenje nije nepošteno prema vjerovniku te da rok može iznositi najviše 360 dana.
 
 

Povratak na prethodnu stranicu