Opći porezni zakon - Opće postupovne odredbe
Broj klase:410-01/13-01/4268
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 16.12.2013
Obveza izdavanja računa

​U upitu porezne obveznice navedene u dostavnom spisku navedeno je da je podnositeljica upita zaposlenica u osnovnoj školi koja je neprofitna pravna osoba kao učiteljica razredne nastave te da temeljem usmenog naloga ravnatelja obavlja i prikupljanje novčanih sredstava od učenika za školsku kuhinju, organizirane izlete, ispite znanja, fotografiranje učenika, osiguranje učenika i drugo. Za prikupljena novčana sredstva podnositeljica upita ne izdaje priznanice, potvrde ni druge vjerodostojne isprave učenicima i roditeljima nego ista dostavlja u računovodstvo za što od blagajnice dobiva uplatnice.
 
Podnositeljica upita traži tumačenje o eventualnoj obvezi izdavanja računa učenicima i roditeljima.
 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.

 
Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ), kao i posebnim poreznim propisima.
 
Odredbom članka 54. stavka 1. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza dok je odredbom stavka 2. istoga članka propisano da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
 
Prema odredbi članka 54. stavka 3. OPZ-a porezni obveznici su dužni postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka i u slučaju kad su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima.
 
Odredbom članka 54. stavka 4. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
 
Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom te posebnim poreznim propisima.
 
Iz navoda u upitu proizlazi da navedene isporuke dobara odnosno usluge ne obavlja osnovna škola nego toj osnovnoj školi isporuke dobara odnosno usluge obavljaju treće osobe koje mogu biti obveznici izdavanja računa radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.
 
Odredbom članka 54. stavka 4. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način. Kako osnovna škola u navedenim slučajevima ne obavlja isporuke dobara odnosno usluge, ista nije dužna ni izdavati račune za prikupljeni novac od roditelja i učenika kojim će se podmiriti isporučitelji odnosno pružatelji usluga.
 

Povratak na prethodnu stranicu