Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/13-01/1177
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 08.04.2013
Kamata na doprinose po isplati razlike plaće temeljem rješenja

​Povodom vašeg dopisa kojim tražite mišljenje na upit Carinske uprave Republike Hrvatske, Carinarnice Zagreb a koji se odnosi na isplatu razlike plaće temeljem (internih) rješenja odnosno na plaćanje zateznih kamata na obračunane doprinose po tako isplaćenoj plaći, u nastavku odgovaramo.
 
 Prema članku 19. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 do 144/12 – dalje u tekstu Zakon) za osiguranika po osnovi radnog odnosa obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu i obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću. 
 
 Člankom 21. Zakona propisano je da mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje ili daje u naravi ili je bila dužna isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu. 
 
 Doprinosi prema plaći, sukladno članku 24. Zakona, obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće odnosno doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 
 
 Nadalje, člankom 22. Zakona propisano je da se osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada, oporezivih porezom na dohodak. 
 
 Doprinosi prema ostalim primicima od nesamostalnog rada, sukladno članku 25. Zakona, obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.
 
 Na iznos obveze doprinosa koja nije plaćena u roku obračunava se i plaća zatezna kamata po stopi važećoj za razdoblje u kojemu dospjela obveza nije plaćena prema članku 116. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 do 136/12).

 

 

Povratak na prethodnu stranicu