Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/13-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 02.04.2013
Obveza plaćanja doprinosa radniku nakon tri godine bolovanja

​Od društva "A" d.o.o, zaprimili smo upit o obvezi doprinosa za radnika koji je na neprekidnom bolovanju u trajanju dužem od tri godine po istoj dijagnozi bolesti, na koji odgovaramo u nastavku.
 
Odredbom članka 25. stavak 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ( Narodne novine, broj 150/08 do 144/12 – u nastavku ZOZO) propisano je da pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad pripada i osiguraniku po osnovi radnog odnosa i to za vrijeme bolovanja, odnosno odsutnosti s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti, utvrđenih člankom 26. istog Zakona.
 
Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti naknadu plaće na teret svojih sredstva za prva 42 dana bolovanja, (članak 27. ZOZO), kao i naknadu za vrijeme bolovanja od 43. dana, s time da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u nastavku HZZO) dužan poslodavcu vratiti navedenu naknadu, odnosno ista ide na teret nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja.
 
Odredbom 179. stavak 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 do 144/12) propisano je da za osiguranika koji pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja jest HZZO.
 
Naknada plaće za vrijeme bolovanja pripada osiguraniku za sve vrijeme bolovanja, s tim da, sukladno odredbi članka 39. ZOZO,  osiguranik ima pravo na teret sredstava HZZO ostvariti pravo na naknadu plaće po istoj dijagnozi bolesti u maksimalnom trajanju od tri godine bez prekida.
 
 S obzirom da osiguranik (radnik u radnom odnosu) nakon isteka tri godine gubi pravo na naknadu bolovanja na teret sredstava HZZO-a, a isti je još uvijek na bolovanju, poslodavac za takvog radnika ima slijedeće obveze:
 
1. Ukoliko poslodavac isplaćuje određenu naknadu radniku (bez obzira na naziv) koja je viša od najniže mjesečne osnovice propisane člankom 200. stavak 1. Zakona o doprinosima  takva naknada jest primitak od nesamostalnog rada koja sukladno odredbama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04 do 144/12) u cijelosti podliježe obvezi doprinosa, poreza na dohodak odnosno obvezi prireza porezu na dohodak.
 
2. Ukoliko poslodavac isplaćuje određenu naknadu radniku koja je niža od najniže mjesečne osnovice obveza poreza na dohodak i obveza prireza porezu na dohodak postoji prema stvarno isplaćenom primitku, dok se doprinosi obračunavaju primjenom najniže mjesečne osnovice sukladno članku 200. Zakona odnosno članku 11. Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 2/09 do 61/12),
 
3. Ukoliko poslodavac za vrijeme dok traje bolovanje ne isplaćuje naknadu plaće ili neki drugi primitak radniku, poslodavac je dužan obračunati doprinose za svaki mjesec bolovanja primjenom najniže mjesečne osnovice sukladno članku 200. Zakona odnosno članku 11. Pravilnika o doprinosima.
 

Povratak na prethodnu stranicu