Porez na dobit - Uračunavanje inozemnog poreza
Broj klase:410-01/06-01/1281
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-3
Zagreb, 16.04.2007
Zahtjev za povrat poreza plaćenog u inozemstvu

​Porezni obveznik "A" je u prijavi poreza na dobit, PD Obrascu za 2005. godlnu, na rednom broju 56 iskazao razliku za povrat od 8.094,44 kune, a razlika proistječe iz uračunatog, više plaćenog poreza plaćenog u inozemstvu u odnosu na manje utvrđenu poreznu obvezu poreza na dobit. Podatak o iznosu za povrat poreza na dobit utvrđen je kao razlika između podatka na rednom broju 54 istoga Obrasca, uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu, u iznosu od 9.199,62 kuna, prema članku 30. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04 do 57/06), i podatka o poreznoj obvezi na rednom broju 53 u iznosi od 1.105,18 kuna, tj. manje od iznosa na rednom broju 54, plaćeni porez u inozemstvu.

U inozemstvu je plaćeni porez na temelju računa u iznosu od 91.996,21 kuna, koji je porezni obveznik ispostavio za naknadu autorskih prava za računalnu igru (licenca), kupcu, pravnoj osobi u Njemačkoj. Kupac je od fakturjranog iznosa ustegnuo zadržani i preusmjereni odbitni porez prema njemačkim propisima o oporezivanju dohotka. Kao dokaz o plaćenom porezu dostavio je potvrdu poreznog tijela iz Njemačke.
 
Odredbom članka 30. stavak 1. Zakona o porezu na dobit, propisno je da, ako je porezni obveznik ostvario prihode ili dobit u inozemstvu (izravno iii putem poslovne jedinice) na koju je platio porez na dobit iii njemu istovrsni porez, plaćeni porez u inozemstvu moze uračunati u tuzemni porez najviše do iznosa poreza na dobit koji bi za tako ostvarenu dobit ili prihode platio u tuzemstvu. 
 
Prema prijavi poreza na dobit navedenog poreznog obveznika, porezna obveza u tuzemstvu manja je od plaćenog poreza u inozemstvu, te se u  prijavi poreza na dobit može uračunati samo iznos do visine porezne obveze. Stjecajem okolnosti, u prijavi poreza na dobit i nema drugih prihoda, nego samo navedeni prihod, ostvaren u inozemstvu, pa se i utvrđena porezna obveza u tuzemstvu  odnosi isključivo na dobit ostvarenu od toga posla. Dakle, porezna obveza u tuzemstvu je manja te se plaćeni porez u inozemstvu moze uračunati najviše do iznosa te obveze, sukladno navedenom članku 30. Zakona o porezu na dobit.
  
Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji spominjete u upitu, za licence je ugovorena primjena metode uračunavanja, članak 24. stavak 2b. Ugovora.
 
U skladu s navedenim, porezni obveznik treba ispraviti podatke iskazane u PD Obrascu za 2005. godinu. Budući da je u poslovnim knjigama iskazao potraživanje za porez na dobit, a koje nije realno, isto može zatvoriti s računom dobiti poslije oporezivanja, tj. na teret dobiti odnosno kapitala.

 

Povratak na prethodnu stranicu