Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/13-01/167
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 04.12.2013
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekte financirane iz IPA programa

​Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za projekte financirane iz IPA programa. U dopisu se navodi da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ovjerava ugovore koji se financiraju iz IPA programa, a iz djelokruga su znanosti, obrazovanja i sporta. Obzirom da je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013. zatraženo je tumačenje o daljnjem postupanju u pogledu oslobođenja od plaćanja PDV-a, odnosno postavljeno je pitanje primjenjuje li se oslobođenje od plaćanja PDV-a za sredstva koja se financiraju iz programa IPA za cijelo razdoblje za koje su potpisani ugovori. Također, postavljeno je pitanje o tome kakav će biti porezni tretman projekata sklopljenih nakon 1. srpnja 2013.

 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH), oslobođene su plaćanja PDV-a.
 
Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 10/07) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točka b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.

 

U skladu s navedenim, projekti koji se financiraju iz sredstava IPA programa načelno su oslobođeni PDV-a. Međutim, potrebno je napomenuti da iz Ugovora o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Priloga III., poglavlja 7., točke 1 (za) proizlazi da se određene komponente programa IPA nastavljaju provoditi po IPA pravilima, dok neke komponente IPA programa postaju programi kohezijskog i strukturnih fondova. Tako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programi u okviru IPA komponente IPA II. - Prekogranična suradnja i to programi Hrvatska - Mađarska i Hrvatska - Slovenija te programi IPA lll. - Regionalni razvoj i programi IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala postali operativni programi strukturnih i kohezijskih fondova.
 
Stoga smo mišljenja da se za projekte u komponentama IPA I. - Pomoć u tranziciji i jačanje institucija te IPA Il. - Prekogranična suradnja i to program jadranske prekogranične suradnje, prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina, prekogranični program Hrvatska-Crna Gora, prekogranični program Hrvatska Srbija koji se nastavljaju provoditi po IPA pravilima oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika odnosi na sve postupke nabave koji će biti pokrenuti do kraja provedbe navedenih programa.
 
U vezi projekata iz komponenata IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala, napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika odnosi na sve postupke nabave koji su pokrenuti do 30. lipnja 2013. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se na postupke nabave koje je provedbeno tijelo, odnosno provedbena agencija pokrenula do 30. lipnja 2013., te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Za sve postupke nabave koje provedbeno tijelo pokrene poslije 1. srpnja 2013. oslobođenje od PDV-a se ne primjenjuje.
 
Što se tiče drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj, napominjemo da smo mišljenja da se porezno oslobođenje nastavlja primjenjivati do završetka provedbe tih programa. Međutim, skrećemo pažnju da se u ovom slučaju oslobođenje od plaćanja PDV-a prema odredbama članka 198. Pravilnika ostvaruje pod uvjetom da su u tim programima navedene odredbe o poreznom oslobođenju.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu