Opći porezni zakon - Poslovne knjige i evidencije
Broj klase:410-01/13-01/3651
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 15.11.2013
Cvjećarski obrt - izdavanje računa

Zaprimili smo upit u kojem vlasnik obrta, u kojem pomažu članovi obitelji koji nisu zaposleni u istom, pita mogu li oni izdavati i račune a da nisu u prekršaju.

Slijedom navedenoga upita u nastavku odgovaramo.    
 
U Republici Hrvatskoj više poreznih propisa uređuje izdavanje računa i obvezne elemente računa: 
 
Odredbom članka 54. stavka 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza dok je odredbom stavka 2. istoga članka propisano da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
 
Prema odredbi članka 54. stavka 3. OPZ-a porezni obveznici su dužni postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka i u slučaju kad su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima.
 
Odredbom članka 54. stavka 4. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
 
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/12 i 99/13 – Rješenje USRH) člankom 78. propisuje obvezu izdavanja računa za isporuku drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nje porezni obveznik.
 
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 141/11, 22/12,, 144/12) člankom 23. stavkom 4. propisuje kako obveza izdavanja računa postoji za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu.
 
Izdavanje računa te elemente računa propisuje i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12).
 
Iz svih navedenih propisa razvidno je da su račune, za isporuku dobara ili obavljanje usluga dužni izdavati porezni obveznici poduzetnici. Dakle, propisana je obveza izdavanja i sadržaj računa a ne okolnost da osoba koja izdaje račune mora biti zaposlena kod poduzetnika.
 
Zaključno, a imajući u vidu izložene porezne propise s poreznog motrišta nema zapreke da članovi obitelji poreznog obveznika izdaju račune, a što im je ustvari i obveza ako sudjeluju u poslovanju poreznog obveznika odnosno ako vrše isporuke dobara i usluga. Porezni obveznik, koji obavlja isporuku dobara ili usluga, ili osoba kojoj on naredi (u konkretnom slučaju član obitelji vlasnika obrta) obvezan je zaračunati isporučena dobra i obavljene usluge te izdati račun.           
Povratak na prethodnu stranicu