Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:363-01/06-01/292
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 19.10.2006
Dostavljanje ugovora o kupoprodaji jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

​U svezi upita Županije A, Grada B, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora smije li Ministarstvo financija Porezna uprava Područni ured Grada B, Gradu B jednom mjesečno, za protekli mjesec (ili u rokovima koji odgovaraju Poreznoj upravi) dostavljati preslike ugovora o kupoprodaji, darovanju i preslike rješenja o nasljeđivanju nekretnina, a isključivo za službene potrebe donošenja rješenja o komunalnoj naknadi, u nastavku odgovaramo:

Člankom 8. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da su službene osobe, vještaci i sve druge osobe koje su uključene u porezni postupak dužne kao poreznu tajnu čuvati:
1. činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku,
2. pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku,
3. identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani.
Člankom 2. istog stavka propisano je da je obveza čuvanja porezne tajne povrijeđena ako se činjenice navedene u stavku 1. ovoga članka neovlašteno koriste ili objave.
Slijedom navedenog, a i budući da niti Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine,broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03) nije propisana obveza Porezne uprave o dostavi podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi zajedničkih poreza, nismo u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Grada B za dostavljanjem navedenih podataka u svrhu donošenja rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.
Povratak na prethodnu stranicu