Porez na dohodak - Paušalno oporezivanje
Broj klase:410-01/11-01/2626
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 02.01.2012
Obavljanje djelatnosti sporednog zanimanja

Da li ako porezni obveznik obavlja djelatnost sporednog zanimanja i to 3 različite vrste usluga, paušalni porez plaća ukupno za sve tri vrste usluga ili plaća tri paušalna poreza, za svaku uslugu posebno?

Prema članku 44. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11; dalje u tekstu Zakon), poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost iz članka 18. toga Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.

Člankom 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine broj 143/06), propisano je da je obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
2. da samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, i
3. da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.
Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona od kojih dohodak utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona, ne mogu istodobno po osnovi tih djelatnosti dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu.
Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona i od koje dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati u paušalnom iznosu, obvezan je i dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti. U tom slučaju, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 47. stavkom 1. Zakona.
Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu, obavljanje nove djelatnosti smatra se, u smislu toga Pravilnika, proširenjem samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu. U tom slučaju, ne donosi se novo rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu, odnosno doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu ostaje na snazi.
Prema članku 7. toga Zakona porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 23. Zakona, osim evidencije o prometu – Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. Porezni obveznik je  obvezan u navedenoj evidenciji evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem, a za svaku isporuku i obavljenu uslugu obvezan je izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.
Slijedom navedenog, a u konkretnom slučaju iz upita, razvidno je da se poreznom obvezniku može izdati samo jedno rješenje kojim se utvrđuje obveza plaćanja paušalnog poreza na dohodak, neovisno o tome koliko djelatnosti obavlja, ali je bitno da zadovoljava uvjete iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, odnosno da, između ostalog, ukupni primici ne prelaze iznos od 85.000,00 kuna (što je prag za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost) jer u tom slučaju dohodak mora utvrđivati prema člancima 19. do 24. Zakona, odnosno na način propisan za samostalnu djelatnost na temelju poslovnih knjiga.
 
Povratak na prethodnu stranicu