Porez na dohodak - Obveza isplate na račun
Broj klase:410-01/13-01/2913
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-4
Zagreb, 19.09.2013
Način isplate naknade za otpad

Način isplate naknade za otpad?                       

Prema članku 61. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) i članku 90. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13) tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se u skladu s člankom 9. toga Zakona ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se u skladu s člankom 10. istog Zakona ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun, a iznimno i na ostale račune sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Međutim, odredbama članka 90. stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak, propisana je iznimka od stavka 1. toga članka, stoga navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatu izvršiti i u gotovu novcu, između ostalog, i za primitke koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, osim:
- naknada za otkup sekundarnih sirovina i otpada koje se smatraju osobnom imovinom iznad 1.600,00 kuna mjesečno po pojedinom isplatitelju.
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13), koji je stupio na snagu 22. srpnja 2013., utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Također, odredbe toga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.
 
Nadalje, prema članku 112. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sva se  plaćanja za otkup otpada obavljaju putem računa ako nije drugačije propisano tim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.
 
Dakle, s obzirom da je Zakon o održivom gospodarenju otpadom poseban zakon koji regulira materiju gospodarenja otpadom, te da je Pravilnik o porezu na dohodak propis kojim se podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak, to se u dijelu koji se odnosi na isplatu naknada za otkup otpada primjenjuje poseban propis odnosno Zakon o održivom gospodarenju otpadom, što znači da je isplatitelj sva plaćanja za otkup otpada dužan obavljati putem računa, osim ako nije drugačije propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.  
 
Povratak na prethodnu stranicu