Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/11-01/2623
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 02.01.2012
Porezni obveznik prvih osam mjeseci zaposlen u tezemstvu a do kraja godine radi kao pomorac na broodu u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu inozemnog brodara

​Porezni obveznik navodi da je u 2010. godini prvih osam mjeseci bio zaposlen kod poslodavca u tuzemstvu, a do kraja godine radio je kao pomorac na brodu u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu inozemnog brodara, ukupno 122 dana. Nadalje navodi da izračunom prijave poreza na dohodak proizlazi da razlika poreza i prireza za uplatu za dohodak ostvaren po osnovi rada na brodu iznosi oko 3.000,00 kuna, dok prema godišnjem obračunu temeljem godišnje porezne prijave u kojoj je pored tog dohotka obvezan iskazati i dohodak koji je ostvario temeljem rada u tuzemstvu, obveza za uplatu iznosi oko 10.000,00 kuna, te da mu je stoga učinjena velika nepravda u obračunavanju poreza.

Odredbama članka 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) propisano je da član posade broda u međunarodnoj plovidbi bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), jest obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili više dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak. Vrijeme od 183 dana ne mora biti povezano. Član posade broda nema obvezu obračuna i plaćanja predujma poreza na dohodak prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvarenima tijekom godine, a obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, sukladno odredbama propisa o porezu na dohodak, bez obzira na broj dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Sukladno članku 85. stavku 1. točki 6. i stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnose članovi posade broda koji su rezidenti ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na broj dana plovidbe. Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada (ukoliko je ispunio uvjet od 183 ili više dana plovidbe), nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11), već samo dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. toga Zakona i dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona (osim dohotka od nesamostalnog rada koji ostvari po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti ne podliježe oporezivanju sukladno Pomorskom zakoniku). Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. toga Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju.
 
Prema članku 128. stavku 5. Pomorskog zakonika u godišnjoj prijavi poreza na dohodak, pored ostalih ostvarenih primitaka oporezivih porezom na dohodak u Republici Hrvatskoj, član posade broda posebno iskazuje i primitke ostvarene po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi oporezive porezom na dohodak, uključujući i pomorski dodatak bez obzira na to je li svota pomorskog dodatka posebno iskazana od strane isplatitelja primitka ili nije. Naime, prema članku 14. stavku 1. točki 1. podtočki 1.2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa, te se sukladno članku 13. stavku 2. točki 17. Pravilnika o porezu na dohodak oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada ne smatra pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno, odnosno prema točki 18. pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno.
 
Prema članku 128. stavku 7. i 8. Pomorskog zakonika članu posade broda priznaju se, kao porezno priznati izdatak, i tijekom poreznog razdoblja uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja sukladno odredbama članka 129. toga Zakonika. Zbroj iznosa pomorskog dodatka obračunatog prema stavku 6. i iznosa uplaćenih doprinosa prema stavku 7. toga članka može iznositi najviše do iznosa ukupnih primitaka ostvarenih po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi prema stavku 5. toga članka. Razlika između primitaka umanjenih za pomorski dodatak i izdataka za doprinose jest dohodak od nesamostalnog rada prema kojemu se, ovisno o broju dana plovidbe sukladno odredbi stavka 1. toga članka, utvrđuje ili se ne utvrđuje obveza poreza na dohodak.
 
Nadalje, sukladno članku 37. stavku 4. Zakona o porezu na dohodak ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak. Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave.
 
Slijedom navedenog, razvidno je da porezni obveznici za dohodak ostvaren radom na brodu u međunarodnoj plovidbi ne plaćaju mjesečne predujmove poreza na dohodak te ukupni primitak (plaću) ostvarenu na brodu umanjuju za pomorski dodatak koji iznosi 400,00 kuna dnevno za međunarodnu plovidbu (u konkretnom slučaju za 122 dana plovidbe pomorski dodatak iznosi 48.800,00 kuna) i za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja. U konkretnom slučaju, prema podacima iz Informacijskog sustava Porezne uprave, porezni obveznik je od rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvario dohodak u iznosu 50.135,26 kuna, te bi u slučaju da se obračunava mjesečni predujam poreza na dohodak ukupna obveza za uplatu samo temeljem tog dohotka bila veća od one iskazane u godišnjem obračunu temeljem podnesene godišnje porezne prijave budući da temeljem godišnjeg obračuna dolazi do izravnanja porezne osnovice, a ukupna porezna obveza (na ukupni dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u 2010. godini) umanjuje se za uplaćene predujmove poreza na dohodak u tijeku poreznog razdoblja (kalendarske godine).
 
Stoga, iz navedenog je razvidno da porezni obveznik iz konkretnog slučaja nije u nepovoljnijem položaju, niti mu je godišnjim obračunom učinjena nepravda u odnosu na druge porezne obveznike koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu ili koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada za koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, dapače, navedeni porezni obveznici mogu još i zbog posebnih uvjeta rada dohodak koji ostvare temeljem rada na brodu u međunarodnoj plovidbi dodatno umanjiti za pomorski dodatak.
 
Povratak na prethodnu stranicu