Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/11-01/1549
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-4
Zagreb, 12.12.2011
Pravo na povrat poreza u slučaju kada je poslodavcu odobren reprogram naplate poreznog duga

​ Da li radnici koji su predali godišnje porezne prijave za 2010. godinu, a zaposleni su kod poslodavca kojem je odobren reprogram naplate poreznog duga u 30 mjesečnih rata, nemaju pravo na povrat poreza po istoj do isteka roka za reprogram duga?

Člankom 37. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10), propisano je da se porez na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava obračunava godišnje. Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 6. Zakona, a od utvrđenog godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 5. Zakona te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.

Članak 69. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09 i 123/10) propisuje da je radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak dužnik poreza na dohodak. Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću i mirovinu sukladno članku 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11). Iznimno, radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem i isplatiteljem primitka (plaće) otvoren postupak stečaja ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi prema Zakonu o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. U tim slučajevima radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona može, pod propisanim uvjetima i na temelju podnesene godišnje porezne prijave, zahtijevati povrat obračunanog i obustavljenog poreza na dohodak.
  
Slijedom navedenog, godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 6. Zakona, a od utvrđenog godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 5. Zakona te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Stoga, povrat poreza na dohodak može se ostvariti samo pod uvjetom da je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ostvario dohodak po osnovi kojeg je u tijeku poreznog razdoblja i uplaćen predujam poreza na dohodak. 
 
Naime, u skladu s Uputom o obradi i knjiženju godišnje prijave poreza na dohodak za 2010. godinu, Klasa: 410-01/11-01/273, Urbroj: 513-07-21-02/11-1 od 4. veljače 2011. godine, ovlašteni djelatnici u područnim uredima trebaju prije početka sistemske obrade godišnjih poreznih prijava, putem zadane aplikacije ISPU izvršiti blokadu isplatitelja dohotka od nesamostalnog rada koji po osnovi tog dohotka nisu uplaćivali porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u 2010. godini (odnosno koji imaju dugovanje na računu 1406) čime će se onemogućiti sistemska obrada godišnjih poreznih prijava za njihove posloprimce. Ova blokada isključivo se vrši ako postoji dospjeli neplaćeni dug na računu 1406 isplatitelja dohotka za 2010. godinu, bez obzira na neplaćene dugove koji su evidentirani na tom računu iz prethodnih godina.
 
Isplatitelja se također ne smije blokirati za obradu prijava poreza na dohodak, zbog dugova koje imaju evidentirane  po drugim osnovama (npr. PDV, porez na promet nekretnina, doprinosi za obvezna osiguranja itd.).
 Budući da je člankom 69. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak  propisano da radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac i isplatitelj primitaka (plaće) obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem  i isplatiteljem primitka otvoren postupak stečaja ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi, u skladu s navedenim odredbama, ne smije se vršiti blokada isplatitelja dohotka s dugom poreza i prireza na dohodak  za 2010. godinu na računu 1406, nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili sanacije.
 
Dakle, sukladno navedenoj Uputi, nadležna ispostava Porezne uprave će zaprimljenu godišnju poreznu prijavu obraditi te konačnim obračunom utvrditi možebitne razlike poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat poreznom obvezniku, ali tek nakon što dužne obveze za javna davanja raspoloživim mjerama naplati od njegovog poslodavca.
 
Nadalje, poduzetnicima koji zbog gospodarske krize posluju s gubitkom, odnosno nisu u mogućnosti odjednom otplatiti svoje porezne dugove omogućeno je da porezni dug otplate u mjesečnim obrocima, a najviše do 30 mjeseci, što je uređeno Zakonom o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (Narodne novine, broj 45/11). Naime, prema članku 5. toga Zakona naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 30 mjeseci, a prema uvjetima iz toga Zakona i to u mjesečnim obrocima. Sukladno članku 9. toga Zakona Ministarstvo financija ukinut će Rješenje ukoliko utvrdi da se poduzetnik ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih Rješenjem, a Rješenjem koje će se donijeti u postupku ukidanja Rješenja iz članka 8. toga Zakona utvrdit će se stanje poreznog duga na dan donošenja toga rješenja i obvezati poduzetnika na plaćanje utvrđenog poreznog duga sukladno Općem poreznom zakonu.
Slijedom navedenog, Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak izričito je propisano u kojim samo slučajevima porezni obveznici mogu tražiti povrat poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave čak i u slučajevima kada poslodavac nije uplatio obračunani porez na dohodak, te će se u slučaju kada je poslodavcu odobreno reprogramiranje naplate poreznog duga isplata možebitnog povrata preplaćenog poreza izvršiti tek nakon što porez bude stvarno i uplaćen od strane poslodavca ili od strane samog radnika, ako je to za njega povoljnije, što on može tražiti na vlastiti zahtjev.
 
Povratak na prethodnu stranicu