Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-01/13-01/366
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 02.04.2013
Nastup porezne zastare

                 Podneskom nam se obratila porezni obveznik, s upitom vezanim za početak i nastup zastare prava na utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak od otuđenja nekretnina. U predmetnom upitu u bitnom je navedeno kako je porezno tijelo fizičkoj osobi rješenjem od dana 20.12. 2008. godine, utvrdilo obvezu plaćanja poreza na dohodak od otuđenja nekretnina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2007.godine kao i prateće kamate. Navedeno rješenje je porezni obveznik zaprimio dana 06.01.2009.godine. Kako se radi o porezu na dohodak od otuđenja nekretnina to postavlja pitanje sa kojim datumom počinje teći zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata kao i zastara prava na naplatu, odnosno s kojim datumom nastupa zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata kao i naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe.

U nastavku odgovaramo na postavljeni upit.
 
                 Člankom 94. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11., 78/12 i 136/12, dalje u tekstu: OPZ) propisano je pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe, te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Stavkom 3. navedenog članka Zakona propisano je da zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate. Stavkom 4. propisano je da zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe.
 
                  Prema odredbi članka 95. stavka 1. OPZ-a tijek zastare prekida se svakom službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku.
 
                  Člankom 96. OPZ-a propisano je da apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za 6 godina računajući od dana kada je zastara počela prvi puta teći.
 
                   Iz izloženih odredbi proizlazi da su utvrđivanje porezne obveze i naplata obveze dvije etape porezno-pravnog odnosa te da naplata porezne obveze ne može započeti prije negoli se ista utvrdi. Stoga niti tijek roka za naplatu porezne obveze ne može započeti prije negoli se porezna obveza utvrdi.
 
                   Iz podataka navedenih u upitu proizlazi da se u predmetnoj stvari radi o porezu na dohodak od imovine i imovinskih prava za 2007. godinu, odnosno o dohotku od otuđenja nekretnina iz članka 27. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) koji nije godišnji porez (ne utvrđuje se obračunskom prijavom, odnosno nije propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave) te zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata, u konkretnom slučaju, počinje teći 01.01.2008.godine i apsolutna zastara nastupa protekom roka od šest godina, u konkretnom slučaju 01.01.2014. godine (stavak 3. članka 94. OPZ-a).
Dakle, porezna obveza od strane poreznog tijela utvrđena je u okviru relativnog zastarnog roka za utvrđivanje porezne obveze.      
 
                   Nadalje, od nadnevka utvrđivanja poreznog duga od strane poreznog tijela ovisi računanje početka tijeka zastare prava na naplatu poreznog duga i stoga je za razrješenje tog pitanja nužno utvrditi kada je porezni dug utvrđen i podoban za naplatu.
 
                   Prema OPZ-u, porezno tijelo na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku donosi porezno rješenje (članak 85. stavak 1.).
 
                   Prema članku 167. stavku 1. OPZ-a, žalba odgađa izvršenje pobijanog akta do donošenja rješenja o žalbi, osim ako je porezni akt donesen u skraćenom postupku na temelju članka 77. ovoga Zakona.
 
                   Kada se porezni akt može izvršiti pitanje je kojeg se odgovor nalazi u općem propisu na koje upućuje OPZ, dakle Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) koji u članku 133. propisuje u stavku 1. da se rješenje izvršuje pošto postane izvršno, a izvršno postaje prema stavku 2., istekom roka za žalbu kada nije žalba izjavljena, dostavom stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe. Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje izvršno dostavom stranci (stavak 3.).
Prema stavku 4. članka 133., ako je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, s izvršenjem rješenja može se započeti istekom tog roka.             
 
                   Slijedom navedenoga, proizlazi da je izvršnošću rješenja porezna obveza utvrđena, pa bi protekom godine u kojoj je utvrđena počeo teći rok zastare prava na naplatu poreznog duga.
 
                    U konkretnom slučaju ne možemo navesti točan datum početka zastare prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe iz razloga što nemamo dovoljno podataka koji su bitni za utvrđivanje izvršnosti rješenja (rješenje je porezni obveznik zaprimio 6.01.2009.godine, međutim nema podataka o tome je li žalba odgađala izvršenje rješenja, je li podnesena žalba i dr.).
Možemo samo primjera radi navesti da ukoliko je rješenje postalo izvršno u 2009.godini tada zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći 01.01.2010. godine i apsolutna zastara nastupa 01.01.2016.godine.        
Povratak na prethodnu stranicu