Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/12-01/2795
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 08.11.2012
Kako se utvrđuje pravo na korištenje porezne olakšice temeljem Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit, Zakona o područjima posebne državne skrbi i Pravilnik o načinu ostvarivanje porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima pos

​Prema članku 6. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona smanjuje se za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšica sukladno posebnim propisima.

Sukladno članku 42. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08,146/09, 123/10, 137/11 i 61/12) porezni obveznik koji obavlja djelatnost na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i području Grada Vukovara može ostvariti pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica u visini, na način i pod uvjetima propisanim posebnim propisima koji utvrđuju navedena područja, te korištenje poreznih povlastica i poticajnih mjera na navedenim područjima. Pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica iz stavka 1. navedenog članka, ostvaruje se obavljanjem propisane djelatnosti na nekom području od posebne državne skrbi, te zapošljavanjem na neodređeno vrijeme propisanog broja zaposlenika koji imaju prebivalište i borave na bilo kojem od područja obuhvaćenih oslobođenjem i olakšicama sukladno posebnim propisima iz stavka 1. toga članka.

Posebnim propisima iz članka 42. Pravilnika o porezu na dobit temeljem kojih se ostvaruje pravo na korištenje porezne olakšice na području posebne državne skrbi podrazumijevaju se: Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj 86/08 i 57/11), Pravilnik o načinu ostvarivanje porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj 53/09 i 122/10), Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Narodne novine broj 45/07), Zakon o državnim potporama (Narodne novine 140/05 i 49/11) i Uredba o državnim potporama (Narodne novine broj 50/06).

Sukladno članku 24. stavku 1. točci 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi, obveznici poreza na dobit koji na području prve skupine obavljaju djelatnost, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit kako slijedi:
– ne plaća porez na dobit u razdoblju 2008.-2010. godine,
– plaća 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,
– plaća 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine,
– od 2017. godine plaća u visini propisane porezne stope

Nadalje, prema članku 24. stavku 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. toga članka Zakona, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.

Prema članku 5. stavku 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području posebne državne skrbi, porezna olakšica iz članka 24. Zakona, dodijeljena kao potpora male vrijednosti, zajedno s ostalim dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti može iznositi najviše do 200.000,00 EUR odnosno 100.000,00 EUR za poduzetnike u sektoru cestovnog prometa u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

Člancima 9 i 10. Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području posebne državne propisano je kako po zaprimanju Prijave iz članka 6. stavak 1. toga Pravilnika Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,  izdaje najkasnije u roku 45 dana od uredno podnesene Prijave, potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakšicu u kojoj se utvrđuje maksimalni iznos porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšica, odnosno potvrdu o neostvarivanju prava na poreznu olakšicu. Potvrdu iz stavka 1. toga Pravilnika obveznik poreza na dobit prilaže uz prijavu poreza na dobit u kojoj je iskazao poreznu olakšicu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije vodi evidenciju o svim dodijeljenim poreznim olakšicama i njihovim korisnicima prema Pravilniku o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području posebne državne, a evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica.
 Slijedom navedenoga, porezna olakšica za porezne obveznike koji na području posebne državne skrbi  obavljaju djelatnost osim poljoprivrede i ribarstva predstavlja potporu male vrijednosti, a može se ostvariti isključivo uz poštivanje naprijed navedenih propisa. U slučaju primjene članka 24. Zakona o područjima posebne državne skrbi, potporu male vrijednosti predstavlja iznos porezne olakšice. 

Stoga, obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost, osim poljoprivrede i ribarstva, na području posebne državne može ostvariti pravo na umanjenje porezne obveze za 2011. ako je od nadležnog ministarstva ishodio Potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakšicu u kojoj se utvrđuje maksimalni iznos porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšice. U tom slučaju obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost ne području prve skupine posebne državne skrbi obvezu poreza na dobit može utvrditi u iznosu od 25% od propisane stope poreza na dobit, odnosno porez na dobit obračunava i plaća uz primjenu porezne stope od 5 %. Iznos porezne olakšice, koja je u konkretnom slučaju potpora male vrijednosti izračunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja navedene djelatnosti na području prve skupine primjeni stopa 15%.
 Nadalje, napominjemo da se porezna olakšice ne može utvrditi u iznosima većim od propisanih Zakonom o područjima posebne državne skrbi, neovisno o tome što porezni obveznik u tom poreznom razdoblju nije primio potpore male vrijednosti iz drugog izvora, odnosno ako nije zajedno s ostalim dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti primio više od 200.000,00 EUR u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita, a u slučaju daljnjih nejasnoća molimo da podnositelja uputite na nadležno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Povratak na prethodnu stranicu