Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/11-01/1761
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 27.07.2011
Naplata poreznog duga iz povrata poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi

​Može li se iz povrata poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi naplatiti dospjeli, a neplaćeni porezni dug?

 
Prema članku 37. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10), porez na dohodak za koji se podnosi porezna prijava obračunava se godišnje. Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 6. navedenog Zakona, a od utvrđenog godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 5. istoga Zakona te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.
 Odredbama članka 37. stavcima 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se obveznicima poreza na dohodak porez utvrđuje poreznim rješenjem. Porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja poreznom obvezniku. Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku.
 Člankom 113. stavkom 5. i 6. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11) propisano je da je povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo dužno vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno. Iznimno, povrat se neće izvršiti ako je porezno tijelo prethodno utvrdilo da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje porezno tijelo.
 Slijedom navedenog, u slučaju da se pri obradi godišnjih poreznih prijava utvrdi da porezni obveznik ima dospjeli, a neplaćeni porez, povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi umanjuje se za dospjela dugovanja u skladu s člankom 113. stavkom 6. Općeg poreznog zakona. Odbijanje izvršenja povrata preplaćenog poreza ima učinak prijeboja, sukladno članku 115. Općeg poreznog zakona, što znači da porezno tijelo može prebijati porezni dug s povratom preplaćenog poreza.

 

 Za daljnje informacije vezano uz Vaš konkretan slučaj, upućujemo na nadležnu ispostavu Porezne uprave prema Vašem prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu. 

 

Povratak na prethodnu stranicu