Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/12-01/528
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 03.03.2012
Koji su uvjeti i načini korištenje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte?

​Sukladno članku 6. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona smanjuje se za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšice sukladno posebnim propisima.


Članak 111.c Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11) propisuje da državnu potporu obveznici poreza na dobit, sukladno Zakonu o porezu na dobit (u daljnjem tekstu: porezni obveznici), ostvaruju putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja (u daljnjem tekstu: istraživanja) u sljedećim ukupnim iznosima: 150% opravdanih troškova projekta za temeljna istraživanja, 125% opravdanih troškova projekta za primijenjena istraživanja,100% opravdanih troškova projekta za razvojna istraživanja.
 Prema 111.d Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju opravdanim troškovima istraživanja, u smislu toga Zakona, smatraju: 1. plaće zaposlenika i naknade osobama koje izravno sudjeluju u istraživanjima; 2. materijalni troškovi za istraživanja, a to su: utrošene sirovine i materijal uključujući ambalažu i sitni inventar, utrošena energija, rezervni dijelovi korišteni ili potrošeni tijekom istraživanja; utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme koji se koriste neposredno za istraživanja; 3. troškovi usluga korištenih tijekom istraživanja, kao što su intelektualne usluge vezane uz istraživanja te sve druge usluge koje su uvjet za ostvarivanje istraživanja; 4. troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme u dijelu u kojem se ta sredstva koriste za istraživanja kod onih poreznih obveznika koji sami obavljaju istraživanja, a rashodi amortizacije utvrđuju se na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit; 5. troškovi amortizacije nabavljenih patenata i licencija koji se koriste za konkretno istraživanje, a rashodi amortizacije utvrđuju se na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit; 6. opći troškovi, pod kojima se razumijevaju samo oni troškovi koji su nužni za istraživanja i koji se mogu rasporediti na razumnoj i dosljednoj osnovi na tu djelatnost, kao što su premije osiguranja procesa, odgovornosti i opreme za istraživanja te najamnine i članarine stručnih udruga za istraživanja. Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova, prema potrebi, obavlja ministarstvo nadležno za poslove znanosti. 


Prema članku 2. Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine broj 116/07: dalje u tekstu Pravilnik) pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice imaju svi obveznici poreza na dobit, za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja propisane u članku 111.d Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Obveznici poreza na dobit dužni su, u svrhu ostvarenja državne potpore, podatke o opravdanim troškovima iz članka 111.d toga Zakona, evidentirati u poslovnim knjigama posebno za svaki projekt te obračunavati posebno za svako porezno razdoblje u kojem su troškovi nastali.
 Sukladno članku 3. stavcima 1. i 5. Pravilnika, obveznik poreza na dobit može ostvariti potporu putem prava na dodatno umanjenje porezne osnovice ako od Ministarstva nadležnog za znanost (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), dobije potvrdu da je nositelj potpore. Ministarstvo izdaje potvrdu na temelju Obrasca za prijavu zahtjeva za državnu potporu za istraživačko-razvojni projekt (Obrazac 1), koja je sastavni dio ovoga Pravilnika. U potvrdi se projekt razvrstava u temeljna, primijenjena ili razvojna istraživanja. Potvrda iz stavka 1.toga članka služi kao dokaz o razvrstavanju projekta i dostavlja se uz prijavu poreza na dobit, koja se sukladno propisima o oporezivanju dobiti podnosi Poreznoj upravi, za prvo porezno razdoblje za koje se koristi potpora.

Prema članku 4. stavcima 1. i 2. Pravilnika visina državne potpore utvrđuje se na temelju ostvarenih opravdanih troškova istraživanja. Porezni obveznik (u daljnjem tekstu: korisnik potpore), iskazuje opravdane troškove istraživanja na Obrascu za prijavu troškova istraživanja (Obrazac 2), posebno za svaki projekt za porezno razdoblje na koje se troškovi odnose, te kumulativne podatke o troškovima od početka projekta do kraja obračunskog razdoblja za koje se Obrazac 2 podnosi. Ako korisnik potpore ima više projekata za koje koristi potporu, dužan je dostaviti i podatke o ukupnim troškovima i kumulativnim troškovima za sve projekte. Korisnik potpore dužan je uz prijavu poreza na dobit za svako porezno razdoblje dostaviti uredno ispunjeni Obrazac 2. Obrazac 2 je sastavni dio toga Pravilnika. Korisnik potpore dužan je dostaviti Poreznoj upravi potvrdu Ministarstva i presliku Obrasca 1 pri podnošenju prve prijave poreza na dobit, prema kojoj ostvaruje potporu, a Obrazac 2 dostavlja uz svaku prijavu poreza na dobit prema kojoj ostvaruje potporu. 

Slijedom navedenoga, porezni obveznik korisnik državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u prijavi poreza na dobit iskazuje umanjenje osnovice poreza na dobit temeljem opravdanih troškova određenog istraživačko-razvojnog projekta nastalih u razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit. Kako bi se utvrdilo pravo na korištenje porezne olakšice za istraživačko-razvojne projekte porezni obveznik je dužan pri podnošenju prve prijave poreza na dobit u kojoj iskazuje umanjenje osnovice poreza na dobit temeljem opravdanih troškova određenog razvojno-istraživačkog projekta priložiti presliku Obrasca 1, potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Obrazac 2, a u sljedećim poreznim razdobljima ovisno o trajanju određenog razvojno-istraživačkog projekta uz prijavu poreza na dobit se podnosi samo Obrazac 2.

Nadalje, napominjemo da je u uputi za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2011. Klasa: 410-10/11-01/4, Urbroj: 513-07-21-01/11-1 od 15. prosinca 2011. detaljnije opisan postupak i način odobravanja državne potpore za istraživačko-razvojne projekte te način postupanja u slučaju da nadležno Ministarstvo ne izda poreznom obvezniku potvrdu iz članka 3. Pravilnika do podnošenja prijave poreza na dobit.

Povratak na prethodnu stranicu